วันนี้มีข่าวการสอบแข่งขันเพื่อรับทุน ก.พ. สำหรับผู้สนใจค่ะ

เป็นทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2549 สำหรับบุคคลทั่วไประดับปริญญา ระหว่างวันที่ 17-28 เมษายน 2549 โดยแบ่งเป็น 2 ประเภททุน คือ ทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมฝ่ายพลเรือน จำนวน 29 ทุน และทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 124 ทุน รวมทั้งสิ้น 153 ทุน 
     

       ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดสาขาวิชา และคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร  คลิกที่นี่
 
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบทางไปรษณีย์ เท่านั้น โดยผู้สมัครสอบจะต้องส่งเอกสาร หลักฐาน พร้อมค่าธรรมเนียมสอบไปยัง กลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรผู้รับทุนและผู้มีศักยภาพ  สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ซอย 4 อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 พร้อมวงเล็บมุมซอง “สมัครสอบทุนปริญญา” ภายในวันที่ 28 เมษายน นี้

น้อง