เวทีนวัตกรรมการประกันคุณภาพภายใน (1)

    เมื่อวันที่ 24 มี.ค.2549 สมศ.ได้หารือร่วมกับ สคส.เพื่อร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมเวทีนวัตกรรมการเรียนรู้ติดดาวในระดับภูมิภาค โดยคัดเลือก Best Practices ด้านนวัตกรรมที่เด่นๆของโรงเรียนในแต่ละภูมิภาค ซึ่งจากการหารือร่วมกันทำให้ได้ข้อสรุปว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของ สมศ.และเกิดประโยชน์ร่วมกัน จึงเปลี่ยนแปลงเป็นกิจกรรมขับเคลื่อนเรื่อง KM ในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตั้งชื่อว่า "เวทีนวัตกรรมการประกันคุณภาพภายใน"

    ทั้งนี้ รูปแบบกิจกรรมที่คุยกันไว้ในเบื้องต้น จะเป็นการจัดเวทีเล็กๆ โดยมีโรงเรียนที่เป็น Best Practice ประมาณ 10 แห่งๆละ 3 คน (เพื่อให้เกิดมุมมองที่แตกต่าง และบทบาทที่แสดงทิศทาง) รวมทั้งผู้ฟัง อีกประมาณ 30 คน  โดย Best Practice ที่ต้องการจะเป็นมาตรฐานขั้นต่ำ ไม่จำกัดเรื่องวิธี คำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายเป็นสำคัญ  ซึ่งปัญหาของโรงเรียนขณะนี้ คือ โรงเรียนมีหน้าที่หลายอย่างเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับบุคคลภายนอก (ซึ่งมีหลายฝ่าย เช่น ต้นสังกัดระดับบน ระดับล่าง  ผู้ปกครอง เป็นต้น) ดังนั้น เป้าหมายคือจะทำอย่างไรให้โรงเรียนสามารถโยงเรื่อง QA ให้เชื่อมโยงกับงานปกติได้

     จากการพูดคุยกัน สมศ.เล่าให้ฟังว่า สมศ.มีศูนย์เครือข่ายอยู่ 12 แห่ง ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ ตกลงได้ว่า อาจจะให้มีการจัดกิจกรรมนำร่องก่อน 1 ครั้ง จัดโดยศูนย์เครือข่าย สมศ.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ฉะเชิงเทรา) และต้องมีการพูดคุยรายละเอียดเรื่องการคัดเลือกโรงเรียน ซึ่งต้องกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนที่ถือว่ามีนวัตกรรมการประกันคุณภาพภายใน การออกแบบการจัดกิจกรรม

    ซึ่งได้มีการพูดคุยรายละเอียดของการจัดกิจกรรมนี้แล้ว เมื่อวันที่ 24 เม.ย.49 ระหว่างผู้ประสานงานของแต่ละฝ่าย เพื่อยกร่างเป็นโครงการและเสนอผู้บริหารของแต่ละฝ่ายต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km สมศ.ความเห็น (0)