แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.2 (ชุด 1)

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม. 2

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

วิชา      วิทยาศาสตร์พื้นฐาน             รหัส  ว 32101                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชื่อกลไกมนุษย์และสัตว์

ชั่วโมงเรียน   4     ชั่วโมง                                                คะแนน      6   คะแนน

 

1.      สาระที่   1

2.      มาตรฐานที่    ว 1.1

3.      มาตรฐานการเรียนรู้ที่    3    ช่วงชั้นที่  3

4.      ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.      ทดลองและอธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย ระบบภูมิคุ้มกัน  ระบบประสาท  ระบบสืบพันธุ์  การทำงานของโครงกระดูกและกล้ามเนื้อของมนุษย์ และสัตว์บางชนิด

5.      จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารของมนุษย์ได้

2) ทำการทดลองการย่อยอาหารทางเคมีของลำไส้เล็กจากอุปกรณ์จำลองได้

     6. สาระการเรียนรู้ 

1)      ระบบย่อยอาหารของมนุษย์

2)      อวัยวะที่ช่วยย่อยอาหาร

3)      การย่อยสารอาหาร

4)      การดูดซึมสารอาหาร

7.       การบูรณาการ  (บูรณาการกับวิชา)

1.       วิชาสุขศึกษา

2.       วิชาภาษาไทย

3.       วิชาภาษาอังกฤษ

8.      กิจกรรม (การทดลอง)

1 ) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

     ( 1 ) นักเรียนดูบัตรภาพกระเพาะอาหาร  และลำไส้  แล้วให้นักเรียนบอกชื่ออวัยวะที่เห็นพร้อมหน้าที่

    (2)  นักเรียนร่วมกันบอกชื่ออวัยวะที่อยู่ในระบบย่อยอาหาร

    (3) ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้

 

 

2)ขั้นกิจกรรม

(1)    นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่  1  เรื่อง  ระบบย่อยอาหาร

(2)    ครูให้ความรู้  เรื่องวิธีการย่อยสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน    และ

ไขมัน  จนได้สารอาหารประเภทต่าง ๆ  ที่มีโมเลกุลขนาดเล็กจนร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้

(3)    นักเรียนจัดกลุ่ม  กลุ่มละ  4 คน โดยคละเพศคละความสามารถ  ครูแจ้งให้นัก

เรียนทราบว่าผลงานของนักเรียนคือ ผลงานของกลุ่ม    และกำหนดบทบาทของนักเรียนตามหมายเลขที่ได้รับดังนี้

                                                หมายเลข   1  อ่านใบกิจกรรมที่  1  เรื่อง  การย่อยอาหาร

                                                หมายเลข  2  รับอุปกรณ์การทดลอง  และส่งอุปกรณ์คืนเมื่อทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว

                                                หมายเลข  3  ทำการทดลอง

                                                หมายเลข  4  บันทึกผล และสรุปผลการทดลอง

(4)    นักเรียนแต่กลุ่มทำการทดลองตามใบกิจกรรมที่  1

(5)    สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตอบคำถามหลังการทดลอง

(3) ขั้นสรุป 

     (1)   ครูชมเชยนักเรียนกลุ่มที่ทำงานได้ถูกต้อง  และให้ข้อเสนอแนะแก่กลุ่มที่ยังทำการทดลองไม่ถูกต้อง

     (2)  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเนื้อหาที่ได้ศึกษา  ซึ่งควรได้ข้อสรุปดังนี้

                แนวสรุป  การย่อยอาหารในร่างกาย  จะเริ่มจากการย่อยเชิงกลที่ปากและหลอดอาหาร  สำหรับ

อาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต  สามารถย่อยทางเคมีได้ที่ปากเนื่องจากมีเอนไซม์อะไมเลส  การย่อยเชิงเคมีจะเกิดขึ้นที่กระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก  โดยที่บริเวณที่ถูกย่อยแล้วจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดต่อไป

                      (3)  นักเรียนทำแบบทดสอบที่  1  เรื่อง  ระบบย่อยอาหาร

8. สื่อการเรียนรู้

ประเภท

รายการสื่อ

บุคคลหรือภูมิปัญญา

 

-

สถานที่

1.       ห้องสมุดโรงเรียน 

2.       ห้องสมุดสาระวิชาวิทยาศาสตร์

3.       ห้องเรียน  223

วัสดุหรือเอกสาร

1. ใบความรู้ที่  1  เรื่อง  ระบบย่อยอาหาร

2. ใบงานที่  1  เรื่อง  การย่อยอาหาร

3. อุปกรณ์การทดลองในใบงานที่  1

9.การประเมินผลการเรียนรู้

(1)    ด้านความรู้

1.       ตรวจจากแบบทดสอบที่  1 เรื่อง  การย่อยอาหาร

(2)    ด้านทักษะ

1.       ประเมินจากทักษะการปฏิบัติการทดลอง

      ( 3)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม

                1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม

9. บันทึกผลหลังการสอน

            สรุป  วัน / เดือน / ปี  ที่สอนจริง

ชั้น / กลุ่ม

ม. 2/1

ม.2/4

ม. 2/6

ม.2/7

ม.2/8

 

วัน/เดือน/ปี

 

 

 

 

 

 

 

ผลการสอน

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ปัญหา..................................................................................................................................................

 

ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................

 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ

.............................................................................................................................................................

                                                                                       ลงชื่อ............................................

                                                                                                (..........................................)

                                                                                                  ............../.............../.............

ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย(ตรวจสอบ/นิเทศ/เสนอแนะ/รับรอง)

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ................................................

                                                                                             (..........................................)

                                                                                ผู้อำนวยการสถานศึกษา / ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2

วิชา      วิทยาศาสตร์พื้นฐาน                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่  1 ชื่อ   กลไกมนุษย์และสัตว์

ชั่วโมงเรียน    4       ชั่วโมง                                             คะแนน ....... ...... คะแนน

 

1.      สาระที่   1

2.      มาตรฐานที่ .ว 1.1

3.      มาตรฐานการเรียนรู้ที่   3   ช่วงชั้นที่  3

4.      ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ทดลองและอธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย ระบบภูมิคุ้มกัน  ระบบประสาท  ระบบสืบพันธุ์  การทำงานของโครงกระดูกและกล้ามเนื้อของมนุษย์ และสัตว์บางชนิด

จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายโครงสร้างและการทำงานของหัวใจได้

2) อธิบายลักษณะของหลอดเลือดและทำการวัดชีพจรได้

3) ระบุองค์ประกอบและหน้าที่ของเลือดได้

5.      สาระการเรียนรู้

1)      หัวใจ

2)      หลอดเลือด

3)      เลือด

6.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แผนการจัดการเรียนรู้

คำสำคัญ (Tags)#แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม. 2

หมายเลขบันทึก: 245254, เขียน: 27 Feb 2009 @ 14:08 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 20:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

นุช
IP: xxx.149.6.88
เขียนเมื่อ 

งงมากๆเลยค่า

อารัยก็มิรุ

ม่ายเข้าจัย

มึนตึบเลย

*-*

สิทธิกร
IP: xxx.26.136.90
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนการสอนเรื่องโครงกระดูกมนุษย์