นักศึกษาป.เอก ภาคการศึกษาแรก(1)ตั้งแต่กลางเดือน มกราคม 2552 ผมได้เข้าไปเรียนปริญญาเอกที่ AIT (Asian Institute of Technology) www.ait.ac.th ของ School of Management (SOM) เป็นการเรียนปริญาเอกทางด้านบริหารธุรกิจ

ขอเล่าภาพรวมของหลักสูตรก่อนนะครับ ในหลักสูตรปริญญาเอกทาง SOM-AIT มีอยู่ 2 หลักสูตร คือ Ph.D. และ DBA. คือเป็นการแบ่งตามกลุ่มผู้เรียน ถ้า Ph.D. สำหรับอาจารย์หรือผู้ที่ต้องการทำงานทางด้านการทำวิจัยภายหลังจบการศึกษา ส่วน DBA. นั้น จะเน้นกลุ่มผู้ที่ทำงานอยู่ในองค์การภาคธุรกิจ เน้นประสบการณ์ในการทำงานเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกัน แต่อย่างไรก็ตามทั้ง 2 หลักสูตรก็ยังต้องทำวิจัย และส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ (International Journal) จึงสามารถจะจบการศึกษาได้ ระยะเวลาในการศึกษาก็ประมาณ 3-4 ปี

สำหรับผมอยู่ในหลักสูตร Ph.D.ครับ โดยตัวหลักสูตรกำหนดให้เรียน Course Work 18 หน่วยกิจ แบ่งเป็นวิชาบังคับสำหรับหลักสูตรปริญญาเอก 12 หน่วยกิต และวิชาเลือกอีก 6 หน่วยกิต ซึ่งวิชาเลือกมีตั้งแต่ 2-3 หน่วยกิต ดังนั้นจำนวนวิชาที่ต้องเรียนจึงไม่แน่นอนครับ หลังจากนั้นก็เป็นการทำวิจัยภายในการดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาครับ สำหรับบันทึกนี้เป็นรายละเอียดการเรียนในภาคนี้ครับว่าเป็นอย่างไรบ้าง

กรณีของผมนั้นเป็นกรณีที่เข้าเรียนกลางภาคปีการศึกษาครับ ปกติทางSOM-AIT จะรับนักศึกษามาเรียนมากในรุ่นที่จะเข้าเดือนสิงหาคม ส่วนผมเข้าเรียนในเดือนมกราคม จึงเข้าไปเรียนร่วมกับรุ่นก่อนที่มีอยู่ประมาณ 12 คน นักศึกษาเข้าในเดือนมกราคมมีอยู่ 3 คนครับรวมผมด้วย พอเรียนไปสักประมาณเดือนกว่า มีนักศึกษาหนึ่งคนตัดสินใจขอลาออกครับ ทำเอาแทบใจหายเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้น สาเหตุนั้นนักศึกษาท่านนั้นบอกว่าชอบการทำงานในภาคธุรกิจมากกว่า จึงรีบตัดสินใจตอนนี้ดีกว่า เพื่อไม่ให้เสียเวลาไปมากกว่านี้ เอาละครับถึงวิชาที่เรียนในภาคนี้ซะที

วิชาแรก Management of Education จุดประสงค์ของวิชานี้คือช่วยให้นักศึกษามีการเตรียมตัวเมื่อกลับเข้าไปทำงานในมหาวิทยาลัยแล้ว ซึ่งอาจต้องทำหน้าที่ในฐานะผู้บริหารบริหารจะได้มีความรู้ และทักษะที่สำคัญไว้ก่อน ในวิชานี้อาจารย์ให้อ่านบทความเกี่ยวกับการบริหารสถาบันการศึกษา เน้นที่บทบาทของการเป็นผู้นำในการกระตุ้นจูงใจ ให้เกิดการพัฒนาทั้งการสอนและการทำวิจัย ในการเรียนในห้องนั้นจะเป็นการเรียนแบบสัมมนา คือ เป็นการพูดคุยและรับฟังมุมมองจากเพื่อนๆในห้อง วิชานี้นอกจากจะทำให้เข้าใจในระบบและวิธีการบริหารการศึกษามากขึ้น ยังได้แลกเปลี่ยนวิธีการบริหารจากเพื่อนนักศึกษาที่มาจากต่างมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ในวิชานี้ก็ต้องมีการทำรายงานส่งสองฉบับ ฉบับแรกเป็นเรื่องการอธิบายสถานการณ์ในมหาวิทยาลัยที่เราทำงานอยู่ หรือ สถาบันการศึกษาที่เราสนใจโดยให้ดูถึงจุดอ่อน-จุดแข็งต่างๆ ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามที่ได้พูดคุยกันในชั้นเรียน และมีการนำเสนอผลของการค้นคว้าในรายงานให้อาจารย์และเพื่อนๆในห้องฟังด้วย ส่วนฉบับที่สอง เป็นการเสนอแนะวิธีการในการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รายงานไว้ในฉบับแรกครับ ซึ่งอาจารย์ให้ไปหาข้อมูลมาสนับสนุนการวิเคราะห์และการเสนอแนะวิธีการของเราอีกด้วยครับ

