เพลงสถาบัน


การอยู่ในที่ใดใดต้องรักและภาคภูมิใจในที่ที่ตนอยู่

เพลง มาร์ชสุทธาวาส

คำร้อง-ทำนอง  ไชยญาณ  บุญยศ

         โรงเรียนวัดสุทธาวาส                                   แหล่งศึกษาของชาติสร้างเยาวชน

สง่าภูมิฐานประสานใจบันดล                                   น้อมจิตศิษย์ทุกคนรักในสถาบัน

        โรงเรียนวัดสุทธาวาส                                    แหล่งสั่งสอนรวมทั้งศาสตร์ศิลป์สร้างสรรค์

ลูกชมพูขาวค่ำเช้าร่วมใจมั่น                                   รักใคร่ผูกพันสามัคคีปรองดอง

        ได้เป็นคนเต็มคนผลการเรียนดี ซึ้งในชีวี            จริยธรรมงดงามมีฝังจิตพี่น้อง

เอกลักษณ์ไทยเรารักษาไว้คู่ไทยเมืองทอง                ประชาแซ่ซ้องศรัทธาศักดิ์ศรีเรามีวินัย

       โรงเรียนวัดสุทธาวาส                                    ลูก ว.ส. องอาจสง่าผึ่งผาย

รวมกันวันนี้ศักดิ์ศรีเรายิ่งใหญ่                                 แม้นกอรปกิจใดต่างหลอมใจรวมกัน

 

 

เพลง โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน

คำร้อง-ทำนอง  ไชยญาณ  บุญยศ

         โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน                                 เป็นศูนย์รวมให้ความรู้แก่เยาวชน

เป็นแหล่งศึกษาพัฒนาคนให้เป็นคน                           พร้อมที่สร้างตนช่วยชาติให้เฟื่องฟู

         โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน                                 เราทุกคนใฝ่รักดีเชื่อฟังคุณครู

ที่ท่านพร่ำสอน บิดามารดรชื่นชมชื่นชู                        เป็นแหล่งเรียนรู้นิยมกันทั่วไป

         เรารักกันสมานฉันท์เหมือนดังน้องพี่                  ประเพณีสืบทอดมารักษากันไว้

ร่วมชีวิตลูกศิษย์โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน                      กีฬาเชื่อมโยงน้ำใจเพิ่มพูนวินัยของเราน้องพี่

         โรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน                                 เราชื่นชมให้วิชาเสริมค่าศักดิ์ศรี

ระดับประถมประชานิยมชื่นชมยินดี                             ควรคู่ศักดิ์ศรีสังคมตลอดไป 

 

 

 

เพลง โรงเรียนวัดฉาง

คำร้อง-ทำนอง  ไชยญาณ  บุญยศ

         โรงเรียนวัดฉาง                               ศูนย์กลางรวมใจ

จะอยู่แห่งไหน                                         เมื่อมารวมกัน

ในรั้วโรงเรียน                                          ดังมีเทียนสวรรค์

ส่องปัญญาพลัน                                      ทุกวันช่วยชี้

         โรงเรียนวัดฉาง                              แหล่งสร้างคนดี

เพิ่มพูนศักดิ์ศรี                                        ให้มีเต็มคน

เราเป็นนักเรียน                                        หมั่นเพียรฝึกฝน

พัฒนาตน                                              สนใจทำงาน

         อนาคตข้างหน้า                             ต้องหมั่นศึกษาไว้เป็นรากฐาน

คุณธรรมน้อมนำดวงมาน                           คือปฏิญาณของเรา ว.ฉ.

         ลูกศิษย์วัดฉาง                               ไม่รั้งรีรอ

หน้าที่ไม่ท้อ                                           เราขอทำไป

เราพร้อมยอมพลี                                     กาย วจี ใจ

เพื่อเป็นเด็กไทย                                      สมวัยเต็มคน

 

เพลง โรงเรียนวัดศิริจันทราราม

คำร้อง-ทำนอง  ไชยญาณ  บุญยศ

         โรงเรียนวัดศิริจันทราราม                              แหล่งเรืองนามศักดิ์ศรีลูก ศ.ร.

สร้างความดีมิย่นย่อ                                             ลูก ศ.ร. ทุกคนภูมิใจ

        โรงเรียนวัดศิริจันทราราม                               คุณธรรมงดงามยิ่งใหญ่

ให้ความรู้คู่วินัย                                                   มีกิจใดร่วมใจสามัคคี

         แดง เหลืองรวมเป็นหนึ่ง                               ใจซึ้งใจน้องพี่

ครูผู้สร้างศักดิ์ศรี                                                 เป็นประเพณีต้องบูชา

         โรงเรียนวัดศิริจันทราราม                             แหล่งรวมความรู้มีคุณค่า

เพื่อชุมชนคนคลองห้า                                         มอบศรัทธาไว้ใน ศ.ร.

 

 

 

เพลง ลูก ช.ก.ต.

