โรคไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัส มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ส่วนใหญ่พบการระบาดในช่วงฤดูฝน(Seasonal Trend)เกิดขึ้นกับวัยเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ รูปแบบการระบาดมักเกิดปีเว้นปี หรือปีเว้นสองปี ขึ้นอยู่กับความพร้อมขององค์ประกอบของการเกิดโรค คือ คน เชื้อโรคและสิ่งแวดล้อม เป็นที่สังเกตุได้ว่าในบางพื้นที่เกิดโรคไข้เลือดออกต่อเนื่องกัน 3ปีในหมู่บ้านเดิม ไม่ทราบว่าเข้าข่ายนิยามโรคประจำถิ่น(endemic)ได้หรือยังครับ ขอความอนุเคราะห์ผู้รู้ช่วยแสดงความคิดเห็นนะครับ