สุปรียา
สุปรียา การ์ตูน สะสมนิยม

บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา


การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศคงต้องมองถึงการพัฒนาทั้งระบบ

บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาทั้งในระบบ  นอกระบบ และตามอัธยาศัย  ไม่ว่าเทคโนโลยีด้านการจัดการเรียนรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( E – lrarning ) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E – library ) ตลอดจนนวัตกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆและจะช่วยยกระดับการศึกษาเป็นการศึกษาตลอดชีวิต

ปัจจุบันเป็นยุคของเทคโนโลยี เป็นยุคของการใช้ข่าวสารข้อมูลที่รวดเร็วถูกต้องและเที่ยงตรงอีก ดังนั้นเทคโนโลยี ไม่ว่าเทคโนโลยีด้านการจัดการเรียนรู้ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์            ( E – lrarning ) ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E – library ) ตลอดจนนวัตกรรมและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ช่วยให้การจัดการศึกษาบรรลุอุดมการณ์ศึกษาตลอดชีวิตสำหรับทุกคนได้   โดยเฉพาะการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เทคโนโลยีสมัยใหม่มีบทบาทมาก เพราะการจัดการศึกษาต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สอนและผู้เรียน ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ในห้องเรียน  หรือว่าตำราเพียงเท่านั้น และยังช่วยเพิ่มความน่าสนใจที่จะเรียนรู้   โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ซึ่งจะช่วยในการหาความรู้และสาระที่เป็นประโยชน์จากอินเตอร์เน็ต และการนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการนำเสนอผลงานต่าง ๆ  สามารถนำมาใช้ในการกระจายโอกาสทางการศึกษา ในการเรียนรู้ การใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกล การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การนำคอมพิวเตอร์มาประกอบในการเรียนรู้ เช่น วีดิทัศน์ เครื่องฉายภาพ  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารมีบทบาทมากขึ้นในทุกสาขาอาชีพ

การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน ในการใช้การสื่อสารแบบ

ไร้สาย ระบบเครือข่ายเคลื่อนที่ ระบบดาวเทียม อินเตอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยอำนวยความสะดวกในการติดต่อ และสืบค้น ทำให้สะดวกและรวดเร็ว และมีความทันสมัยทันยุคทันเหตุ การณ์ ทำให้ผู้เรียนก้าวทันโลก ก้าวทันเทคโนโลยี ดังนั้นจึงนับได้ว่าการนำเทคโนโลยี  มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาในปัจจุบันทั้ง ในระบบ นอกระบบ และสำคัญที่สุดในการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

               การจัดการศึกษาในระบบการศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน  ปัจจุบันสถานศึกษาแทบทุกแห่งมีการนำเอาเทคโนโลยี  ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ  โทรทัศน์  และอื่นๆมาใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ที่มีบทบาททั้งเป็นแหล่งข้อมูล  ข่าวสาร  บางแห่งใช้การถ่ายทอดรายการการศึกษาเป็นสื่อในการประชุมอบรมครูผู้สอน  ตลอดจนเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ ได้เป็นอย่างดี 

 

การจัดการศึกษานอกระบบ  ยิ่งจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยี  เพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต้องอาศัยสื่อต่างๆมากกว่า  ทั้งสื่อโทรทัศน์   วิทยุ  และอื่นๆ  ผู้เรียนอาจสามารถเรียนรู้ผ่านรายการสอนทางวิทยุ  โทรทัศน์ โดยไม่ต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนหรือที่ศูนย์การเรียน  ช่วยให้ประหยัดเวลา  ประหยัดงบประมาณในการจัดการศึกษา

ความสำคัญต่อการศึกษานอกระบบ มีดังนี้

1) ผู้เรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน เวลาว่าง

 2) ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการของตนเอง

3) ผู้เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการประกอบอาชีพได้

4) สามารถตอบสนองความแตกต่างของผู้เรียน

การศึกษาตามอัธยาศัยนั้นนับเป็นการศึกษาที่มีความสำคัญไม่แพ้กันและยิ่งจำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีมากขึ้น  เพราะเป็นแหล่งความรู้ และข้อมูลข่าวสารที่ฉับไวและทันสมัยอยู่เสมอ  อีกทั้งสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา  ตลอดชีวิต ตามความต้องการของผู้เรียน

ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย มีดังนี้

1)  ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีได้ทุกเพศ  ทุกวัย ตามความสนใจ

 2) ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามความต้องการ

 3)  ทันสมัย

4)  สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

            ฉะนั้นเทคโนโลยีจึงถือว่าเป็นสิ่งที่จะเข้ามาเป็นตัวช่วยยกระดับการศึกษาตลอดชีวิตเพราะว่าไม่มีกรอบกำหนด เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา มีอิสระและมีความหลากหลายทั้งจากอินเตอร์เน็ต วิดีโอ  สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ และ ทำให้ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพแห่งการเรียนรู้ได้เท่าเทียมกัน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเสมอภาค ทำให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ไดทุกเพศ ทุกวัย   ทุกที่ทุกเวลา ให้เป็นคนทันต่อองค์ความรู้สมัยใหม่   จากที่กล่าวมาจึงถือได้ว่าเทคโนโลยีจะช่วยยกระดับการศึกษาให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต

อย่างไรก็ตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศคงต้องมองถึงการพัฒนาทั้งระบบ  ตั้งแต่นโยบายของประเทศ หน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการศึกษา สถานศึกษา   ผู้บริหาร ครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาทุก ๆ ฝ่าย ร่วมือร่วมใจกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเลขบันทึก: 244884เขียนเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2009 12:00 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 05:22 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี