20 เม.ย 49

อบรม Moodle ครั้งที่ 1

วันนี้ไดมีพี่จากหอสมุดชื่อพี่โป้งมาสอนเรื่องการสร้าง home directory และ database ซึ่งใช้ประโยชน์ในเรื่องของการมอบสิทธิ์ ให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้งานในฐานข้อมูลได้

ก่อนอื่นต้องโหลดโปรแกรม putty , Mysql front , winscp374 ก่อนสามารถโหลดได้จาก ftp://psu.ac.th/pub/putty และ ftp://192.168.26.6 ในputty พิมพ์ชื่อ localhost ที่ต้องการติดต่อ
ในหน้าrootใส่user : root และ password :
1. สร้าง home directory user : office4 , password : abc123
- เพิ่ม user ใช้คำสั่ง adduser office4
- เพิ่ม password ใช้คำสั่ง passwd office4
- ใส่ password : abc123
2. สร้าง database ชื่อ eoffice4
- เข้าไปยัง mysql ใช้คำสั่ง mysql -u root -pmysqldroot
- สร้าง database ชื่ื่อ eoffice4 ใช้คำสั่ง create database eoffice4;
- grant สิทธิ์ผู้ใช้ ใช้คำสั่ง grant all on eoffice4.* to office4 identified by 'abc123';
- เข้าไปเปิดใน Mysql front จะได้ user ที่ชื่อ office4 ที่สามารถเข้าใช้งานในdatabase
ชื่อ eoffice4

  • การ backup ข้อมูลสามารถใช้คำสั่ง chmod 777 -R /home/user_name
  • ถ้าต้องการ grant ทั้งหมดสามารถใช้คำสั่ง grant all on*.* to root identified by 'mysqlroot';
  • คำสั่ง show database เพื่อแสดงว่่ามี database ไหนบ้าง
  • คำสั่งที่ใช้ในการ set password คือ password set = password 'password';
ืเพิ่มเติม !!!
     - Linux -> server (ให้บริการคนเยอะๆ)
     - apache บริการ web servic  Linux จะแปลงภาษาของ php
     - mysql จะจัดการกับฐานข้อมูล
     - วิธีการ grant เป็นการกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้ การที่จะแบ่งให้คนอื่นใช้จะต้องมีการสร้าง
       บัญชีรายชื่อ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน ( สาวลี )ความเห็น (0)