บทเรียนสำเร็จรูปการอ่านจับใจความ

การอ่านจับใจความจากนิทานพื้นบ้าน

 

 

บทเรียนสำเร็จรูปการอ่านจับใจความ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

เล่ม 

การอ่านจับใจความจากนิทานพื้นบ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย

สมพงษ์   สมบูรณ์พร้อม

โรงเรียนบ้านคำไชยวาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

เล่ม 

การอ่านจับใจความจากนิทานพื้นบ้าน

 

 

 

 

 

 

โดย

สมพงษ์   สมบูรณ์พร้อม

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนบ้านคำไชยวาน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร  เขต 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คำนำ

 

            การอ่านเป็นทักษะทางภาษาที่สำคัญ  และจำเป็นมากในการดำรงชีวิตของคน

ในยุคปัจจุบัน  ซึ่งต้องอาศัยการอ่านจึงจะสามารถเข้าใจและสื่อความหมายกันได้ถูกต้อง  การอ่านเพื่อจับใจความ  มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการอ่าน       มีทักษะในการอ่านเพื่อจับใจความ  สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกจากเรื่องราวที่อ่าน  สามารถจับใจความสำคัญ  คิดเชิงวิจารณ์และวิเคราะห์ความสำคัญเรื่องที่อ่าน 

            บทเรียนสำเร็จรูป  การอ่านจับใจความจากนิทาน  เล่มที่   เป็นการอ่าน

จับใจความจากนิทานพื้นบ้านของแต่ละภาคของประเทศไทย  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาและฝึกการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน โดยให้นักเรียนได้ศึกษาทีละกรอบจากกรอบแรกจนถึงกรอบสุดท้าย  ถ้าตอบผิดก็ไม่ต้องกังวล  เพราะนักเรียนจะสามารถแก้ไขได้ทันทีจากคำเฉลยในกรอบถัดไป  ที่สำคัญนักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  จะต้องไม่ดูคำตอบก่อนนอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน  ความมีระเบียบวินัย  และความซื่อสัตย์ 

            ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนสำเร็จรูปเล่มนี้  จะเป็นประโยชน์สูงสุด                  ในการศึกษา  สามารถนำนักเรียนไปสู่จุดหมาย  เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์               และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

 

                                                                                    สมพงษ์   สมบูรณ์พร้อม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สารบัญ

 

 

คำนำ

 

สารบัญ

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

คำแนะนำในการใช้บทเรียนสำเร็จรูปสำหรับครู

คำแนะนำสำหรับนักเรียน

กรอบที่   ความรู้เกี่ยวกับการอ่านจับใจความจากนิทานพื้นบ้าน

กรอบที่   ขั้นที่   อ่านนิทานให้เข้าใจ 

กรอบที่   ขั้นที่   ถาม-ตอบในแผนผังความคิด   ย่อหน้าที่ 

กรอบที่   ขั้นที่   พิชิตความสำคัญทีละย่อหน้า  ย่อหน้าที่ 

กรอบที่   ขั้นที่   ถาม-ตอบในแผนผังความคิด   ย่อหน้าที่ 

กรอบที่   ขั้นที่   พิชิตความสำคัญทีละย่อหน้า  ย่อหน้าที่ 

๑๐

กรอบที่   ขั้นที่   ถาม-ตอบในแผนผังความคิด   ย่อหน้าที่ 

๑๑

กรอบที่   ขั้นที่   พิชิตความสำคัญทีละย่อหน้า  ย่อหน้าที่ 

๑๒

กรอบที่   ขั้นที่   นำมาเขียนสรุปให้ต่อเนื่องและครอบคลุม

๑๓

กรอบที่  ๑๐  ขั้นที่   พิชิตความสำคัญทีละย่อหน้า  ย่อหน้าที่ 

๑๔

กรอบที่  ๑๑  ขั้นที่   นำมาเขียนสรุปให้ต่อเนื่องและครอบคลุม

๑๕

กรอบที่  ๑๒  แนวการตอบกรอบที่  ๑๑

๑๖

กรอบที่  ๑๓  แบบฝึกการอ่านจับใจความ

๑๗

กรอบที่  ๑๔  แนวการตอบกรอบที่  ๑๓

๑๘

แบบทดสอบการอ่านจับใจความจากนิทาน

๑๙

เฉลยแบบทดสอบ

๒๓

บรรณานุกรม

๒๔

ประวัติผู้จัดทำ

๒๕

 

 

 

 

 

 

 

คำแนะนำในการใช้บทเรียนสำเร็จรูปสำหรับครู

 

