รวมระเบียบเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ  

(เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ)

๑. ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการให้เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สื่อสารการบิน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ พ.ศ. ๒๕๓๖

ข้อ ๖ เจ้าหน้าที่สื่อสารการบิน และเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ     ถึงระดับ   เดือนละ  ๒,๐๐๐ บาท

(๒) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ     เดือนละ   ๒,๔๐๐ บาท

(๓) ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ   ขึ้นไป เดือนละ ๒,๙๐๐ บาท

๒. ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๔ ให้พนักงานสอบสวนคดีพิเศษมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งเป็นรายเดือน ในอัตราดังต่อไปนี้

(๑) ระดับ ๑๐ เดือนละ ๔๒,๐๐๐ บาท

(๒) ระดับ ๙ เดือนละ ๔๑,๐๐๐ บาท

(๓) ระดับ ๘ เดือนละ ๓๕,๐๐๐ บาท

(๔) ระดับ ๗ เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท

(๕) ระดับ ๖ เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท

ข้อ ๕ ให้เจ้าหน้าที่คดีพิเศษมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งเป็นรายเดือนในอัตรา ดังต่อไปนี้

(๑) ระดับ ๘ เดือนละ ๒๖,๒๕๐ บาท

(๒) ระดับ ๗ เดือนละ ๒๒,๕๐๐ บาท

(๓) ระดับ ๖ เดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

(๔) ระดับ ๕ เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

(๕) ระดับ ๔ เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

(๖) ระดับ ๓ เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท

  ๓. ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๕ พนักงานคดีปกครองซึ่งจะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบนี้ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานคดีปกครองระดับ ๓ ถึงระดับ ๑๐ ตามที่ ก.ศป. กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งพนักงานคดีปกครองระดับ ๓ ถึงระดับ ๑๐ จากคณะกรรมการที่สำนักงานศาลปกครองแต่งตั้ง โดยให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ ดังนี้

(๑) พนักงานคดีปกครองระดับ ๓ และระดับ ๔ ให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท

(๒) พนักงานคดีปกครองระดับ ๕ และระดับ ๖ ให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท

(๓) พนักงานคดีปกครองระดับ ๗ ให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท

(๔) พนักงานคดีปกครองระดับ ๘ ให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๘,๕๐๐ บาท

(๕) พนักงานคดีปกครองระดับ ๙ (ชช.) ให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๑๙,๘๐๐ บาท

(๖) พนักงานคดีปกครองระดับ ๑๐ (ชช.) ให้ได้รับในอัตราเดือนละ ๒๖,๐๐๐ บาท  

๔. ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๔ ให้ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษจากงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นรายเดือน ดังนี้

(๑) ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระดับ ๓ ถึง ระดับ ๕ ให้รับในอัตราเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท

(๒) ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระดับ ๖ ถึง ระดับ ๘ ให้รับในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท

(๓) ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ระดับ ๙ ถึง ระดับ ๑๑ ให้รับในอัตราเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท  

๕. ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๑

ข้อ ๙ ให้นักกฎหมายกฤษฎีกาได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งในอัตรา ดังต่อไปนี้

(๑) นักกฎหมายกฤษฎีกา ชั้นที่ ๑ ให้ได้รับเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท

(๒) นักกฎหมายกฤษฎีกา ชั้นที่ ๒ ให้ได้รับเดือนละ ๓๕,๐๐๐ บาท

(๓) นักกฎหมายกฤษฎีกา ชั้นที่ ๓ ให้ได้รับเดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีอัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญท้ายระเบียบ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยระเบียบศาลรัฐธรรมนูญว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้

ระดับ ๘ และ ๘ ว เดือนละ ๙ ,๐๐๐ บาท

ระดับ ๖ - ๗ และ ๖ ว – ๗ ว เดือนละ ๗,๐๐๐ บาท

ระดับ ๓ - ๕ เดือนละ ๕ ,๐๐๐ บาท

ระดับ ๑ - ๒ เดือนละ ๓ ,๐๐๐ บาท

๗. ร่างระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการให้เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนักกฎหมายภาครัฐ

 พ.ศ. ....  (ข่าวล่าสุด___ท่านนายกลงนามแล้ว_____รอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ____ว่างั้น)

ข้อ ๖ นักกฎหมายภาครัฐให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ดังต่อไปนี้

(๑) ระดับ 3-๔ เดือนละ ๓,๕๐๐ บาท

(๒) ระดับ ๕-๖ เดือนละ ๕,๖๐๐ บาท

(๓) ระดับ ๗-๘ เดือนละ ๗,๙๐๐ บาท

ขอแสดงความยินดีกับ  นักกฎหมายภาครัฐทุกท่านที่ผ่านการอบรมของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา หลังจากที่ติดตามรอมานาน  ตั้งแต่ ปี ๒๕๔๘   อย่าให้รอต่อไปอีกเลย

ที่มา  http://www.thaijustice.com/webboard.asp?sub=0&id=636680