คำร้อง  ไชยญาณ  บุญยศ

         ลูก ช.ก.ต. ต่างมีศักดิ์ศรี                             ในหมู่คนดีรู้กันทั้งนคร

ไม่เคยงอแง ไม่เคยแง่งอน                                   เพราะครูพร่ำวอนสอนพวกเราเรื่อยมา

         ลูก ช.ก.ต. ต่างคนต่างรู้                             เทิดทูนคุณครูรักเคารพบูชา

ตั้งใจอ่านเขียนหมั่นเพียรศึกษา                             ทวีปัญญาแม้เมื่อยล้าสู้ทน

         เราเป็นคนดีมีศีลสัจธรรม                            มิเคยถลำทำจิตใจหมองหม่น

ทำดีได้ดีซึ้งใจดีทุกคน                                        เป็นแรงบุญส่งผลให้เราทุกคนมีดี

         เลือด ช.ก.ต. ต่างรักสมัครสมาน                  เมื่อมารวมกันคล้ายสวรรค์ปรานี

มีกิจงานใดร่วมใจเต็มที่                                      และในวันนี้พร้อมชีวีสร้างงาน

        

เพลง ลูกเสือไทยใฝ่ใจคุณธรรม

คำร้อง-ทำนอง  นายไชยญาณ  บุญยศ

เรียบเรียงดนตรี  นายปรีชา  สีนากสุก

ที่ปรึกษา  นายทรงเดช  ขุนแท้

         ลูกเสือ เนตรนารีไทย                                 มีวินัย เสียสละ อดทน กล้าหาญ

เราสร้างศักดิ์ศรีเป็นคนดีรู้ตน คน กาล                     เริ่มแต่พื้นฐานจนประสบการณ์สร้างสม

         ใฝ่รู้ เคารพเชื่อฟัง                                     รวมพลังรัก ซื่อสัตย์ สามัคคีเกลียวกลม

จะอยู่แหล่งไหนเราเป็นไทยด้วยใจชื่นชม                  ร่วมสร้างสังคมพัฒนาคุณธรรม

         วารเฉลิมพระชนม์แปดสิบพรรษา                  ลูกเสือ เนตรนารีพร้อมมุ่งมั่น

น้อมนำใจเทิดไท้องค์ราชัน                                  พระเกียรติภูบาลให้สะท้านก้องฟ้า

         ลูกเสือ เนตรนารีไทย                                รวมน้ำใจทั่วเขตพื้นที่การศึกษา

ปทุมธานี เขตหนึ่ง พร้อมใจกันมา                         จับมือสัญญา "ลูกเสือไทยใฝ่ใจคุณธรรม"

เพลง โรงเรียนวัดบ่อทอง

คำร้อง-ทำนอง  ไชยญาณ  บุญยศ

(สร้อย)

สามัคคี มีวินัย ใฝ่รียนรู้คู่คุณธรรม

สามัคคี มีวินัย ใฝ่รียนรู้คู่คุณธรรม

         การศึกษาเป็นรากฐานของชีวิต                    เพื่อกอปรกิจก่อเกียรติกันเหยียดหยาม

ในวัยเรียนต้องเพียรพยายาม                                ให้เลื่องลือนามศิษย์โรงเรียนวัดบ่อทอง

         ลูกแดง เหลืองร่วมใจรักในศักดิ์ศรี                เราต่างมีแหล่งรวมใจกันทั้งผอง

มีงานใดร่วมใจปรองดอง                                    เป็นดั่งพี่น้องร่วมสัมพันธ์ไมตรี

(สร้อย)

สามัคคี มีวินัย ใฝ่รียนรู้คู่คุณธรรม

สามัคคี มีวินัย ใฝ่รียนรู้คู่คุณธรรม

         เราลูกหลานชาวคูขวางลาดหลุมแก้ว            กำหนดแนวสร้างตนคนเกรงขาม

เป็นคนดี เก่ง สุข ทุกโมงยาม                              อนาคตงามอยู่ไม่ไกลเกินหวัง

         ได้เรียนรู้คู่ธรรมะเสริมประสาน                    ครูอาจารย์เปล่งแสงเทียนเพียรปลูกฝัง

ศิษย์โรงเรียนวัดบ่อทองรวมพลัง                          ตราบใดชีพยังพร้อมสรรค์สร้างคุณความดี

         (แต่งให้เนื่องในโอกาสเตรียมรับการนิเทศฯ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔)

 

 

 

 เพลง หงส์เหมราช (โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส จังหวัดปทุมธานี ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๒)

คำร้อง-ทำนอง  ไชยญาณ  บุญยศ                     เรียบเรียงเสียงประสาน  ปรีชา  สีนากสุก

         โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส                        ศูนย์รวมศิลป์ศาสตร์เสริมสร้างศักดิ์ศรี

เพิ่มพูนความพร้อมแวดล้อมด้วยคุณความดี           หนึ่งในปทุมธานีที่เรานี้ภูมิใจ

         โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส                        ล้วนคนสามารถปัญญากว้างไกล

ลูก ส.ว.ป. จะขอร่วมแรงฝันใฝ่                           เสริมสร้างระเบียบวินัยตั้งเกณฑ์ไว้วางตน

         กายอ่อนน้อม วาจาอ่อนหวาน                  รักดีมุ่งมั่นจิตใจอ่อนโยน

รักเคารพครูและผู้มีคุณทุกคน                            พากเพียรฝึกฝนสมดังเป็นลูกหงส์

         โรงเรียนวัดหงส์ปทุมาวาส                       สร้างคนเป็นปราชญ์สมดังประสงค์

ประชาสราญลูกหลานมีความมั่นคง                     เติบโตเต็มวัยเป็นหงส์เหมราชสง่าเอย.

 

หมายเลขบันทึก: 258892เขียนเมื่อ 2 พฤษภาคม 2009 23:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 มิถุนายน 2012 15:53 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี