แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.2 (ชุด 1)

  ติดต่อ

  แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม. 2  

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1

วิชา      วิทยาศาสตร์พื้นฐาน             รหัส  ว 32101                           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชื่อกลไกมนุษย์และสัตว์

ชั่วโมงเรียน   4     ชั่วโมง                                                คะแนน      6   คะแนน

 

1.      สาระที่   1

2.      มาตรฐานที่    ว 1.1

3.      มาตรฐานการเรียนรู้ที่    3    ช่วงชั้นที่  3

4.      ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

1.      ทดลองและอธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย ระบบภูมิคุ้มกัน  ระบบประสาท  ระบบสืบพันธุ์  การทำงานของโครงกระดูกและกล้ามเนื้อของมนุษย์ และสัตว์บางชนิด

5.      จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายโครงสร้างและหน้าที่การทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบย่อยอาหารของมนุษย์ได้

2) ทำการทดลองการย่อยอาหารทางเคมีของลำไส้เล็กจากอุปกรณ์จำลองได้

     6. สาระการเรียนรู้ 

1)      ระบบย่อยอาหารของมนุษย์

2)      อวัยวะที่ช่วยย่อยอาหาร

3)      การย่อยสารอาหาร

4)      การดูดซึมสารอาหาร

7.       การบูรณาการ  (บูรณาการกับวิชา)

1.       วิชาสุขศึกษา

2.       วิชาภาษาไทย

3.       วิชาภาษาอังกฤษ

8.      กิจกรรม (การทดลอง)

1 ) ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

     ( 1 ) นักเรียนดูบัตรภาพกระเพาะอาหาร  และลำไส้  แล้วให้นักเรียนบอกชื่ออวัยวะที่เห็นพร้อมหน้าที่

    (2)  นักเรียนร่วมกันบอกชื่ออวัยวะที่อยู่ในระบบย่อยอาหาร

    (3) ครูแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้

 

 

2)ขั้นกิจกรรม

(1)    นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่  1  เรื่อง  ระบบย่อยอาหาร

(2)    ครูให้ความรู้  เรื่องวิธีการย่อยสารอาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต  โปรตีน    และ

ไขมัน  จนได้สารอาหารประเภทต่าง ๆ  ที่มีโมเลกุลขนาดเล็กจนร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้

(3)    นักเรียนจัดกลุ่ม  กลุ่มละ  4 คน โดยคละเพศคละความสามารถ  ครูแจ้งให้นัก

เรียนทราบว่าผลงานของนักเรียนคือ ผลงานของกลุ่ม    และกำหนดบทบาทของนักเรียนตามหมายเลขที่ได้รับดังนี้

                                                หมายเลข   1  อ่านใบกิจกรรมที่  1  เรื่อง  การย่อยอาหาร

                                                หมายเลข  2  รับอุปกรณ์การทดลอง  และส่งอุปกรณ์คืนเมื่อทำการทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว

                                                หมายเลข  3  ทำการทดลอง

                                                หมายเลข  4  บันทึกผล และสรุปผลการทดลอง

(4)    นักเรียนแต่กลุ่มทำการทดลองตามใบกิจกรรมที่  1

(5)    สมาชิกในกลุ่มร่วมกันตอบคำถามหลังการทดลอง

(3) ขั้นสรุป 

     (1)   ครูชมเชยนักเรียนกลุ่มที่ทำงานได้ถูกต้อง  และให้ข้อเสนอแนะแก่กลุ่มที่ยังทำการทดลองไม่ถูกต้อง

     (2)  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายเนื้อหาที่ได้ศึกษา  ซึ่งควรได้ข้อสรุปดังนี้

                แนวสรุป  การย่อยอาหารในร่างกาย  จะเริ่มจากการย่อยเชิงกลที่ปากและหลอดอาหาร  สำหรับ

อาหารจำพวกคาร์โบไฮเดรต  สามารถย่อยทางเคมีได้ที่ปากเนื่องจากมีเอนไซม์อะไมเลส  การย่อยเชิงเคมีจะเกิดขึ้นที่กระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก  โดยที่บริเวณที่ถูกย่อยแล้วจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดต่อไป

                      (3)  นักเรียนทำแบบทดสอบที่  1  เรื่อง  ระบบย่อยอาหาร

8. สื่อการเรียนรู้

ประเภท

รายการสื่อ

บุคคลหรือภูมิปัญญา

 

-

สถานที่

1.       ห้องสมุดโรงเรียน 

2.       ห้องสมุดสาระวิชาวิทยาศาสตร์

3.       ห้องเรียน  223

วัสดุหรือเอกสาร

1. ใบความรู้ที่  1  เรื่อง  ระบบย่อยอาหาร

2. ใบงานที่  1  เรื่อง  การย่อยอาหาร

3. อุปกรณ์การทดลองในใบงานที่  1

9.การประเมินผลการเรียนรู้

(1)    ด้านความรู้

1.       ตรวจจากแบบทดสอบที่  1 เรื่อง  การย่อยอาหาร

(2)    ด้านทักษะ

1.       ประเมินจากทักษะการปฏิบัติการทดลอง

      ( 3)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม

                1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม

9. บันทึกผลหลังการสอน

            สรุป  วัน / เดือน / ปี  ที่สอนจริง

ชั้น / กลุ่ม

ม. 2/1

ม.2/4

ม. 2/6

ม.2/7

ม.2/8

 

วัน/เดือน/ปี

 

 

 

 

 

 

 

ผลการสอน

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ปัญหา..................................................................................................................................................

 

ข้อเสนอแนะ........................................................................................................................................

 

ความคิดเห็นของหัวหน้ากลุ่มสาระ

.............................................................................................................................................................

                                                                                       ลงชื่อ............................................

                                                                                                (..........................................)

                                                                                                  ............../.............../.............

ความคิดเห็นของหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย(ตรวจสอบ/นิเทศ/เสนอแนะ/รับรอง)

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

ลงชื่อ................................................

                                                                                             (..........................................)

                                                                                ผู้อำนวยการสถานศึกษา / ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ

แผนการจัดการเรียนรู้ที่  2

วิชา      วิทยาศาสตร์พื้นฐาน                                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่  1 ชื่อ   กลไกมนุษย์และสัตว์

ชั่วโมงเรียน    4       ชั่วโมง                                             คะแนน ....... ...... คะแนน

 

1.      สาระที่   1

2.      มาตรฐานที่ .ว 1.1

3.      มาตรฐานการเรียนรู้ที่   3   ช่วงชั้นที่  3

4.      ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ทดลองและอธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบย่อยอาหาร  ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบหายใจ  ระบบขับถ่าย ระบบภูมิคุ้มกัน  ระบบประสาท  ระบบสืบพันธุ์  การทำงานของโครงกระดูกและกล้ามเนื้อของมนุษย์ และสัตว์บางชนิด

จุดประสงค์การเรียนรู้

1) อธิบายโครงสร้างและการทำงานของหัวใจได้

2) อธิบายลักษณะของหลอดเลือดและทำการวัดชีพจรได้

3) ระบุองค์ประกอบและหน้าที่ของเลือดได้

5.      สาระการเรียนรู้

1)      หัวใจ

2)      หลอดเลือด

3)      เลือด

6.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 245254, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม. 2

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

นุช
IP: xxx.149.6.88
เขียนเมื่อ 

งงมากๆเลยค่า

อารัยก็มิรุ

ม่ายเข้าจัย

มึนตึบเลย

*-*

สิทธิกร
IP: xxx.26.136.90
เขียนเมื่อ 

อยากได้แผนการสอนเรื่องโครงกระดูกมนุษย์