วิชาที่สองเป็นวิชา Academic Writing for Business Research เป็นวิชาที่เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถเขียนดุษฎีนิพนธ์ได้ มีทั้งการให้ความรู้ในห้อง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการส่งบทความไปตีพิมพ์ในต่างประเทศ การเลือกวารสาร การรับมือกับความเห็นของ Reviewer และ Editor ในวารสารนั้นๆ โชคดีที่เพื่อนในห้องมีประสบการณ์ในการส่งบทความไปเข้าร่วมประชุมและตีพิมพ์มาแล้ว จึงเป็นการพูดคุยและแลกเปลี่ยนที่สนุกและได้ความรู้มาก นอกจากนั้นวิชานี้อาจารย์ให้ไปเลือกบทความวิชาการที่เราสนใจแล้วนำมาวิเคราะห์การนำเสนอของผู้เขียน ให้ดูจุดเด่น จุดด้อยของบทความนั้น วิธีการนำเสนอ แล้วเขียนเป็นรายงานส่งด้วย พร้อมทั้งให้ลองเขียนโครงการวิจัย (Research Proposal) ในหัวข้อที่สนใจแล้วส่งให้อาจารย์ดู และอาจารย์ก็จะให้ความเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงและส่งให้ดูในครั้งที่สองครับ

วิชาที่สาม Quantitative Data Analysis เพื่อฝึกให้นักศึกษารู้จักการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ รวมทั้งวิธีการทางสถิติต่างๆอีกด้วย ในวิชานี้นั้นคาบแรกเป็นการสรุปเรื่องของพื้นฐานการวิจัย คาบที่สองพูดถึงสถิติพื้นฐานที่ใช้ในงานวิจัย แค่สองคาบครับครบรายละเอียดสำคัญของวิชาวิจัยที่เรียนมาตั้งแต่ปริญญาตรีเลยครับ ต่อจากนั้นก็จะเป็นการสอนวิธีการทางสถิติต่างๆ ที่สำคัญที่ใช้ในงานวิจัยในระดับปริญญาเอก อาจารย์ในวิชานี้ได้จัดให้มีการอ่านบทความวิจัยของอาจารย์ในคณะที่ได้ตีพิมพ์มาแล้วให้เรามาวิเคราะห์ ถึงการใช้สถิติและวิธีการวิจัยเพื่อนำเสนอให้เพื่อนในห้องฟัง พร้อมทั้งเชิญอาจารย์ที่เขียนบทความมารับฟังและให้ข้อเสนอะแนะในการเลือกใช้สถิติและเล่าประสบการณ์ที่สำคัญในการเขียนบทความนั้นอีกด้วย นอกจากนั้นอาจารย์ยังให้นักศึกษารายงานที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูล โดยให้ไปหาข้อมูลมาแล้วลองใช้เทคนิคที่ได้เรียนในห้องในการวิเคราะห์ข้อมูลชุดนั้นอีกด้วย

เนื่องจากทาง SOM-AIT เพิ่งจะมีการปรับหลักสูตร ทำให้นักศึกษารุ่นพี่อีกหลายรุ่นที่ไม่ได้มีโอกาสเรียนวิชานี้ในตอนแรกมานั่งร่วมเรียนด้วย ทำให้บรรยากาศในการเรียนมีการพูดคุย ถามคำถาม และมีประเด็นให้ได้เรียนรู้ตลอดเวลาทำให้สนุกมาก

วิชาสุดท้าย คือ Performance Management เป็นวิชาเลือกของผมในภาคการศึกษานี้ครับ อาจารย์จะมีการนำเสนอหลักการ แนวคิดที่สำคัญหลังจากนั้นจะมีการมอบหมายให้นักศึกษาไปอ่านบทความเพิ่มเติมแล้วนำมานำเสนอและพูดคุยในห้องเรียนกันครับ ทำให้วิชานี้นกจากได้หลักการที่สำคัญแล้วยังได้เห็นการพัฒนาเนื้อหาทางวิชาการในเรื่องนี้ด้วยจากการอ่านบทความซึ่งต้องอ่านถึง 2-3 บทความต่อสัปดาห์เลยทีเดียว อาจารย์ยังให้นักศึกษาทำรายงานที่เป็น Literature Review ในหัวข้อที่นักศึกษาสนใจที่เกี่ยวกับการบริหารผลงานอีกด้วย และเช่นกันมีการนำเสนอในตอนท้ายของภาคการศึกษาอีกด้วยครับ

ชีวิตหลักๆในภาคการศึกษาแรกอยู่ที่การอ่านบทความเพื่อเตรียมแลกเปลี่ยนในห้อง และการทำรายงานเป็นส่วนใหญ่ครับ ส่วนชีวิตนอกห้องเรียนว่าทาง SOM-AIT มีกิจกรรมอะไรบ้างขอเล่าในบันทึกหน้านะครับ

คำสำคัญ (Tags): #ait#kmd
หมายเลขบันทึก: 259159เขียนเมื่อ 4 พฤษภาคม 2009 11:36 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 17:26 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (5)

ขอบคุณสำหรับการบันทึกเรื่องเล่านี้...ทำให้ได้นึกภาพตามเลยค่ะ

ดีจังเลยค่ะ...

กำลังจะเข้าเีรียนเหมือนกันช่วงมค.ปีนี้ค่ะ อยากให้แนะนำด้วยค่ะ

ดีจังครับกำลังตัดสินใจอยู่

สอบถามครับ

ค่าใช้จ่ายในการเรียนเท่าไร และ คุณสมบัติที่ทางมหาวิทยาลัยต้องการ มีอะไรบ้างครับ

ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะ ,คุณเนะ ส่งใบสมัครกับ proposal เรียบร้อยแล้วหรอคะ เราก็อยากสมัครที่นีี่เหมือนกันค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี