การประเมินฝ่ายบริหาร

วันนี้มีการประชุมของฝ่ายบริหารเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพของฝ่ายบริหารในส่วนของงานพัสดุรับผิดชอบทางด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งปี 2548 มีการดำเนินการพัฒนาระบบการให้บริการที่มุ่งสู่เป้าหมาย มีการลดขั้นตอนการจัดซื้อวิธีตกลงราคาจาก 26 ขั้นตอนเหลือ 18 ขั้นตอน เป็นการพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างตามผลการประเมินของผู้ใช้บริการ มีการประเมินระยะเวลาการจัดซื้อวัสดุหรือครุภัณฑ์ว่าเป็นไปตามดัชนีผลการปฏิบัติงานหรือไม่ มีผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยระยะเวลาของการจัดซื้อได้มาของวัสดุแต่ละประเภท มีการติดตามตัวชี้วัดที่สำคัญเช่นอัตราการขาดสต๊อกของวัสดุแต่ละประเภทไม่ให้เกิน 8% ของวัสดุทั้งหมด นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ Website ของงานพัสดุเพื่อเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างร่างขอบเขตของงาน TOR เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการจัดซื้อ e-auction ตั้งแต่ 2 ล้านบาท ข้อมูลสายการบังคับบัญชา รายชื่อเจ้าหน้าที่ของงาน ภาระงานที่รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังสามารถสืบค้น รายการวัสดุ และ ครุภัณฑ์ของแต่ละภาควิชาหน่วยงานด้วย ในส่วนกิจกรมสภาพแวดล้อมทางกายภาพของหน่วยงาน มีแผนดำเนินการปรับปรุงห้องเก็บเอกสารให้มีสภาพเหมาะสมตามกิจกรรม 5 ส. ด้านความปลอดภัยมีกิจกรรมป้องกันอัคคีภัย มีการสำรวจระดับน้ำยาของถังดับเพลิงทุก 3 เดือน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัสดุคณะแพทยศาสตร์ มข.ความเห็น (1)

แตงโม
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

สุดยอดครับ สุดยอด...ดีจัง

     มีข้อคิดเห็นอย่างหนึ่งนะครับ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นไม่ได้ตื่นเต้นกับคนข้างนอกเขา (หมายถึงทางจังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขึ้นกับจังหวัด) กรณีตัวชี้วัดด้านการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน หน่วยงานข้างนอกเขาจะจัดทำกระบวนงานทั้งหมดที่มี (หลักการ) แล้วในแต่ละปีจะพยายามเอากระบวนงานมาลดขั้นตอนโดยมีเป้าหมาย 100 % ของกระบวนงานในปี 50 ทางพัสดุคณะแพทย์เป็นอย่างไรครับ