สรุปบทเรียนจากการไปอบรมพัฒนาตนเอง#ตอนที่1

coder
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พััฒนาตนเองเพื่อพัฒนาทีมงาน

 

จากโครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารยุคใหม่ ศูนย์อนามัยภาคตะวันออกฉียงเหนือ วันที่ 6-8 มีนาคม 2552

 ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่เป็นความคาดหวังของผู้นำเสนอโครงการและผู้อนุมัติโครงการ คือ เน้นหลัก INNE ความหมาย

I=Individual ตัวเราเก่ง ดี มีผลงาน N=Node ทีมงานร่วมกันมีเป้าหมายเดียวกัน N = Network เครือข่ายภาคอีสาน E = Environment สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อ INN และคาดหวังว่าได้เพื่อนได้งานได้เครือข่าย

                สิ่งที่เป็นความคาดหวังของผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 5 คือบุคคลต้องมีเป้าหมายในการทำงาน มีองค์ความรู้ใหม่ และนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน

                สิ่งที่เป็นความคาดหวังของผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 6 คือ นำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ เพื่อให้งานสำเร็จ คนเกิดความสำราญ มีความสุข ได้ทั้งผลงานและใจคน

                สิ่งที่เป็นความคาดหวังของผู้บริหารศูนย์อนามัยที่ 7 ซึ่งเป็นประธานกล่าวเปิดงาน มีเนื้อหาที่น่าสนใจ คือ กรมอนามัยมีวิกฤตในการรับงานที่ต่อเนื่องกันของบุคลากร  คือมีสัดส่วนของอายุเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 6 มีนักวิชาการรุ่นพี่ ศูนย์อนามัยที่ 7 มีนักวิชาการรุ่นน้องจบใหม่เป็นส่วนใหญ่  ส่วน ศูนย์อนามัยที่ 5 จะมีสัดส่วนของอายุเจ้าหน้าที่คละๆ กันไป ซึ่งวิกฤตนี้ในส่วนของศูนย์เขตยังพอช่วยเหลือกันพัฒนาคนของเราเองก่อนรับคนนอกเข้ามา แต่ในระดับผู้บริหารกรม กอง ผู้อำนวยการศูนย์เขต ขณะนี้ยังไม่มีทายาทของกรมอนามัยที่พร้อมจะรับช่วงต่อได้ ทำให้มองไปข้างหน้าถ้ายังไม่มีการพัฒนาคนของกรมอนามัยอาจจะทำให้การทำงานไม่ต่อเนื่องนัก  อาจพบปัญหาขาดบุคลากรที่จะสานงานให้ต่อเนื่องได้ ดังนั้นทั้ง 3 ศูนย์เขต จึงเห็นความสำคัญจึงร่วมกันจัดโครงการนำร่องนี้ขึ้นมา เพื่อพัฒนาสมรรถนะภาพของคนกรมอนามัยให้มีศักยภาพ มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และยังเป็นต้นแบบของหลักสูตรในรุ่นต่อไปด้วย

 

ตอนต่อไปคงเป็นวันจันทร์หน้า เพราะไปราชการครับ ไม่ได้นำnotebookไปด้วย

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้จากประชุมความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ
  • ขอบคุณที่แบ่งปันความรู้
  • ขอให้มีความสุข