เกมส์สำหรับเด็กๆ(ค่ายลูกเสือ)

พรชัย
เกมส์เด็กๆสำหรับเข้าค่ายลูกเสือ

เกมต่อภาพปริศนา
อุปกรณ์
1.แผ่นภาพตัดเป็นส่วนเท่ากับจำนวนโจทย์ซึ่งด้านหลังเขียนคำตอบไว้
2.แผ่นที่วางภาพซึ่งมีโจทย์
จุดประสงค์
1.เพื่อฝึกทักษะการ  บวก  ลบ   คูณ  หาร
2. เพื่อฝึกความสามารถด้านมิติสัมพันธ์
วิธีเล่น 1. ครูแจกแผ่นภาพและกระดาษโจทย์ให้กับนักเรียน 6 – 7 คนต่อ 1 ชุด
    2. ทีมใดที่ต่อภาพเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ
    3. เมื่อมีทีมชนะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเปลี่ยน อุปกรณ์กัน  แล้วเริ่มแข่งใหม่
หมายเหตุ    อุปกรณ์อาจทำได้ง่ายโดยให้หาซื้อจิ๊กซอว์ราคาถูก หรือขอลูก หลาน ศิษย์ ที่เล่นเบื่อแล้วก็ได้

เกมบิงโก
อุปกรณ์    1. เศษกระดาษทด
        2. ปากกา
        3. สลากโจทย์ หรือ ปัญหา
จุดประสงค์    1. เพื่อฝึกทักษะการ  บวก  ลบ   คูณ   หาร
                  2. เพื่อฝึกการแก้โจทย์ปัญหา
วิธีเล่น          1. ให้นักเรียนเขียนตาราง 4 x 4 ในกระดาษทด
                  2. ให้นักเรียนเขียนตัวเลขตั้งแต่ 1 – 20 ตัวเลขใดก็ได้เพียง 16 ตัวเลขเท่านั้น
                  3. ครูหยิบสลากโจทย์ขึ้นมาอ่าน
                  4. นักเรียนคิดคำตอบ แล้วกากบาททับคำตอบที่ถูกต้อง

เกมโอเอกซ์
อุปกรณ์    1. ตารางหมากฮอส 8 x 8
              2. แผ่นกระดาษสี 2 สี ขนาด 1 x 1 นิ้วเขียนตัวเลข 1 - 9 จำนวน 64       
                          แผ่น (สีละ 32 แผ่น)
วิธีเล่น    1. ผู้เล่นแต่ละฝั่งผลัดกันวางบัตรตัวเลขของตน
             2.เมื่อฝ่ายใดสามารถวางแผ่นกระดาษสีให้มีผลรวมในแนวเส้นตรง หรือแนวทแยงให้มีผลรวมเป็น 10 ( หรือ 15,17,…ฯลฯ ) สามารถหยิบ กระดาษสีแถวนั้นออกมาได้
             3.เล่นเกมต่อไปเรื่อย ๆ ใครได้แผ่นกระดาษสีของฝ่ายตรงข้าม มีผลรวม ของจำนวนมากกว่าหรือเท่ากับ 35 ก่อนเป็นผู้ชนะ

เกมเปตองคณิต
อุปกรณ์    1. ลูกเต๋า มีด้านทั้ง 6 ดังนี้
              2. ดินน้ำมัน 2 สี     สีละ 6 ลูก
จุดประสงค์     1. ฝึกทักษะด้านการบวก  และ การคูณ
วิธีเล่น        แบ่งผู้เล่นเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละ 3 คน
1.    ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายตกลงว่าฝ่ายใดจะเริ่มเล่นก่อน
2.    ผู้เล่นฝ่ายใดที่ได้เล่นก่อนโยนลูกเต๋าไปด้านหน้าผู้เล่นแต่ละคนโยนดินน้ำมันได้คนละ 2 ลูกให้เข้าใกล้ลูกเต๋ามากที่สุด
3.    ผู้เล่นอีกฝ่ายทำเช่นเดียวกันจนดินน้ำมันหมด
4.    การนับแต้มนำจำนวนดินน้ำมันของทีมที่ใกล้ลูกเต๋าคูณกับจำนวนแต้มที่ขึ้นบนหน้าลูกเต๋า
5.    ทำการเล่นต่อไปเรื่อย ๆ ทีมที่ทำคะแนนรวมได้มากกว่าหรือเท่ากับ
      100 คะแนนก่อนชนะ

เกมผลรวม 15
อุปกรณ์    1. กระดาษสี 2 สีขนาด 1 1 นิ้ว แต่ละสีเขียนตัวเลข 1 – 9 ทั้งหมด 9 แผ่น
จุดประสงค์     ฝึกทักษะการบวก
วิธีเล่น        1.  ผู้เล่นแต่ละฝ่ายผลัดกันวางบัตรตัวเลข
                 2. ผู้เล่นคนใดสามารถวางบัตรให้มีผลรวมเท่ากับ 15 ก่อนเป็นผู้ชนะ
หมายเหตุ      สามารถเปลี่ยนกติกาเป็นผลรวมเป็น 13 , 17 , 21 ก่อนชนะ

เกมโอเอกซ์ 15
อุปกรณ์    1. กระดาษทด
        2. ปากกา
จุดประสงค์    ฝึกทักษะการบวก
วิธีเล่น        1. เขียนตาราง 3 3 ลงในกระดาษทด
        2. ผู้เล่นแต่ละฝ่ายผลัดกันเติมตัวเลข 1 – 9 ลงในช่องว่างโดยห้ามเติม
                          ตัวเลขซ้ำกับตัวเลขที่มีอยู่ในตาราง
        3. ในแต่ละครั้งที่เติมฝ่ายใดทำผลรวมให้ได้ 15 ถือว่าได้ 1 คะแนน
        4. เมื่อจบเกมใครได้คะแนนมากกว่า ถือเป็นผู้ชนะ
หมายเหตุ    อาจเปลี่ยนกติกาโดยเปลี่ยนเป็นตาราง 4  4 และทำให้ได้ผลรวมเท่า
                      กับ 19, 21, 32

