ชื่อเรื่อง            การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                       เรื่อง ชนิดของคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีการสอนแบบนิรนัย

ผู้รายงาน          ณฐมน  แนวคำ

โรงเรียน     โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ 

ปีที่พิมพ์     255 0

                   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดของคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีการสอนแบบนิรนัยที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการพัฒนาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  จำนวน 40 คน ได้มาจากการสุ่ม  แบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  โดยวิธีจับฉลาก เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา คือ 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องชนิดของคำ  โดยวิธีการสอนแบบนิรนัย  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติที (t-test) สำหรับเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่องชนิดของคำ  โดยวิธีการสอนแบบนิรนัย 

                ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องชนิดของคำสำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยวิธีการสอนแบบนิรนัย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.04 / 85.89

ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยวิธีการสอนแบบนิรนัยมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01