ข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement)

สนับสนุน สร้างสรรค์ สามัคคี

เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือน จะถึงปีงบประมาณใหม่ของทางราชการ การปฏิบัติงานของส่วนราชการ เมื่อขึ้นปีงบประมาณหน่วยงานต่าง ๆ จะมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่ต้องเตรียมเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางไว้ สำหรับสำนักงานเลขานุการ หน่วยงานเล็ก ๆ ระดับรากหญ้า ซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของคณะนั้น ผมเองมีแนวคิดว่าหน่วยงานเล็ก ๆ สามารถที่จะช่วยเป็นกลไกสำคัญให้กับคณะได้ และได้มีโอกาสไปประชุม ปขมท. ได้รับความรู้จากวิทยากรเกี่ยวกับการพัฒนาหน่วยงาน ในเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย โดยเฉพาะการบริหารงานสมัยใหม่ ผู้บริหารจำเป็นต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง นำวิธีการและเครื่องมือทางการบริหารที่สามารถวัดผลงานได้มาใช้ในหน่วยงาน การนำวิธีการใหม่มาใช้ในระยะเริ่มต้น เป็นเรื่องธรรมดาที่ยังไม่ประสบความสำเร็จ แต่เมื่อได้ทดลองและปรับปรุงส่วนที่เป็นจุดอ่อนหรือจุดบกพร่อง โดยใช้วิธีการของ PDCA แล้ว จะนำมาซึ่งความสำเร็จ ผมได้มีการทดลองทำข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) กับผู้ที่เป็นตัวแทนงานทั้ง 5 งานในสำนักงานเลขานุการ เนื่องจากยังไม่มีการแต่งตั้งหัวหน้างาน โดยมีการร่างข้อตกลงกัน และมีการลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานในวันที่ 1 ตุลาคม ของปีนั้นและสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน ของปีถัดไป ทั้งนี้ให้ผู้ที่เป็นตัวแทนงานและบุคลากรในงานไปร่วมคิด ร่วมพัฒนางานว่าในปีงบประมาณนี้จะพัฒนางานอะไรได้บ้าง นอกเหนือจากงานประจำที่ทำซึ่งจะไม่เกี่ยวกับโครงการที่มีบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้พัฒนาสร้างสรรค์งาน และยังมีแนวคิดต่อว่าการที่บุคลากรในหน่วยงานได้พัฒนางานที่เพิ่มขึ้นนั้นควรมีรางวัลตอบแทนให้ วันนี้ถึงแม้ว่าข้อตกลงการปฏิบัติงานที่ผ่านมามีทั้งประสบความสำเร็จบ้าง ไม่ประสบความสำเร็จบ้าง เนื่องจากยังไม่มีตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม (เป็นการทดลองทำ) แต่ผมเองยังไม่ย่อท้อ เชื่อมั่นว่าวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้งานมีการพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว การลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานเป็นการแสดงถึงความรับผิดชอบในความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางาน โดยมีผู้บริหารของคณะและบุคลากรในสำนักงานเลขานุการเป็นสักขีพยาน ผู้ร่วมลงนามข้อตกลงการปฏิบัติงานประกอบด้วยเลขานุการคณะ ตัวแทนงาน และบุคลากรในงาน

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (0)