เกมมากกว่าหรือน้อยกว่า
อุปกรณ์    1. บัตรโจทย์
จุดประสงค์    เพื่อฝึกทักษะการ บวก ลบ  คูณ  หาร
วิธีเล่น        1. ครูนำบัตรโจทย์คว่ำหน้าแล้วเรียงไว้บนกระดานดำ
        2. ครูเปิดบัตรใบแรก
        3. ครูให้นักเรียนทายว่าผลลัพธ์ของบัตรใบที่ 2 จะมากกว่าหรือน้อยกว่า
                          ใบแรกโดยแต่ละครั้งที่ครูเปิดบัตรนักเรียนจะต้องเขียนผลลัพธ์ไว้ใน
                          กระดาษทดของตนด้วย   นักเรียนคนใดคิดว่าผลลัพธ์จะมากกว่าบัตร
                         ใบที่ผ่านมากให้ยกมือขึ้น
        4. นักเรียนคนใดที่ทายถูกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าจะได้  1 คะแนนและ
                          หากคำนวณผลลัพธ์ถูกต้องจะได้อีก 1 คะแนน

 เปิดฝาหาคำตอบ
อุปกรณ์    1. ฝาน้ำอัดลมซึ่งเขียนคำตอบไว้ด้านบนฝาและโจทย์ไว้ใต้ฝา
จุดประสงค์       เพื่อฝึกทักษะการบวก  ลบ  คูณ  หาร
วิธีเล่น        1.หงายฝาทุกฝาไว้ด้านหน้าผู้เล่น
2. ผู้เล่นแต่ละคนผลัดกันทายคำตอบของแต่ละฝาหากผู้ใดทายถูกจะได้
                          ฝานั้นไป
หมายเหตุ    ครูอาจเปลี่ยนโจทย์เป็นเศษส่วนหรือ  ทศนิยม

เกมซื้อขาย
อุปกรณ์    1.กระดาษรูปสัตว์  หรือ ผักผลไม้
        2. ธนบัตรจำลอง
        3.ฉลากรายการสินค้า
จุดประสงค์    1.   ฝึกการทอนเงิน
2.    ฝึกทักษะการบวก  ลบ  คูณ  หาร
3.    การรู้จักมาตราเงินไทย
วิธีเล่น        1.   ครูแจกธนบัตรจำลองกับนักเรียนคนละ 200 บาท
2.    ครูให้นักเรียนแต่ละคนเลือกซื้อสินค้าที่ครูปิดราคาไว้ได้ตามใจชอบ
3.    ครูให้นักเรียนแต่ละคนออกมาจับสลาก  รายการสินค้าที่ทุกคนต้องซื้อ
4.    นักเรียนสามารถซื้อสินค้าดังกล่าวที่ครูหรือเพื่อนก็ได้ (ตอนนี้ครูจะขึ้นราคาสินค้าแล้วครับ)
5.    เมื่อหมดเวลาใครได้ของครบตามรายการสินค้า และมีเงินเหลือมากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ
หมายเหตุ    ครูอาจเชื่อมโยงความรู้เรื่อง สารอาหารในผัก และผลไม้ หรืออาหารหลัก
                      5 หมู่ก็ได้ครับ

รำวงพันเมตร
อุปกรณ์    1.แผ่นป้าย 8 แผ่นมีลักษณะดังนี้
จุดประสงค์    1. เพื่อทบทวน หรือสอนเรื่องระยะทาง
2.    เพื่อผ่อนคลายความเครียด และนันทนาการเพื่อความสนุกสนาน
3.    ฝึกทักษะด้านการฟัง
วิธีเล่น        1. ครูขออาสาสมัครนักเรียน 8 คน(อาจเป็นนักเรียนที่เข้าห้องช้าก็ได้
                          ครับ)
2.    ครูให้นักเรียนออกมายืนเข้าแถวหน้ากระดานแล้วนำแผ่นป้ายแต่ละใบแขวนคอนักเรียนทั้ง 8 คน
3.    ครูเปิดเพลง   หน่วยวัด  หรือให้นักเรียนร้องพร้อมกันทั้งห้อง
4.    เมื่อนักเรียนได้ยินเนื้อเพลงท่อนที่ตรงกับป้ายที่แขวนคอของตนเองให้ออกมารำวง   เมื่อสิ้นสุดประโยคที่ตรงกับป้ายที่แขวนคอของตนให้กลับเข้าที่เดิม
5.    ผู้ใดที่ทำผิดจะต้องทำท่าทางประกอบเพลงคณิตศาสตร์
หมายเหตุ    อาจเปลี่ยนอุปกรณ์และเพลงเป็นมาตราการชั่งก็ได้


เพลงรำวงพันเมตร
พันเมตร   พันเมตร   นั้นยาวเท่า 1 กิโลเมตร (ซ้ำ)
10 มิลลิเมตร  ยาว 1 เซนติเมตร
100 ซม.  ยาวเท่า 1 เมตร หนา
1 พันเมตรนั้นมีขอบเขตไกลตา
ยาว  1 กิโลเมตรนา   พวกเรามาท่องจำไว้ให้ดี
พันเมตร   พันเมตร   นั้นยาวเท่า 1 กิโลเมตร (ซ้ำ)
เพลงมาตราการชั่ง
1   เมตริกตันนะ      มีค่า  1000 กิโลกรัม
1  กิโลกรัม    มีค่าเป็น   1000 กรัม  (ซ้ำ)
แต่  1 ร้อยกรัมหนูจงจำมีค่า  10 ขีด
 1 กิโลกรัม ขอพูดย้ำมีค่า 10 ขีด
ท่องกันวันละนิด   1  ขีด  มี 100 กรัม ช่า

