ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน

เรื่องเล่าสู่กันฟังพนักงานราชการที่ผ่านการประเมินในกลุ่มโซนลุ่มน้ำปากพนัง
จากการประเมินผลการปฏิบัติพนักงานราชการในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมานั้น  เมื่อวันที่ 17  เมษายน 2549  พนักงานราชการประกอบกอบด้วย 5 อำเภอ ปากพนัง หัวไทร เชียรใหญ่ ชะอวด เฉลิมพระเกียรติ  โดยมีคณะกรรมการประเมินทำการประเมินโดยให้พนักงานราชการ นำเสนองานโดยใช้ Power Point ในการนำเสนอ  ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ทำให้การประเมินมีประสิทธิภาพ  ที่ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ และเพื่อพัฒนาบุคลากรในการใช้เทคโนโลยี  และจากการประเมินที่ผ่านมา ดิฉันคนหนึ่งที่คิดว่าการประเมินอย่างนี้เป็นสิ่งที่ดี จะได้ฝึกความกล้าพูดและการนำเสนอที่ดี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานในชุมชนให้มีประสิทธิภาพต่อไป และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานในพื้นที่ และโครงการใหม่ ๆ ที่นำเสนอจะได้เป็นแบบอย่างต่อไป และประทับใจ โครงการฝึกอาชีพ 120 นาทีมีงานทำ ซึ่งเป็นโครงการที่น่าสนใจมากและน่าจะนำมาเป็นแบบอย่างได้  และจากการประเมินที่ผ่านมาคณะกรรมการทุกท่านก็ให้ความเป็นกันเองและเป็นกำลังใจ ให้คำแนะนำที่ดี เพื่อจะได้นำไปปรับปรุงในคราวต่อไป   พนักงานราชการทุกคนยินดีพัฒนาและปรับปรุงในสิ่งที่ผิดพลาดและจะมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงาน ตามอุดมการณ์คน กศน.ต่อไปเพื่อชุมชนและสังคม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ KM สู่ชุมชนความเห็น (0)