เมื่อวันที่ 21 เมษายน 49 ดิฉันและคณะทำงานกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนของโรงพยาบาล ได้พา อสม. ไปศึกษาดูงานกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็ไปกันทั้งหมด 3 ที่ด้วยกัน คือ ที่แรก สถานีอนามัยบ้านบางรูป ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง ที่ต่อมา ศูนย์สาธารณสุขชุมชนบ้านปลายสาย ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนที่สุดท้าย คือ สถานีอนามัยบ้านท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี สถานที่แต่ละแห่งก็มีจุดเด่น ที่แตกต่างกัน วันนี้ขอนำเสนอที่แรกที่ไปดูก่อนนะคะ ที่นี่เขาเด่นในเรื่องการทำงานร่วมกับชุมชน ซึ่งหัวหน้าสถานีอนามัย หรือที่เรารู้จักกันในนามพี่ตุ๊กตานั้น ได้นำเสนอถึงกลยุทธ์การดำเนินงานในชุมชนให้ประสบผลสำเร็จ 6 กลยุทธ์ ด้วยกัน คือ   

                                                     

          1. การสร้างการมีส่วนร่วม (participation strategy) โดยการ
          - ระดมศักยภาพและการมีส่วนร่วม ให้มีการร่วมคิดร่วมทำอย่างเป็นระบบ
          - สนับสนุนให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการดำเนินงานอย่างจริงจัง
         2. การสื่อสารสารธารณ (communication strategy)
          - ประสานความร่วมมือ ให้ร่วมรับรู้ ร่วมเรียนรู้ และเคลื่อนผ่านสื่อต่างๆ 
         -  การสื่อสารสองทาง มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร รับทราบความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
         - จัดให้มีการรายงานต่อสาธารณะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ สนใจ และความกล้า เพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วม
        3. การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ และการมีสำนึกสาธารณะ (strengthening and creation public mind strategy)
         -  การสร้างจิตสำนึกและความเชื่อมั่นให้ตัวเอง ให้เกิดความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง
         -  สร้างความรับผิดชอบ และความไว้วางใจต่อกัน เพื่อร่วมกันดำเนินงาน
         -  ให้แรงจูงใจ/ผลตอบแทน (รางวัล)
         4. การจัดบริการ (service strategy)
         -  การดำเนินการตรวจคัดกรองเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
         -  เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ เช่น การทำ OD การดูงาน
         5. การใช้มาตรการทางสังคม (social measure strategy)
         -  ยึดพระราชกระแส เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เพิ่มหลักในการดำเนินงาน
         -  กฎ กติกา ขาด 3 ครั้ง ไม่ลา ไม่รู้ ต้องออกจากการเป็น อสม.
         -  การประนีประนอม
         6. การพัฒนาวิชาการและการเรียนรู้ (knowledge and learning strategy)
         -  ดำเนินการบนฐานความรู้ และการเรียนรู้ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
         -  สร้างให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
         -  ส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างองค์ความรู้
         -  การสมัครเข้าเรียนต่อด้านสาธารณสุข
         -  สร้างระบบการถ่ายทอดความรู้ด้วยกัน เช่น การดูงาน สรุปผล/วิเคราะห์ แล้วถ่ายทอด ให้เพื่อนๆ ในวันประชุม อสม.
         -   การสอนเพื่อน อสม./อสม.ใหม่ สร้างคนเก่ง 1 คน ขยายผล
          ทั้งหมดนี้ เป็นกลยุทธ์การดำเนินงานร่วมกับชุมชนให้สำเร็จ ของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยบ้านบางรูป ซึ่งดิฉันเห็นว่าน่าสนใจ และน่าจะนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ ส่วนเจ้าหน้าที่หรือผู้สนใจท่านใด ที่มีวิธีการใดๆ ในการทำงานร่วมกับชุมชนให้สำเร็จก็ร่วม ลปรร. กันได้ค่ะ