เกมผึ้งน้อยหารัง
จุดประสงค์    1.เพื่อสอนเรื่องการหาร
        2. เพื่อผ่อนคลายความเครียดและ สร้างความสนุกสนาน
วิธีเล่น        1. ครูร้องเพลงผึ้งน้อย
            เพลงผึ้งน้อย
หึ่ง  ๆ  ๆ ๆ  ผึ้งน้อยบินหารัง
เจ้าผึ้งจ๋า    (นักเรียนขานตอบจ๋า )
เจ้าบินหาอะไร   ผึ้งตอบเร็วไวผึ้งบินหารัง
(ระหว่างที่ครูร้องเพลงอยู่นั้นให้นักเรียนทำท่าเรียนแบบผึ้งโดยบินวนไปรอบ ๆ)
    2. จากนั้นครูร้องต่อว่า “ผึ้ง 3 รัง 5 “ให้นักเรียนจับกลุ่มยืนจับมือกัน เป็น รัง 5 คนโดยมีนักเรียนที่เป็นผึ้งนั่งอยู่ด้านในวงล้อม 3 คน
3.  ผึ้งที่ไม่สามารถหารังอยู่ได้จะต้องออกมาทำท่าทางประกอบเพลงคณิตศาสตร์

หมายเหตุ ครูอาจเปลี่ยนจำนวนผึ้งและจำนวนรังได้ตามความเหมาะสม
เช่น 1.ผึ้งเป็นจำนวนคู่ รังเป็นจำนวน คี่
       2. ผึ้งเป็นจำนวนเฉพาะ รังมากกว่า 3

เกมรำวงรวมเงิน
อุปกรณ์    -
จุดประสงค์    1. เพื่อฝึกทักษะการบวก   คูณ
        2. เพื่อผ่อนคลายความเครียดและสร้างความสนุกสนาน
วิธีเล่น        1. ครูร้องเพลงรวมเงิน
                      เพลงรวมเงิน
รวมเงิน ๆ  ให้ดี  รวมกันวันนี้
อย่าให้มีผิดพลาด   ผู้หญิงนั้นเป็นเหรียญบาท (ซ้ำ)
ผู้ชายเก่งกาจเป็น   50  สตางค์ (ซ้ำ)
    ระหว่างนี้นักเรียน หญิงและชายให้รำวงไปรอบๆ
    2. เมื่อครูพูดว่า “ 6 บาท 50 สตางค์”
ให้นักเรียนชายและหญิง  จับกลุ่มกันให้ได้จำนวนรวมเท่ากับ   6 บาท 50 สตางค์ กลุ่มใดที่ทำสำเร็จให้นั่งลงได้กลุ่มที่ไม่สำเร็จจำต้องทำท่าทางประกอบเพลงคณิตศาสตร์
หมายเหตุ    ครูอาจเปลี่ยนเนื้อเพลงเพื่อให้เหมาะสมกับนักเรียนเช่น   หากมีนักเรียนชายเพียงอย่างเดียวอาจเปลี่ยนเนื้อร้อง เป็น เสื้อขาวนั้นเป็นเหรียญบาท (ซ้ำ)   เสื้อแดงเก่งกาจเป็น  25 สตางค์

เกมสอยดาว
อุปกรณ์    1. สลากโจทย์   หรือโจทย์ปัญหา
        2. ต้นไม้แห้ง
จุดประสงค์    1. เพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณ
        2. เพื่อฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
วิธีเล่น        1. ครูนำสลากโจทย์มาแขวนไว้กับต้นไม้(โจทย์ที่นำมาครูอาจให้นักเรียนแต่ละคนเป็นคนคิดเอง   โดยให้เขียนชื่อไว้ที่โจทย์ด้วยว่าเป็นของใคร)
        2. ให้นักเรียนผลัดกันออกมาสอยสลาก  แล้วอาจโจทย์ให้เพื่อนฟังจากนั้นตอบคำถามให้ถูกต้องหากตอบถูกจะได้กลับไปนั่งที่(โดยให้นักเรียนที่คิดโจทย์นั้นเป็นผู้เฉลย)หากนักเรียนที่ออกมาสอยสลาก  ตอบผิดต้องทำท่าทางประกอบเพลงคณิตศาสตร์

        เกมแมวกับปลาย่าง
อุปกรณ์
จุดประสงค์    1. ฝึกทักษะด้านการ  ลบ
        2. ฝึกทักษะด้านการฟัง
วิธีเล่น        1.ครูกับนักเรียนผลัดกัน  ร้องเพลงแมวกับปลาย่าง

                      เพลงแมวกับปลาย่าง
 ครูร้อง        มีแมวอยู่   3 ตัวเดินเข้าครัวแล้วเงียบหาย
        ย่างปลา   9  ตัวไว้เจ้าแมวตัวร้ายคาบไป  6 ตัว
        คงเหลือปลาอีกกี่ตัว

