คนดีสหเวช Happy Soul : 45 ดร.อรุณี เหมะธุลิน

45 ดร.อรุณี เหมะธุลิน

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  45  ขอแนะนำ 
ดร.อรุณี  เหมะธุลิน นะคะที่มุ่งมั่นตั้งใจทำความดีค่ะ 

  Pic009

ดร.อรุณี  เหมะธุลิน

  • อาจารย์เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์  เมื่อวันที่  2  ก.ค. 44
  • สาขาวิชา  รังสีเทคนิค
  • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
    - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์  เอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ 
    - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม
    - รักษาศีลข้อ 5 งดเว้นการดื่มสุราเมรัย  ของมึนเมา

 

                                  นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                   24  ก.พ.  52

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)