วันนี้ได้ปรึกษากับท่านบก.วารสาร รศ.ธีระ ฤทธิรอด เกี่ยวกับประเด็นที่จะปรึกษาหารือกัน ในการจัดทำวารสารศูนย์บริการวิชาการ ที่ทางทีมกองบก. ได้นัดประชุมกันในวันที่ 25 เม.ย. 2549 เวลา 11.30-13.00 น. นั้น สรุปได้ว่ามีอยู่ 3 ปรเด็นหลักที่ต้องพิจารณาร่วมกันในทีม คือ

1. การปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของวารสาร รวมทั้งพิจารณากลุ่มเป้าหมายว่าสอดคล้องกันหรือไม่

2. การทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานวารสาร

3. การปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีการติดต่อกันกับผู้อ่าน รวมทั้งการทำประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ซึ่งทางทีมกอง บก.คงได้ปรึกษาหารือร่วมกันในประเด็นต่างๆ เหล่านี้ เพื่อมุ่งหวังให้วารสารศูนย์บริการวิชาการเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆในมหาวิทยาลัยสู่ชุมชนอย่างแท้จริง

ผู้จัดการ