นักเรียนร้องตอบ   “คงเหลือ ปลาอีก ……..ตัว”   
เป้าหมายของชีวิต ข้อคิดจาก....พระมหาสมหวัง
ในโลกกลมๆใบนี้ ที่หมุนรอบตัวเราตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลาหลับหรือเวลาตื่น มีใครรู้บ้างมั๊ยว่า “วิชาอะไร” ที่คนเราสามารถเรียนรู้ได้ โดยไม่ต้องใช้เวลาในการฝึกฝน การเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ถ้าเรายิ่งรีบเร่งในการเรียนรู้แล้วก็จะพลอยมีแต่ความผิดพลาด แต่ถ้าเรายิ่งไม่มีพื้นฐานจะเรียนรู้อะไร ก็อาจจะพบกับความสำเร็จได้ยาก เพราะมันอาจจะให้โทษมากกว่าให้คุณ การศึกษาคือการสั่งสมความรู้ ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาทีละเล็กทีละน้อย และเป็นความสุขอันยอดเยี่ยม เฉกเช่นกับร่างกายของเรา ที่เราคอยสั่งให้ทำงานทุกเวลาและทุกลมหายใจเข้าและออก พร้อมจะทำงานตามคำสั่งทุกประการ ไม่ว่างานนั้นจะเป็นงานหนักหรืองานเบา ร่างกายไม่เคยบ่นให้เรารู้ว่า งานนี้หนักนะ งานนี้เบานะ แต่มันคอยจะทำงานให้เราทุกครั้งไป เปรียบเสมือนกับเครื่องจักรคือร่างกายของเรานั่นเอง ฉะนั้นเราควรต้องเอาปัจจัยหลายอย่างที่มีอยู่ ดูแลทั้งตัวเราและรอบๆตัวเราอยู่เสมอ ที่สำคัญในที่นี้ก็คือ จิตใจนั่นเองที่เป็นสิ่งคอยควบคุมดูแลทุกๆสิ่งในตัวเรา การเอาชนะข้าศึกได้ทั้งกองทัพ และการเอาชนะเหล่าชนตั้งหมื่นแสน ก็ไม่ประเสริฐเท่ากับการเอาชนะตัวเราเองความอิจฉาริษยา ความมายาของเหล่าชน เป็นต้น แต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่ายตามที่เราคิด แต่เราต้องคอยอาศัย “จิตใจ” ที่ผ่านการฝึกฝนอบรมอย่างชาญฉลาดก็จะพบกับเป้าหมายที่เราตั้งไว้.....
คำถามจากพ่อ
 ชายแก่เลยวัย 70 คนหนึ่งคุยกับลูกชายที่เพิ่งกลับมาเยี่ยม  หลังจากแต่งงานย้ายครอบครัวออกไปไม่กี่ปี
  ชายแก่ : แจ๊ค (ชื่อลูกชาย) นั่นอะไรลูก ? พ่อเห็นลาง ๆ
  แจ๊ค : อ๋อ วัวหน่ะพ่อ
  เวลาผ่านไป 2-3 นาที
  ชายแก่ : แจ๊ค นั่นอะไรลูก ?
  แจ๊ค : วัวตัวเดิมนั่นแหละพ่อ ยังไม่ไปไหนเลย
  ผ่านไปอีก 2-3 นาที
  ชายแก่ : แจ๊ค นั่นอะไรอีกล่ะลูก ?
  แจ๊ค : (เริ่มมีอารมณ์หงุดหงิด) วัวพ่อวัว !!  วัวตัวเดิมที่เพิ่งถามนั่นแหละ
  เวลาผ่านไปอีก 2-3 นาที
  ชายแก่ : แจ๊ค นั่นอะไรลูก ?
  แจ๊ค : (เริ่มทนไม่ไหว) เอ๊ะ !! พ่อนี่ยังไงนะ ถามซ้ำ ๆ ซาก ๆ อยู่ได้  ผมจะบอกครั้งสุดท้าย
 แล้วนะว่า วัว...!!
  ผ่านไปอีก 2-3 นาที
  ชายแก่ : แจ๊ค นั่นอะไรน่ะลูก ?
  แจ๊ค : โอ๊ย !!! พ่อเลอะเลือนแล้ว คุยกันไม่รู้เรื่อง ผมไม่คุยกับพ่อแล้ว
 
 แล้วแจ๊คก็ผละจากพ่อไปอย่างอารมณ์เสียเป็นที่สุด เวลาผ่านไป จวบจนตอนเย็น ได้เวลาอาหารค่ำ  เมื่อไม่เห็นผู้เป็นพ่อลงมา แจ๊คจึงเดินขึ้นไปตามที่ห้อง ณ ที่นั่น เขาได้พบชายแก่ นั่งเหม่อลอย  ข้าง ๆ มีไดอารี่เก่า ๆ เล่มหนึ่งที่เพิ่งเขียนบันทึกในวันนี้เสร็จ
  แจ๊คถือวิสาสะเข้าไปอ่าน ความว่า...
ครั้งหนึ่งเมื่อ 40 กว่าปีก่อนมาแล้ว  เรามีลูกชายคนหนึ่งที่เรารักมากที่สุด  เราตั้งชื่อเค้าเองว่า...แจ๊ค ในวันที่อากาศแจ่มใสวันหนึ่ง  เราพาแจ๊คออกไปเดินเล่น ตอนนั้นแจ๊คกำลังพูดได้เก่งทีเดียว  เราพาเค้าไปนั่งที่สวนหลังบ้าน พอดีมีวัวผ่านมา...   แจ๊คถามเราว่า พ่อ นั่นอะไร...วัวไงลูก เราตอบ เวลาผ่านไป อีกไม่ถึงนาที  แจ๊คก็ถามคำถามเดิมเราอีก เราก็ตอบเช่นเดิมอีก เป็นอย่างนี้อยู่ถึง 25 ครั้ง  ....เราไม่เคยเบื่อหน่ายเลยที่จะตอบคำถามเดิม ๆ เหล่านั้น  เรากลับรู้สึกดีใจอย่างที่สุดที่ลูกสนใจเราอย่างไม่เบื่อหน่าย...   แต่ในวันนี้ ณ ที่แห่งเดิม คน 2 คน ที่เคยถามคำถามเดียวกัน  หากแต่ว่าเราเป็นฝ่ายถาม  แจ๊คเป็นฝ่ายตอบ... เพียง 5 ครั้งเท่านั้น ลูกก็ตวาดเสียงดังใส่เรา  หาว่าเราเลอะเลือน รังเกียจแม้แต่จะคุยกับเราต่อไป...
 เมื่ออ่าบจบแจ๊ครู้สึกผิดขึ้นมาจับใจ พ่อเลี้ยงเขามาอย่างดี แต่วันนี้สิ่งที่เขาทำให้ท่านคือ การตวาดเสียงดัง ไม่พูดด้วยแล้วก็เดินหนีไป  เขาตระหนักว่า เขาได้ทำสิ่งผิดพลาดซึ่งเขาเองแทบไม่รู้ตัว แล้วคุณล่ะ  วันนี้คุณได้ทำอะไรดี ๆ ให้ท่านเหล่านั้นหรือยัง ?...
 

