วันนี้ (26 เมษายน 2549) เวลา9.00น.หน่วยตรวจสอบภายใน มมส.ได้ไปให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และการรายงานตามระเบียบข้อ 6 แก่กองบริการการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ 3 นับจากคณะเทคโนโลยีและกองกิจการนิสิต ได้มีการฝึกปฏิบัติในการเขียนรายงาน สิ่งที่แตกต่างจาก 2 หน่วยงานแรกในการจัดรูปแบบการประชุมคือ

  • หน่วยงานได้มีการประชุมเตรียมการมอบหมายให้หัวหน้างานแต่ละงาน เข้าประชุมกลุ่มย่อยและฝึกปฏิบัติก่อนที่จะมีการประชุมใหญ่ร่วมกันทั้งกอง
  • หัวหน้างานแต่ละงานได้มีการฝึกปฏิบัติจริงก่อน ทำให้เข้าใจล่วงหน้าและสามารถชักนำสมาชิกในงานของตนเข้าใจในเรื่องการควบคุมภายในได้ง่ายขึ้น
  • การฝึกปฏิบัติจะแบ่งกลุ่มตามโครงสร้างขององค์กร
  • หน่วยงานได้เตรียมข้อมูลเบื้องต้นก่อนมาเข้าประชุม เช่น กระบวนการขั้นตอนการทำงาน ,วัตถุประสงค์ของแต่ละกระบวนงาน เป็นต้น

                                                                                   audit3 msu.
                                                                                   26 เม.ย. 49