หลังจากวารสารศูนย์บริการวิชาการ ฉบับที่ 1/2549 (ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2549) ได้เผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่างๆ แล้วนั้น ทางทีมงานวารสารได้รับเสียงตอบรับจากผู้อ่านวารสารศูนย์ฯ มาเป็นบางส่วน ที่ต้องการเป็นสมาชิกวารสารศูนย์ฯ ซึ่งส่วนใหญ่จะเข้าใจกันว่าจะต้องเสียค่าบอกรับเป็นสมาชิก จึงได้ชี้แจงไปว่าวารสารศูนย์บริการวิชาการเป็นวารสารที่จัดทำเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชน ไม่ได้ทำเพื่อการจำหน่าย ดังนั้นในการบอกรับวารสารให้ทางหน่วยงานทำเป็นหนังสือขอความอนุเคราะห์วารสาร เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจัดส่งเท่านั้น ซึ่งขณะนี้ได้รับจดหมายจาก 3 หน่วยงาน คือ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และห้องสมุดวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รวมทั้งมีการติดต่อเบื้องต้นทางโทรศัพท์เพื่อบอกรับวารสารคือ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  และอาจารย์หลายท่านภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งจดหมายและเสียงโทรศัพท์เหล่านี้...เปรียบเหมือนกระจกเงาที่สะท้อนให้เราเห็นผลสำเร็จของการทำงาน ถึงจะเป็นส่วนน้อย แต่ก็เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่า "งานที่ทำมีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอยู่บ้าง" นอกจากนี้ยังเป็นกำลังใจที่ดีในการทำงาน อย่างน้อย...น้อย ก็ทำให้เรามีความสุขและสร้างรอยยิ้มในการทำงานได้เป็นอย่างดีค่ะ

หากท่านใด/ หน่วยงานใด สนใจที่จะเป็นสมาชิกวารสารศูนย์บริการวิชาการ ส่งจดหมายมาได้ที่ บรรณาธิการวารสารศูนย์บริการวิชาการ  อาคารศูนย์วิชาการ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทร.0-4334-8983 ต่อ 103 โทรสาร 0-4320-2408

ผู้จัดการ