 ตัวอย่างเกมลูกเสือ  
วิ่งกระโดดกบ
ให้ผู้เล่นวิ่งไปด้วยการกระโดดกบ คือนั่งลงเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยการพุ่งตัวไปมือทั้งสองลงถูกพื้นก่อน และชักเท้าทั้งคู่มาชิดมือแล้วพุ่งตัวออกไปอีกทำเช่นนี้ตลอดไป แล้วไปอ้อมเครื่องหมายมาแตะคนที่ 2 คนที่ 2 ก็ทำเช่นเดียวกัน จนหมดแถว แถวใดเสร็จก่อนเป็นแถวชนะ
 
ลูกบอลลอดอุโมงค์
ให้ผู้เล่นยืนเป็นแถวตอน เป็นหมู่ แต่ละหมู่ยืนแยกเท้าก้มตัว คนหน้าสุดถือลูกบอลอยู่ในมือ เมื่อได้ยินสัญญาณคนหน้าที่ถือลูกบอลวิ่งไปอ้อมเครื่องหมายแล้วกลับมายืนหัน หลังให้แถวแล้วก้มตัวลง กลิ้งลูกบอลไปใต้ หว่างขา ส่วนคนอื่น ๆ ก็ค่อยกลิ้งต่อ ๆ ไป และคอยกันไม่ให้ออกทางช่องเท้าด้านข้าง จนถึงคนสุดท้ายให้หยิบลูกบอลขึ้นพาวิ่งอ้อมเครื่องหมายทำเช่นเดียวกับคนแรก จนถึงคนสุดท้าย แถวใดเสร็จก่อนแถวนั้นชนะ
 
เก็บเชือก
ให้ลูกเสือจับคู่กันเป็นคู่ ๆ หันหน้าเข้าหากัน หาเชือกให้คู่ละ 1 เมตร (ขนาดด้ายหลอด)แต่ละคู่คาบปลายเชือกไว้คนละหนึ่งปลาย เมื่อผู้กำกับให้สัญญาณเริ่มเล่ม ให้แต่ละคู่พยายามขยับปากโดยพยายามเคี้ยวเชือกเก็บเข้าไว้ในปากให้เร็วที่ สุด ทั้งสองข้างต้องช่วยกัน คู่ใดสามารถเก็บเชือกไว้ในปากได้เรียบร้อยโดยไม่ต้องใช้มือช่วย และปากเข้ามาชนกันได้ก่อน คู่นั้นชนะ
 
เหยียบระเบิด
ให้ลูกเสือแต่ละคนมีลูกโป่งคนละหนึ่งใบ และผูกไว้ที่ข้อเท้าจะเป็นเท้าใดก็ได้ เมื่อเริ่มเล่นให้ลูกเสือทุกคนกระจายทั่วสนามแต่มีเขตจำกัดห้ามออกนอกเขต ลูกเสือแต่ละคนพยายาม เหยียบลูกโป่งของคู่ต่อสู้ให้แตก คนใดถูกเหยียบลูกโป่งแตกต้องออกจากการเล่น คนสุดท้ายที่เหลือและมีลูกโป่งเป็นผู้ชนะ
 
