สร้างเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

               เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม  2548  ที่ผ่านมาได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยขึ้นที่ตึกสำนักอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร  วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา  ได้มีคณะกรรมการเครือข่ายจากมหาวิทยาลัยเข้าร่วมและรับฟังแนวทางในการดำเนินงานดังกล่าวระหว่างกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคเหนือ  คือจังหวัดพะเยา  เชียงราย แพร่   น่าน  เข้าร่วม  โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นตัวหลักในการดำเนินงานและมีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา  เข้าร่วมเครือข่ายดังกล่าวด้วย

                เป้าหมาย  ของเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย   เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน  ความร่วมมือ  ร่วมใจ  ร่วมทำ  นำไปสู่การดำเนินงานเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย  ที่มีประสิทธิภาพก่อให้เกิดความเชื่อมโยงและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

                วัตถุประสงค์   ของเครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

                1.   ขยายสถาบันแม่ข่ายระดับอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย  เพื่อขยายเครือข่ายเกิดกลุ่มพลังขับเคลื่อนให้กว้างใหญ่เพียงพอ  ให้เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายเพิ่มขึ้น  อันจะเป็นการสร้างกระแสและขยายการดำเนินงานเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

                2.   เผยแพร่รูปแบบการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยและขยายผลการดำเนินงานสู่สถาบันการศึกษา

                3.   สร้างโอกาสในการขยายเครือข่ายที่เชื่อมโยงในทุกระดับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ

                4.   สร้างเครือข่ายสารสนเทศด้านการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย  โดยเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  หน่วยงานที่จัดการศึกษาและหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ในสายงานการศึกษา

                5.   สร้างการมีส่วนร่วมของนิสิต  นักศึกษาในกิจกรรมพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

                6.   สร้างกิจกรรมดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เครือข่ายการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย

                เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเครือข่ายดีๆที่ได้รับความร่วมมือกันจากสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ  มีจิตสำนึกที่ดี  มีวินัย  มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแพร่   มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น ดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและนำประสบการณ์จากการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานต่างๆ  ที่รับผิดชอบเป็นอย่างดี    เครือข่ายดังกล่าวยังจะได้จัดสัมมนาเครือข่ายบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคเหนือขึ้นอีก  โดยมี    มหาวิทยาลัยนเรศวร  วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา     เป็นเจ้าภาพในการจัดสัมมนาดังกล่าว ในวันที่  26  สิงหาคม  2548  งานนี้คงได้รับความสนใจจากเครือข่ายไม่น้อยเลยที่เดียว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประกันคุณภาพพะเยาความเห็น (0)