วัตถุประสงค์

1. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในชมรม

2.เพื่ออุดมการณ์เดียวกันคือการได้รับความมั่นคงในอาชีพ

3.เพื่อการพัฒนาเด็กนักเรียนที่เรารัก

4.เพื่อสิทธิต่างๆของครูที่จะได้รับ

วิธีการสมัคร

 ช่วยแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ โรงเรียน