ชื่อสูตรอาหาร…สูตรอาหารสุกร......................................  
รายการวัตถุดิบ หมูเล็ก หมูรุ่น หมูขุน
ปลายข้าวเทียม 54.00 55.00 50.00
รำละเอียด12% 8.00    
กากถั่วเหลือง46% 28.00 12.00  
คาโนลา37% 5.00 20.00 26.00
กากปาล์ม   8.00 19.00
ไดแคลเซียม  3.00 2.50 2.20
เกลือ 0.20 0.20 0.20
ไลซีน% 0.07 0.04 0.04
เมทไทโอนีน 0.20 0.20 0.20
พรีมิกซ์ 0.50 0.50 0.50
น้ำมันรำ 2.50 2.50 2.50
รวม 100.97 100.93 100.73
รายการโภชนะที่ได้      
โปรตีน% 20.01 18.28 16.09
พลังงาน  3,200.74   3,169.65   3,127.30
แคลเซียม%        1.00       0.95        0.89
ฟอสฟอรัส%       0.72       0.73        0.73
ไลซีน%        1.28       1.08        0.88
เมทไทโอนีน+ซีสตีน%        0.91       0.94        0.91
ทริปโตเฟน%       0.26       0.23        0.19
ทรีโอนีน%        0.79       0.72        0.63
ไขมัน%        3.37       2.70        2.68
เยื่อใย%        5.39       6.40        7.81