การแข่งขันผูกเงื่อน
ลูกเสือทุกคนมีเชือก แบ่งออกเป็น 2 พวกห่างกันประมาณ 3 หลาเป็นแถวหน้ากระดานหันหน้าเข้าหากัน เมื่อผู้กำกับบอกเริ่ม ให้ทั้งสองแถววิ่งเข้ามาหากันเป็นคู่ ๆ ต่างคนต่างก็เอาเชือกคล้องซึ่งกันและกัน แล้วผูกเงื่อนพิรอด เมื่อใครเสร็จก่อนก็รีบดึงคู่ของตนไปยังแดนตนเมื่อเสร็จแล้วให้หยุด ผู้กำกับนับดู ฝ่ายใดผูกเสร็จและสามารถดึงมาแดนของตนได้มาก ฝ่ายนั้นชนะ ในการตัดสินผู้กำกับต้องตรวจดูเงื่อนด้วยว่าถูกหรือผิด ต้องให้เงื่อนนั้นถูกด้วย
เกม
1. เกมปิดตาหาหมู่
วิธีเล่นเกม ปฏิบัติดังนี้
1. แต่ละคนแยกออกจากหมู่ของตน เข้าแถวปะปนกับหมู่อื่นแล้วใช้ผ้าปิดตาตนเองไว้
2. เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณให้เล่นได้ ให้ทุกคนหาหมู่ของตนเองให้พบ โดยอาจส่งเสียงเรียกหากัน เมื่อพบแล้วจับมือกันไว้แล้วนั่งลงให้ครบทุกคน
3. เมื่อการเล่นยุติลง ให้หมู่อื่นๆ กล่าวคำชมเชย (เยล) ให้แก่หมู่ที่ทำสมาชิกของตนเองได้ครบก่อนหมู่อื่น ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม
2. เกมตอบให้ผิดความจริง
1. ให้ลูกเสือ – เนตรนารี ทุกหมู่เข้าแถวรวมเป็นวงกลม
2. ให้แต่ละหมู่ลูกเสือเลือกสมาชิกที่ชอบซักถามเข้าไปยืนวงกลมหมู่ละ 1 คน เพื่อให้เป็นผู้ถามโดยให้สมาชิกในแถววงกลมเป็นผู้ตอบ
3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้ผู้ถามผลัดเปลี่ยนกันถามทีละคนคนละคำถาม โดยชี้ให้สมาชิกในแถววงกลมตอบอย่างรวดเร็ว โดยจะต้องตอบให้ผิดจากความเป็นจริง เช่น
ผู้ถาม “ไก่ มี 3 ขา ใช่ไหม”
ผู้ตอบ “ใช่”
ผู้ถาม “หมามีปีกใช่ไหม”
ผู้ตอบ “ใช่”
ผู้ถาม “รถเก๋งมีกี่ล้อ”
ผู้ตอบ “มี 2 ล้อ”
ถ้าตอบผิดคือตอบตามความเป็นจริง ให้ออกจากการเล่นคือการนั่งลง
4.เมื่อการเล่นยุติลง ให้กล่าวคำชมเชย (เยล) ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม
3. เกมกระโดข้ามสิ่งกีดขวาง
วิธีเล่นเกมปฏิบัติดังนี้
1. จักหาหรือจัดทำรั้วสำหรับกระโดสูง 1 ที่ โดยมีความสูงเท่ากับระดับเอวของคนที่เตี้ยที่สุด
2. ให้ลูกเสือ เนตรนารีเข้าแถวตอนลึก จัดให้แต่ละหมู่มีจำนวนเท่ากัน
3. เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มเล่น ให้แต่ละหมู่ผลัดกันวิ่งไปกระโดดข้ามรั้วทีละหมู่ และให้กระโดดทีละคน คนใดทำรั้วล้มต้องกระโดดข้ามรั้วใหม่บันทึกเวลาไว้
4. หมู่ใดใช้เวลาในการกระโดดน้อยที่สุดเป็นหมู่ชนะ ให้ทุกหมู่กล่าวคำชมเชย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม
4. เกมวิ่งแข่งทางหลัง
วิธีเล่นเกมปฏิบัติดังนี้
1. ให้ลูกเสือ เนตรนารีเข้าแถวตอนลึก ให้ทุกหมู่มีจำนวนเท่าๆกัน และยืนเป็นคู่
2. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้คู่แรกแต่ละหมู่อุ้มทางหลัง พากันไปอ้อมที่หมาย แล้วกลับมาแตะคู่ต่อไป และให้ทั้งคู่ต่อท้ายแถว คู่ต่อไปที่ถูกแตะก็ให้อุ้มทางหลังและไปยังจุดหมายเช่นเดียวกันกับคู่แรก และให้ทุกคู่ปฏิบัติเช่นเดียวกัน
3. ลูกเสือ เนตรนารี หมู่ใดเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม
5. เกมไฟจราจร
1. ให้ทุกหมู่เข้าแถวเป็นวงกลมใหญ่ และทำขวาหัน เลือกสมาชิกหนึ่งคนมายืนเป็นผู้สั่งอยู่ตรงกลาง
2. เมื่อเริ่มเล่น ถ้าผู้สั่ง สั่งว่า “ไฟเขียว” ให้ทุกคนเดินต่อไปตามวงกลม ถ้าสั่งว่า “ไฟเหลือง” ทุกคนจะต้องทำท่า “เตรียมหยุด” อยู่ในลักษณะเท้าข้างใดข้างหนึ่งก้าวออกไปข้างหน้า ถ้าสั่งว่า “ไฟแดง” ทุกคนจะต้องหยุดยืนตรง เท้าชิดกันอยู่กับที่
3. ผู้สั่งจะสั่งสลับกันบ้างก็ได้ ใครทำผิดออกมายืนกลางวง เป็นผู้สั่งแทนคนเดิม ผู้สั่งคนเดิมเข้ามายืนในวงกลมบ้าง
4. เล่นกันไปเรื่อยๆ เมื่อเลิกเล่นแล้ว คนอื่นกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้แก่คนที่ไม่ทำผิดเลย ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม
6. เกมบอลม้า
วิธีเล่นเกมปฏิบัติดังนี้
1. แบ่งลูกเสือเนตรนารีออกเป็นสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งยืนเป็นวงกลมใหญ่ อีกฝ่ายหนึ่งเข้าไปยืนในวงกลม ฝ่ายแรกถือวงกลมไว้ 2 ลูก
2. เมื่อได้ยินสัญญาณว่าเริ่มเล่นให้ฝ่ายที่ยืนเป็นวงกลมโยนลูกบอลเข้าไปในวงกลม ฝ่ายที่ยืนในวงกลมต้องพยายามแย่งลูกบอลให้ได้แล้วขว้างฝ่ายเดียวกันคนที่ถูกขว้างต้องคอยหลบ แต่ห้ามหนีออกนอกวงกลมใครถูกขว้างต้องออกจากวงกลม
3. ฝ่ายที่ยืนเป็นวงกลมหยิบลูกบอลโยนเข้าไปในวงกลมใหม่ และเล่นกันไปเรื่อยๆ ให้ทั้งสองฝ่ายผลัดเปลี่ยนหน้าที่กันเล่นบ้าง
4. หลังจากเลิกเล่นแล้ว ให้สมาชิกกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้กับคนที่ไม่ได้ออกจากการเล่นเลย ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม
7. เกมตากผ้า
วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
จัดเตรียมเชือก หรือราวผ้าสูงระดับเอว ขึงตามขวางห่างจากหัวแถวของลูกเสือ เนตรนารี ประมาณ 8-10 เมตร และเริ่มเล่นดังต่อไปนี้
1. ทุกหมู่เข้าแถวตอนลึก จัดให้ทุกหมู่มีจำนวนเท่ากัน คนหัวแถวแต่ละหมู่ถือเสื้อ 1 ตัว และไม้หนีบ 1 อัน
2. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ให้คนหัวแถวเอาเสื้อไปขึงตากที่ราวผ้าแล้วหนีบไว้ แล้ววิ่งมาแตะคนต่อไป ตนเองไปต่อท้ายแถว หมู่ใดเสร็จและเรียบร้อยโดยผ้าไม่ตกจากราวตากผ้าเป็นผู้ชนะ ให้หมู่อื่นๆกล่าวคำชมเชย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม
8. เกมวิ่งถอยหลัง
วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึกที่เส้นเริ่ม เสร็จแล้วกลับหลังหัน ใช้มือจับเอวคนที่อยู่ข้างหน้าตนเองไว้อย่าให้หลุด
2. เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มเล่น ให้แต่ละหมู่พากันวิ่งถอยหลังไปยังที่หมายโดยไม่ให้มือหลุด
3. หมู่ใดถึงที่หมายก่อนเป็นผู้ชนะ หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม
