อสม. ดูงาน ตอนที่ 1

ไออุ่น
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทั้งหมดนี้ เป็นกลยุทธ์การดำเนินงานร่วมกับชุมชนให้สำเร็จ ของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านบางรูป ซึ่งดิฉันเห็นว่าน่าสนใจ และน่าจะนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่

                                               

                                                 

          เมื่อวันที่ 21 เมษายน 49 ดิฉันและคณะทำงานกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนของโรงพยาบาล ได้พา อสม. ไปศึกษาดูงานกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ไปกันทั้งหมด 3 ที่ด้วยกัน คือ ที่แรก สถานีอนามัยบ้านบางรูป ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง ที่ต่อมา ศูนย์สาธารณสุขชุมชนบ้านปลายสาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนที่สุดท้าย คือ สถานีอนามัยบ้านท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานที่แต่ละแห่งก็มีจุดเด่น ที่แตกต่างกัน วันนี้ขอนำเสนอที่แรกที่ไปดูก่อนนะคะ ที่นี่เขาเด่นในเรื่องการทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งหัวหน้าสถานีอนามัย หรือที่เรารู้จักกันในนามพี่ตุ๊กตานั้น ได้นำเสนอถึงกลยุทธ์การดำเนินงานในชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ 6 กลยุทธ์ ด้วยกัน คือ   

                                                     

          1. การสร้างการมีส่วนร่วม (participation strategy) โดยการ
          - ระดมศักยภาพและการมีส่วนร่วม ให้มีการร่วมคิดร่วมทำอย่างเป็นระบบ
          - สนับสนุนให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการดำเนินงานอย่างจริงจัง
         2. การสื่อสารสารธารณ (communication strategy)
          - ประสานความร่วมมือ ให้ร่วมรับรู้ ร่วมเรียนรู้ และเคลื่อนผ่านสื่อต่างๆ 
         -  การสื่อสารสองทาง มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร รับทราบความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
         - จัดให้มีการรายงานต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สนใจ และความกล้า เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วม
        3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ และการมีสำนึกสาธารณะ (strengthening and creation public mind strategy)
         -  การสร้างจิตสำนึกและความเชื่อมั่นให้ตัวเอง ให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง
         -  สร้างความรับผิดชอบ และความไว้วางใจต่อกัน เพื่อร่วมกันดำเนินงาน
         -  ให้แรงจูงใจ/ผลตอบแทน (รางวัล)
         4. การจัดบริการ (service strategy)
         -  การดำเนินการตรวจคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
         -  เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ เช่น การทำ OD การดูงาน
         5. การใช้มาตรการทางสังคม (social measure strategy)
         -  ยึดพระราชกระแส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพิ่มหลักในการดำเนินงาน
         -  กฎ กติกา ขาด 3 ครั้ง ไม่ลา ไม่รู้ ต้องออกจากการเป็น อสม.
         -  การประนีประนอม
         6. การพัฒนาวิชาการและการเรียนรู้ (knowledge and learning strategy)
         -  ดำเนินการบนฐานความรู้ และการเรียนรู้ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
         -  สร้างให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
         -  ส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างองค์ความรู้
         -  การสมัครเข้าเรียนต่อด้านสาธารณสุข
         -  สร้างระบบการถ่ายทอดความรู้ด้วยกัน เช่น การดูงาน สรุปผล/วิเคราะห์ แล้วถ่ายทอด ให้เพื่อนๆ ในวันประชุม อสม.
         -   การสอนเพื่อน อสม./อสม.ใหม่ สร้างคนเก่ง 1 คน ขยายผล
          ทั้งหมดนี้ เป็นกลยุทธ์การดำเนินงานร่วมกับชุมชนให้สำเร็จ ของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านบางรูป ซึ่งดิฉันเห็นว่าน่าสนใจ และน่าจะนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ส่วนเจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจท่านใด ที่มีวิธีการใดๆ ในการทำงานร่วมกับชุมชนให้สำเร็จก็ร่วม ลปรร. กันได้ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้จากการกระทำความเห็น (4)

ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 
     เข้ามาอ่านครับ จะรออ่านตอนต่อไป
     อสม.จาก รพ.เขาชัยสน ได้ ลปรร.กับ อสม.ที่สุราษฎร์ธานี บ้างไหม หากเป็นไปได้ลองให้เขาเล่าบ้าง (ตามแนวคำถาม AAR) ว่าได้อะไร อย่างไร พี่มองว่าจะเป็นประโยชน์กับ "ชุมชน คน อสม." ของ จว.พัทลุง ต่อไปนะครับ ดีไหมๆ (ยิ้ม)
ไออุ่น
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 
ค่ะ เท่าที่สังเกตจากปฏิกิริยาของ อสม. ที่ ร่วมดูงานด้วยกัน รู้สึกว่า เขาเริ่มเกิดความตื่นตัว และรู้สึกตื่นเต้น ที่ อสม.ของ จ.สุราษฎร์ สามารถตรวจน้ำตาลในเลือดได้ และอยากทำเป็นบ้าง และที่เขาบอกว่าสิ่งที่เห็นความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางด้านสาธารณสุขอย่างจริงจังค่ะ
Dr.Ka-poom
IP: xxx.90.246.100
เขียนเมื่อ 

รับรู้..เหมือนเรื่อง"เล่า"

ที่เติบโต...ขึ้น

อ่านแล้วมองเห็นการเล่าเรื่อง

(สงสัยได้ครูดี...แซวๆๆคะ)

สมคิด สุขจิตร
IP: xxx.47.85.62
เขียนเมื่อ 

จะพาอสม.ไปศึกษาดูงาน จะพาไปที่ไหนดีครับ (ขออยู่ในภาคใต้) มีรายละเอียดการฝึกอบรม แต่ละวันไหมครับ ช่วยส่งมาให้หน่อยครับ กำหนดการ 3 วัน 2 คืน กลุ่มเป้าหาย 50 คน รวมเจ้าหน้าที่