การเรียนรู้ทางเทคโนโลยีการศึกษาในปัจจุบัน  นั้นต้องเรียนรู้ให้ถูกทิศทางและนำเทคโนโลยีนั้นๆ   ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยไม่ก่อความเสียหายแก่ผู้อื่น  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม