การประชุมปฏิบัติการ"การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และองค์กรคุณภาพ"

ชุมชนการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ด้วยโครงการประชุมปฏิบัติการการจัดการความรู้ โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรทุกระดับและทุกประเภทของมหาวิทยาลัย(คณาจารย์ ข้าราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่) จำนวนประมาณ 630 คน แบ่งการประชุมปฏิบัติการออกเป็น 12 ครั้ง ใช้เวลาครั้งละประมาณ 2 วัน "หัวปลา"ที่กำหนดในภาพรวมได้แก่"องค์กรคุณภาพ" ครั้งที่ 1 เริ่มวันจันทร์-อังคารที่ 17-18 เมษายน 2549    เป็นการประชุมของกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยร่วมกับข้าราชการและคณะกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย จำนวนประมาณ 45 คน ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่สำคัญ คือ "การบริหารงานที่มุ่งเน้นคุณภาพ" การประชุมครั้งที่ 2  3  4  5  7 และ 8 จะเป็นการประชุมปฏิบัติการคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ "หัวปลา" สำคัญ คือ "การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" ส่วนการประชุมครั้งที่ 6  9  10  11 และ 12 จะเป็นการประชุมปฏิบัติการจัดการความรู้ของกลุ่มพนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่กำหนด "หัวปลา" เป็นเรื่อง "การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ"   โดยภาพสรุปของโครงการ ได้กำหนดจัดการประชุมปฏิบัติการในวันจันทร์-อังคาร  และ พฤหัสบดี-ศุกร์ ของทุกสัปดาห์ ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งละประมาณ 50 คน  ทุกครั้งจัดการประชุมที่โรงแรมแก่งสะพือริเวอร์ไซด์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีระยะทางห่างจากมหาวิทยาลัยประมาณ 40 กิโลเมตร มหาวิทยาลัยจัดบริการพาหนะ รับ - ส่ง (ขอร้องให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเดินไป-กลับ พร้อมกัน) ครั้งที่ 12 ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้าย จะจัดในวันที่ 29- 30 พฤษภาคม 2549 (ช่วงวันที่กำลังบันทึกเรื่องนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 4 ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)  เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมปฏิบัติการทั้ง 12 ครั้งแล้วคณะกรรมการดำเนินการของมหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนการจัดการความรู้ให้เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งในช่วงเวลานั้นคาดหวังว่าจะได้เห็นชุมชนการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีมีกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ในวิธีปฏิบัติในการให้บริการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Knowledge Managementความเห็น (1)

sirinan
IP: xxx.7.164.49
เขียนเมื่อ 
เป็นการจัดประชุมที่มีความน่าสนใจ ต้องการมีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้ และกรุณาอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมประชุมในรุ่นที่ 12 ...