คนดีสหเวช Happy Soul : 47 นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์

47 นายอนุวัทย์ เรืองจันทร์

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  47  ขอแนะนำ 
นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์  นะคะที่มุ่งมั่นตั้งใจทำความดีค่ะ

  Img2263

นายอนุวัทย์  เรืองจันทร์

 • เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์  เมื่อวันที่  1  มิ.ย. 41
 • ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ  คณะสหเวชศาสตร์ 
 • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
  - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์  เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 
  - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม
  - รักษาศีลข้อ 5 งดเว้นการดื่มสุราเมรัย  ของมึนเมา
  - รักษาศีล 5 ในวันเกิดของทุกปี  ตลอดชีวิต
  - รักษาศีล5  ในวันที่ 5  ธันวาคมของทุกปี  ตลอดชีวิต

 

                                  นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                   24  ก.พ.  52

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)