เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2549 ที่ผ่านมา โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เชิญเป็นวิทยากรอบรมการผลิตและพัฒนาสื่อบทเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม moodle ซึ่งมีครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ จำนวน 15 คน เข้ารับการอบรม ซึ่งคุณครูมีความตั้งใจในการอบรมเป็นอย่างมาก ทั้งที่บางท่านไม่มีความรู้พื้นฐานในด้านคอมพิวเตอร์แต่ก็ตั้งอกตั้งใจเพื่อที่จะพัฒนาตนเองเป็นอย่างมาก  ..ขอขอบคุณ อ.ทองดี แย้มสรวญ ที่เห็นความสำคัญที่จะพัฒนาครูในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และได้เชิญให้ไปเป็นวิทยากร ซึ่งผมก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนัก เพียงแต่ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ให้ไปอบรมโปรแกรมดังกล่าวจากโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน ซึ่งผมคิดว่าเป็นโปรแกรมที่ดีมากเหมาะสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ ..ท่านที่สนใจหรือต้องการศึกษาข้อมูลจากโปรแกรมดังกล่าวสามารถเข้าไปที่เวบไซต์ http://moodle.org ซึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับโปรแกรม moodle ไว้อย่างชัดเจน