โครงการรดน้ำผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์

โครงการรดน้ำผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์

คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จัดโครงการรดน้ำผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์   ในวันพุธที่ 8  เมษายน  2552  เวลา  13.00 – 16.30 น.   โถงอาคารบริหารและบริการ  ชั้น 1 อาคารบริหารและบริการ  คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  และเพื่อให้นิสิต  บุคลากร  คณะสหเวชศาสตร์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีแด่อาจารย์อาวุโสของคณะ ฯ  และของบุคลากร  โดยมีกิจกรรมการประกวด  คู่ขวัญ วันสงกรานต์ การประกวดประดิษฐ์พานดอกไม้   การละเล่นพื้นเมือง  เล่นเกมส์  และร่วมเล่นน้ำสงกรานต์  ได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีบริหารกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศาสตราจารย์ทวีสุข  กรรณล้วน และคุณเสาวนีย์  มีมาก  ร่วมงานรดน้ำผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์  ในครั้งนี้ด้วย       

ภาพกิจกรรม

Dsc0021

คณาจารย์และบุคลากรคณะสหเวชศาสตร์  ร่วมงานรดน้ำผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์

Adsc0022

รองอธิการบดีบริหารกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศาสตราจารย์ทวีสุข  กรรณล้วน  กล่าวคำอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของไทย

Dsc0023

ผู้เข้าประกวด  "คู่ขวัญ  วันสงกรานต์"  จากสำนักงานเลขานุการคณะ ฯ

Dsc024

ผู้เข้าประกวด  "คู่ขวัญ  วันสงกรานต์"  จาก  4  ภาควิชาและสำนักงานเลขานุการคณะฯ

Dsc025

รองอธิการบดีบริหารกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศาสตราจารย์ทวีสุข  กรรณล้วน  มอบรางวัลชนะเลิศ "คู่ขวัญ  วันสงกรานต์" 

Dsc0127

คณาจารย์  บุคลากร  ร่วมรดน้าผู้ใหญ่

Adsc028

บุคลากรร่วมรดน้ำผู้ใหญ่

Dsc30

รองคณบดีฝ่ายบริหาร  มอบของที่ระลึกแด่ รองอธิการบดีบริหารกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ศาสตราจารย์ทวีสุข  กรรณล้วน 

Ds290

คณาจารย์และบุคลากร  ถ่ายภาพร่วมกัน

Dsc0352

บุคลากรร่วมเล่นน้ำและเล่นเกมส์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)