การเรียนวิชาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้เรียนเรื่องพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการออกแบบบทเรียน การใช้โปรแกรม Authoreare ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและออกแบบตัวการ์ตูนให้เกิดภาพเคลื่อนไหว เช่น Power Puff Girl และการทำ script  และการใช้โปรแกรมช่วยในการจัดการกับรูปภาพ และเสียงบรรยาย