9. เกมกระโดดไกล
วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ให้ลูกเสือเนตรนารีเข้าแถวตอนลึก จัดให้แต่ละหมู่มีจำนวนคนเท่าๆกัน
2. ให้แต่ละหมู่ผลัดกันยืนกระโดดไกล โดยกระโดดคนละ 1 ครั้ง บันทึกระยะทางที่กระโดดไว้ รวมระยะทางความไกลที่สมาชิกหมู่เดียวกันกระโดดได้เข้าด้วยกัน
3. หมู่ใดกระโดดรวมระยะทางได้ไกลที่สุด เป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม
10. เกมทิศอะไร
วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึกยืนห่างกัน ทุกคนเตรียมหันไปตามทิศที่ผู้สั่ง
2. เมื่อได้ยินผู้สั่งเรียกชื่อทิศใดทุกคนต้องหันไปทางทิศนั้นๆ เช่น “ทิศเหนือ” ทุกคนต้องหันไปทางทิศเหนือ ใครหันผิดต้องออกจากการเล่น ผู้สั่งจะเรียกชื่อทิศซ้ำกันก็ได้ หรือเปลี่ยนชื่อทิศใดก็ได้
3. หลังจากการเลิกเล่นแล้ว หมู่ใดมีคนเหลือมากกว่าหมู่อื่นเป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม
11. เกมวิ่งสนเข็ม
วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1.ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึกจัดให้ทุกหมู่มีจำนวนเท่าๆกัน
2.เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มเล่นให้คนหัวแถวแต่ละหมู่เอามือทั้งสองข้างสอดประสานกันไว้ใต้ขาพับท่อนบนข้างหนึ่งแล้วยกขึ้นพร้อมกับวิ่งเขย่งขาเดียวไปอ้อมที่หมายโดยไม่ให้หลุด แล้วกลับมาแตะคนถัดไป ตนเองไปต่อท้ายแถว
3.คนที่ถูกแตะก็วิ่งเช่นเดียวกันกับคนแรกและกลับมาแตะคนต่อไป ตนเองก็ไปต่อท้ายแถวคนต่อๆ ไปก็ทำเช่นเดียวกันหมู่ใดทำได้ถูกต้องครบทุกคนก่อน เป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล) ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม
12. เกมขึ้นเขาลงห้วย
วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ให้ลูกเสือ เนตรนารีเข้าแถวตอนลึก ทุกคนยืนห่างกันประมาณ 5 ก้าว คนหัวแถวยืนก้มหลัง คนถัดไปยืนถ่างขา สลับกันไปจนถึงคนท้ายแถว
2. เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มเล่น ให้คนหัวแถววิ่งไปลอดหว่างขา ของคนที่ยืนถ่างขา และกระโดดข้ามคนที่ยืนก้มหลังเมื่อสุดแถวแล้วให้ยืนก้มหัวหรือถ่างขาไม่ให้ซ้ำกับคนสุดท้าย และร้องชื่อหมู่ของตนเอง
3. เมื่อได้ยินเสียงเรียกชื่อหมู่ของตน ให้คนถัดไปปฏิบัติเหมือนคนแรกหมู่ใดวิ่งได้ครบทุกคนเสร็จก่อนหมู่อื่นเป็นฝ่ายชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม
13. เกมม้วนเชือก
วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1. ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก จัดให้ทุกหมู่มีสมาชิกเท่าๆกัน แต่ละคนมีเชือก 1 เส้น นายหมู่นำเชือกทั้งหมดไปกองรวมกันห่างจากหัวแถวเป็นระยะทางเท่ากันกับหมู่อื่นๆ แล้วกลับมาเข้าแถวตามเดิม
2.เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มเล่น ให้คนหัวแถวรีบวิ่งไปที่กองเชือก หยิบเชือกในกองมา 1 เส้นขึ้นมาม้วนเป็นรูปวงกลม เสร็จแล้วเรียกคนต่อไปมารับเชือกไว้ แล้วตนเองกลับเข้าที่
3. คนที่รับเชือกไว้หยิบเชือกขึ้นมาอีก 1 เส้นม้วนเหมือนกันกับเส้นแรกแล้วเรียกเพื่อนคนต่อไปมาทำเหมือนกัน หากเชือกหลุดให้รีบม้วนใหม่ให้เหมือนเดิม หมู่ใดวิ่งได้ครบทุกคนเสร็จก่อนเป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม
14. เกมโยนลูกบอลลงตะกร้า
วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1.ให้แต่ละหมู่เข้าแถวตอนลึก จัดตะกร้า ห่างจากหัวแถวเท่ากัน ให้คนหัวแถวถือลูกบอลไว้
2. เมื่อได้ยินสัญญาณแล้วให้คนแรกโยนลูกบอลลงตะกร้าหากโยนลงให้รีบวิ่งไปนั่ง ด้านหลังถัดจากตะกร้า หากโยนไม่เข้าให้นำลูกมาโยนใหม่จนกว่าจะเข้าแล้ววิ่งไปต่อท้ายคนที่นั่งอยู่หลังตะกร้าแล้วนั่งลง หมู่ใดโยนลูกบอลลงครบหมดทุกคนก่อนเป็นหมู่ชนะ ให้หมู่อื่นกล่าวคำชมเชย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม
15. เกมวิ่งเปรี้ยววงกลม
วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1.ให้แต่ละหมู่เข้าแถววงกลมใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ฝ่ายละครึ่งวงกลม แต่ละฝ่ายมีสมาชิกเท่ากัน ให้คนแรกแต่ละฝ่ายถือผ้าไว้
2. เมื่อได้ยินสัญญาณให้เริ่มเล่น ให้คนแรกของแต่ละฝ่ายวิ่งไปรอบวงกลมตามเข็มนาฬิกา กลับมาส่งผ้าให้คนต่อไปแล้วตนเองไปต่อท้ายแถว คนต่อไปเมื่อรับผ้าแล้วทำเช่นเดียวกันกับคนแรก
3. ฝ่ายใดวิ่งได้ครบทุกคนก่อนเป็นฝ่ายชนะ อีกฝ่าย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม
16.เกมกบกระโดด
วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1.ให้ลูกเสือเข้แถวตอนหมู่ โดยมีระยะต่อและระยะเคียงห่างกันสองช่วงแขน
2.ให้ลูกเสือทุกคนนั่งลงในท่ากบ เตรียมพร้อมที่จะกระโดด
3.เมื่อผู้กำกับให้สัญญาณเริ่มเล่น ให้คนสุดท้ายของแถวกระโดดข้ามคนที่อยู่ข้างหน้าขึ้นมาเรื่อยๆจนข้ามมาอยู่ข้างหน้านายหมู่ได้แล้วให้หยุดเว้นระยะห่างสองช่วงแขนแล้วนั่งท่ากบเหมือนเดิม
4.ลูกเสือคนสุดท้ายก็กระโดดข้ามมาเหมือนคนแรกแล้วนั่งลงท่ากบระยะห่างเหมือนเดิม หมู่ใดกระโดดครบหมดทุกคนก่อนเป็นฝ่ายชนะ อีกฝ่าย (เยล)ให้ ผู้กำกับอธิบายถึงประโยชน์ของเกม
17.เกมซิกแซ็กหมู่
วิธีเล่นเกมปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
1.ให้ลูกเสือเข้แถวตอนหมู่ โดยมีระยะต่อและระยะเคียงห่างกันสองช่วงแขน
2.ให้ลูกเสือทุกคนนั่งลง ยกเว้นคนที่อยู่สุดท้ายยืนในท่าเตรียมวิ่ง
3.เมื่อผู้กำกับให้สัญญาณเริ่มเล่น ให้ลูกเสือคนสุดท้ายวิ่งอ้อมซิกแซ็กเพื่อนจนไปถึงหน้านายหมู่ แล้วเรียกชื่อหมู่ตนเองพร้อมกับนั่งลง
4.เมื่อคนสุดท้ายได้ยินเสียงเรียกชื่อนายหมู่ ให้วิ่งซิกแซ็กเหมือนคนแรก และปฏิบัติเหมือนคนแรก หมู่ใดวิ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สุดสยาม

