27 เมษายน 2549(yah)

ติดตั้ง mambo บน linux TLE แบบไว้ที่ home ของผู้ใช้

    วันนี้ทำการติดตั้ง mambo บน linux TLE แบบไว้ที่ home ของผู้ใช้

1. เราต้องเข้า root

2. ทำการสร้าง user และ password เช่่น

    - adduser ma
    - passwd ma แล้วทำการป้อน password 2 ครั้ง

3. เข้า mysql เพื่อทำการสร้าง database เช่น

    - create database ya;

4. ทำการ grant เพื่อมอบสิทธิ์

    - grant all on ya.* to ma indentified by 'abc123';

5. เสร็จแล้วก็ออกจาก mysql

6. เข้าไปที่ computer /ma สร้างไฟล์ช่ือ public_html

7. ไปดาวน์โหลด mambo มาจาก

- ftp://ftp.psu.ac.th/pub/mambo/mambo-4521A-pop-wipat.tgz

7. ใน root เริ่มทำการติดตั้ง mambo ด้วยคำสั่ง

- tar -zxvf mambo-4521A-pop-wipat.tgz -C /home/ma/public_html

- mv /home/ma/public_html/mambo-4521A-pop-wipat /home/ma/public_html/test-mambo

8. การทำให้มีโฮมเพจของผู้ใช้

 • แก้ไขแฟ้ม /etc/httpd/conf/httpd.conf ให้มีบรรทัดข้อความดังนี้
  UserDir public_html
  *** ตรวจสอบให้ละเอียด ปรกติค่า default คือ UserDir disable ให้ลบบรรทัดนี้ทิ้งได้เลย

 • home ของผู้ใช้ต้องมี permission เป็น 711 ดังตัวอย่างคำสั่ง
  chmod 711 /home/userid

 • ต้องสร้าง directory ชื่อ public_html ใน home ของผู้ใช้
  และมี permission เป็น 755 ดังตัวอย่างคำสั่ง
  mkdir /home/userid/public_html
  chmod 755 /home/userid/public_html

9. แก้ไขให้้ apache เป็นเจ้าของของสิทธิ์ของ directory ที่สร้างขึ้นมา ด้วยตัวอย่างคำสั่ง
    - chown -R apache /home/rcy/public_html/test-mambo

10. ใช้ web browser เข้าไปทำงานที่โฮมเพจ

    -http://host(ip ของเครื่อง)/~ma/test-mambo

ศึกษารายละเอียดต่อได้ที่เว็บต่อไปนี้

    - http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/22/46/

    - http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/19/46/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน(อาซียะฮ์)ความเห็น (1)

[email protected]
IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 
ติดตั้ง LinuxTLE ไว้ที่ Home Directoryได้ด้วยเหรอ?

รีบแกเร็ว... ^^"