ing="0">

 

สรุปบทเรียนเรื่องการเนาผ้า

 

ความหมายของการเนาผ้า

อุปกรณ์ที่ใช้ในการเนาผ้า  

ขั้นตอนการเนาผ้า

 

ประโยชน์ของการเนาผ้า

   การเนาคือการเย็บห่างๆพอให้อยู่เป็นแนวเพื่อเย็บให้เรียบร้อยต่อไป

       เช่น เนาก่อนสอย เนาก่อนเย็บตะเข็บให้ติดกัน

      เนาเพื่อทำเครื่องหมายในการเย็บ  เนาเพื่อให้เกิดการรูดจีบ  เป็นต้น

 

 

1. กรรไกร

 

2. เข็มหมุด

 

3. เข็ม

 

4. ด้าย

 

5. เศษผ้า

 

 


1. ใช้เข็มร้อยด้ายผูกปมยาวพอสมควร   แทงเข็มขึ้น และลงบนผ้าระยะเสมอกัน เป็นแนวตรง    ระยะห่างพอสมควร 

2. ดึงด้ายขึ้นแล้วเย็บต่อไปเหมือนเดิมจนเสร็จ

 

1. เป็นการเย็บผ้าให้ติดกันชั่วคราวไม่ให้ผ้าเคลื่อนที่

2. ช่วยในการเย็บตะเข็บถาวรให้ง่ายขึ้น เมื่อเย็บตะเข็บเรียบร้อยแล้วจึงเลาะด้ายที่เนาออก

3. เนาเพื่อทำเครื่องหมายในการเย็บ

4. เนาเพื่อให้เกิดการรูดจีบ