kmidea

การประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดความรู้ ครูเพื่อศิษย์ : ประสบการณ์ความสำเร็จ เพื่อเด็กไทยวัยใส (ฝ่าวิกฤติวัยรุ่น)โดยจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) วันที่ ๒๕ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๘ ณ โรงแรม Royal City ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ (เยื้องสายใต้ใหม่)
     สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์  วิจารณ์  พานิช  ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม  (สคส.) รับเชิญเป็นที่ปรึกษา และเป็นหัวหน้าคณะวิทยากร  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ตลาดนัดความรู้ ครูเพื่อศิษย์ :  ประสบการณ์ความสำเร็จ เพื่อเด็กไทยวัยใส  (ฝ่าวิกฤติวัยรุ่น) ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม  2547  
ณ  โรงแรม  Royal   City  ปิ่นเกล้า  กรุงเทพฯ รวมทั้งได้รับเกียรติจากนายแพทย์ยงยุทธ  วงศ์ภิรมย์ศานต์  ผู้เชี่ยวชาญด้าน จิตวิทยาวัยรุ่นจากกรมสุขภาพจิต  รับเชิญบรรยาย  เรื่อง จิตวิทยาวัยรุ่น   โดยมีผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีประสบการณ์ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเด็กนักเรียนวัยรุ่นที่เสี่ยงต่อปัญหาการติดสารเสพติด  ปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการหนีเรียน  ปัญหาการยกพวกตีกัน
และมีพฤติกรรมความก้าวร้าวอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์โดยให้ผู้บริหารและครูดังกล่าวมาเล่าเรื่องความสำเร็จ  มีการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และการสังเคราะห์แก่นความรู้  โดยจะมีผู้ดำเนินการจับความรู้ที่เป็นความรู้ที่ฝังลึกในตัวผู้ปฏิบัติ (Tacit  Knowledge)  โดยใช้วิธีการจัดการความรู้ ( Knowledge  Management)  มาเป็นเครื่องมือในการค้นหาความรู้ที่ฝังลึกในตัวครู/ผู้บริหาร  พร้อมทั้งบันทึกเป็นขุมความรู้  (Knowledge  Assets) เพื่อนำไปเผยแพร่ให้เกิดการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์และนำไปต่อยอดความรู้ในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  สพบ. จะต้องดำเนินการต่อไปนี้ คือ
                1.  สพบ.จะต้องเฟ้นหา  “ คุณกิจ”  ตัวจริง หรือครู/อาจารย์ ที่มีประสบการณ์  ความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติจริงในการทำให้เด็กนักเรียนของตนเองผ่านพ้นช่วงวิกฤติวัยรุ่นมาได้  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหายาเสพติด  ปัญหาอารมณ์วัยรุ่น  ปัญหาเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ปัญหาการหนีเรียน / เบื่อเรียน  ปัญหายกพวกตีกัน เป็นต้น  เน้นว่าต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น  และหากได้ “คุณกิจ”  ตัวจริง  ที่มีแนวทางการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวที่หลากหลาย  ก็จะยิ่งดี  เพราะจะช่วยทำให้การเล่าเรื่องและการแลกเปลี่ยนมีพลังมาก  โดยเฉพาะถ้าหากเป็นครู / อาจารย์ที่ใช้วิธีการปฏิบัติที่ฝังกลืนเข้าไปในการเรียนการสอนในชั้นด้วย
ก็จะยิ่งดีมากขึ้นไปอีก
                2.  สัดส่วนของผู้เข้าร่วม มี 2 กลุ่ม คือ  ครู/อาจารย์และผู้บริหารโรงเรียน  ในสัดส่วน 2:1  ซึ่งรวมแล้วจำนวนไม่ควรเกิน 40 คน
                3.  สพบ. ควรจะเลือกโรงเรียนที่สมัครใจจะเข้าร่วมโครงการจริง ๆ ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนจริง ๆ และต้องเป็นโรงเรียนที่มีศักยภาพในการขยายเครือข่ายต่อ
                4.  ต้องให้ผู้เข้าร่วมทุกคน  ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการความรู้มาก่อน โดยศึกษาทั้งจากเอกสารที่ สคส. จัดส่งให้ , Website ของ สคส., Blog :  gotoknow.org,  หนังสือต่าง ๆ
เป็นต้น
                5.  คุณกิจหรือผู้เข้าร่วมทั้งหมดจะต้องเตรียมเรื่องเล่าที่ได้ปฏิบัติจริงตามหัวข้อดังกล่าวมาก่อนล่วงหน้า  ทั้งศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ และ Website ของ สคส. อย่างน้อยที่สุด คือ CD  Narrated  เรื่องการจัดการความรู้จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ บรรยายโดย  ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด  และหนังสือ “การจัดการความรู้ฉบับมือใหม่หัดขับ” เขียนโดย ดร.ประพนธ์  ผาสุขยืด  เนื่องจากจะไม่มีการบรรยายให้ความรู้  เรื่องของการจัดการความรู้  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการนี้
                6.  จะต้องมีการเลือกตัว “คุณอำนวย” และ “คุณลิขิต” ประจำกลุ่มด้วย  เดิมที่เราคิดว่า  ควรจะเป็นคนภายในกลุ่มนั้น ๆ เอง แต่เมื่อ สคส. มีการประชุมภายในกัน  (ในวันที่ 3 สิงหาคม) อ.วิจารณ์  เลยเสนอว่า  “คุณลิขิต” ควรมี 2  คน  และมาจาก 2 ส่วน  คือ จาก “คุณกิจ” ตัวจริง  และจากเจ้าหน้าที่ของ
สพบ. เอง  เพื่อได้ช่วยกันจดบันทึกและสกัดขุมความรู้ อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะการจับประเด็นให้กับคนที่ทำหน้าที่เป็น “คุณลิขิต”  ประจำกลุ่มไปในตัว
                7.  สพบ.  จะต้องมีการกำหนดแผนงานในช่วง 3 เดือน , 6 เดือน  และ 1 ปี  หลังจากตลาดนัดใน 2 วันนี้เสร็จสิ้น  และที่สำคัญจะต้องมีตัววัดความสำเร็จเหล่านั้นด้วย
                8.  สพบ.  ควรจะเชิญนักจิตวิทยาวัยรุ่น มาให้ความรู้ในเชิงทฤษฎีกับผู้เข้าร่วม
                9.  สพบ.  เตรียมจัดสถานที่ , อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น  Flipchart , กระดาษขนาด A4  แบ่งครึ่งตามยาว (Card Technique) , ปากกาสีเส้นใหญ่  เป็นต้น  ให้พร้อมและเพียงพอต่อการใช้งาน
                10.  ควรจะมีคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้เพราะจะต้องมีการแนะนำและทดลองใช้ Blog ให้กับผู้เข้าร่วม
                นอกจากนั้น สคส. เสนอว่า  ควรจะขอให้ทางประชาสัมพันธ์ของ สคส. เชิญสื่อมวลชนสายการศึกษา  เข้าร่วมสังเกตการณ์ในตลาดนัดครั้งนี้ด้วย
(ข้อมูลการดำเนินการจาก.gotoknow.org.   โดยนภินทร  ศิริไทย  เจ้าของบล็อก)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ความเห็น (0)