ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในและรายงานการประเมินตนเอง

QA KKU

มหาวิทยาลัยโดย สำนักประเมินและประกันคุณภาพ  จัดทำรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในและรายงานการประเมินตนเอง  ประจำปีการศึกษา 2547 ให้แก่คณะ หน่วยงานแล้ว  โดยมีหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเข้ารับการตรวจประเมินทั้งสิ้น 37 หน่วยงาน  เป็นระดับคณะ/กลุ่มการเรียนการสอน 19 หน่วยงาน  และหน่วยงานสนับสนุน 18 หน่วยงาน  ใช้เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ  และเป็นปีแรกที่นำระบบดัชนีและเกณฑ์มาใช้  ผลการประเมินแยกเป็น

มาตรฐานที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดำเนินงาน

มาตรฐานที่ 2  การเรียนการสอน

มาตรฐานที่ 3  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

มาตรฐานที่ 4  การวิจัย

มาตรฐานที่ 5  การบริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม

มาตรฐานที่ 6  การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

มาตรฐานที่ 7  การบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 8 การเงินและงบประมาณ

มาตรฐานที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

เอกสารเล่มนี้  จะมีคุณค่าถ้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ช่วยสกัด  วิเคราะห์  เรียนรู้จาก Best Practice  ตรวจสอบจุดเด่น  วิเคราะห์หาสาเหตุประเด็นที่ต้องปรับปรุง  ซึ่งท่าน รศ.นพ.บวรศิลป์  เชาวน์ชื่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ จะเป็นเจ้าภาพเพื่อให้เกิดวงจร PDCA ต่อไป  มีผู้กล่าว่า  P อย่าหมายถึง ผิด  D อย่าหมายถึง ดันทุรัง  C อย่าหมายถึง เซ็ง  A อย่าหมายถึง เอวัง  ต้องเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นให้ได้  ขอเอาใจช่วยคณะกรรมการประกันคุณภาพด้วย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นความเห็น (1)

อนุสรณ์ พวงเทพ
IP: xxx.57.156.66
เขียนเมื่อ 
จัดทำเบที่ให้ความรู้กับบ้านเมืองขอบคุณครับ