            ๑.  ใช้บทเรียนสำเร็จรูปนี้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ที่   และแผนการจัดการเรียนรู้ที่   การอ่านจับใจความจากนิทานพื้นบ้าน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  

            ๒. ใช้บทเรียนสำเร็จรูปนี้เสริมสำหรับนักเรียนที่เรียนดีและช่วยนักเรียนที่           เรียนช้าให้สามารถเรียนได้ทันเพื่อน

            ๓.  ศึกษาทำความเข้าใจบทเรียนสำเร็จรูป ทั้งจุดประสงค์ กรอบเนื้อหา วิธีการใช้  ให้เข้าใจ

            ๔.  ชี้แจงและอธิบายวิธีการศึกษาจากบทเรียนสำเร็จรูป 

เรื่อง  การอ่านจับใจความ  วิชาภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  

ให้นักเรียนเข้าใจ  และพร้อมที่จะศึกษา 

            ๕.  แจกบทเรียนสำเร็จรูปให้นักเรียนทุกคน  อ่านวิธีการใช้

บทเรียนจนเข้าใจดี  หลังจากนักเรียนศึกษาและปฏิบัติกิจกรรมครบ

ตามขั้นตอน  ร่วมกันสรุป

นิทานเรื่องนี้

.................................................................................


คำแนะนำสำหรับนักเรียน

           

๑.    บทเรียนนี้เป็นบทเรียนสำเร็จรูปการอ่านเพื่อจับใจความ

โดยใช้แผนผังความคิดในการศึกษาบทเรียนนี้  นักเรียนจะต้องซื่อสัตย์

ต่อตนเอง  ไม่เปิดดูคำตอบล่วงหน้าก่อนตอบคำถาม

 

            ๒. ให้นักเรียนอ่านและตอบคำถามทีละกรอบตามลำดับ  ไม่ควรทำข้ามกรอบ

แล้วตอบคำถามโดยเติมคำตอบในช่องว่างที่เว้นไว้ให้(ในใบกิจกรรม)

๓.  เมื่อทำบทเรียนเสร็จแต่ละกรอบ  ให้ตรวจกับ

      เฉลยซึ่งอยู่หน้าถัดไป  เพื่อตรวจดูว่าถูกต้อง

      หรือไม่  ถ้าถูกให้กาเครื่องหมาย  Ö  ถ้าผิด   

      ให้กาเครื่องหมาย  ´

๔.  นักเรียนจะต้องอ่านและจับใจความสำคัญ 

      สร้างแผนผังความคิดจากคำถาม  และตอบ

      คำถามโดยใช้คำสำคัญ  หรือคำหลัก  โดยมี

      ขั้นตอนการศึกษาอยู่    ขั้นตอน  ดังนี้

 

                ขั้นที่   อ่านนิทานให้เข้าใจ จะทำให้เราทราบว่าสาระสำคัญของเรื่อง

เป็นอย่างไร  อย่าลืมว่าเราจะต้องอ่านให้ละเอียด

            ขั้นที่   ถาม-ตอบในแผนผังความคิด   เป็นการตั้งคำถามสู่การสร้างแผนผังความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน  จากนั้นก็ตอบคำถามโดยใช้คำหลักจากเนื้อเรื่อง

ที่อ่าน

                        ขั้นที่   สรุปความคิดทีละย่อหน้า  จะเป็นการนำคำตอบจากแผนผังความคิดที่เกิดจากการตอบคำถามในขั้นตอนที่   มาเชื่อมโยงกัน  โดยเขียนให้กะทัดรัดชัดเจน ทีละหนึ่งย่อหน้า

                        ขั้นที่   นำมาเขียนสรุปให้ต่อเนื่องและครอบคลุม  โดยนำเอาเรื่องหรือข้อความในขั้นที่๓

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sompong12

คำสำคัญ (Tags)#edkm#erkm#สพท.สน.2

หมายเลขบันทึก: 248737, เขียน: 16 Mar 2009 @ 11:23 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 21:37 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

ครูเพชร
IP: xxx.157.230.148
เขียนเมื่อ 

เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากค่ะ

คนผ่านมา
IP: xxx.157.230.148
เขียนเมื่อ 

อยากเห็นรูปภาพจังเลย

คงจะสวยนะครับ

หนูนา
IP: xxx.157.230.148
เขียนเมื่อ 

เด็ก ๆ คงจะชอบนะคะ

เพราะนิทานพื้นบ้านเป็นเรื่องที่เด็กชอบอ่านอยู่แล้ว

วีรัชต
IP: xxx.26.240.130
เขียนเมื่อ 

อยากเห็นตัวนวัตกรรมจังเลย น่าสนใจนะคะ