คำสำคัญ (Tags)#ปัตตานี#เกมส์#ลูกเสือ#สงขลา#ค่ายพักแรม#นราธิวาส#เนตรนารี#จชต.#ยะล#เกมส์เด็ก

หมายเลขบันทึก: 250971, เขียน: 26 Mar 2009 @ 11:05 (), แก้ไข: 24 Jun 2012 @ 03:27 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

นายสุทิน เมฆอับ
IP: xxx.128.4.247
เขียนเมื่อ 

รวบรวมเกมไ้ด้ดีมาก หาเกมเกี่ยวกับการใช้มือทั้งสองข้างมาให้หน่อยได้ไหมครับ

ฟ้า
IP: xxx.27.105.0
เขียนเมื่อ 

มันเขียนว่าเกมแต่พอเข้ามา...

มีแต่คำบรรยาย

[[ ไม่ได้เรื่อง]]

จริงจริง

เนย
IP: xxx.26.46.97
เขียนเมื่อ 

อะไรไม่รุ ไม่เหนมีเกมเลย

มีแต่คำรัย

may
IP: xxx.230.139.90
เขียนเมื่อ 

ไม่รู้เรื่องเลย

ไก่
IP: xxx.26.118.34
เขียนเมื่อ 

ก็ดีพอจะอ่านรู้เรื่อง

ปา
IP: xxx.89.174.146
เขียนเมื่อ 

รู้รื่องหมด

เอออ
IP: xxx.101.143.205
เขียนเมื่อ 

ไอพวกโง่ไปบอกของเขาไม่ได้เรื่อง มันก้บอกอยู่ชื่อ เกมและ วิธีเล่น ไปบอกเขาไม่ได้เรื่องตัวเองอ่ะโง่เอง

จริงที่สุด
IP: xxx.172.217.178
เขียนเมื่อ 

จริงที่สุด คุณเอออ  เห็นด้วยกับคุณเออ  ตัวเองอ่านไม่รู้เรื่องเอง ก็ยังมาว่าคนอื่น 

#  ขอบคุณสำหรับเกมส์ดีๆ นะ ^^