รายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552

       สวัสดีครับผมขอส่งรายงานฐานะการเงิน ประจำเดือน ก.พ. 52  เพื่อที่จะได้นำส่งให้  ผอ.(กองคลัง) ทราบเป็นประจำทุกเดือนครับ  ซึ่งเอกสารดังกล่าวผมได้จัดทำขึ้นเป็น จำนวน 2 ฉบับ  ฉบับแรกส่งให้ ผอ.(กองคลัง)  ส่วนฉบับที่สอง ผมได้เก็บไว้ที่คณะฯ  ไว้ให้หน่วยตรวจสอบ ได้ทำการตรวจสอบ  ต่อไปครับ  ดังเอกสารแนบ

  1.รายงานฐานะการเงิน     ก.พ. 52                   จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

  2.แยกประเภททั่วไป        ก.พ. 52                    จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

  3.ลูกหนี้เงินทดรองจ่าย    ก.พ. 52                    จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

  4.ใบแจ้งยอดกระแส        ก.พ. 52                    จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

  5.ใบสำคัญเงินทดรองจ่าย ก.พ. 52                   จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน

  6.เงินคงเหลือประจำวัน ณ วันที่ 27 ก.พ. 52        จำนวน 1 ฉบับ  หลักฐาน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บัญชีสหเวชฯความเห็น (0)