การจัดการความรู้ระดับจังหวัด

การจัดการความรู้ระดับจังหวัด

              หลังจากได้รับแรวทางการจัดการความรู้จากพรพ.ร่วมกับสสส. ชลบุรีมีการจัดอบรมเมื่อวันที่ 29-30 กพ.และ 1 มีค.49ที่ผ่านมามีโรงพยาบาลเข้าร่วมกิจกรรม 14 แห่ง คัดเลือกหัวข้อการเรียนรู้ร่มกัน ดังนี้

CoP ครั้งที่ 2  ในการจัดทีมคุณกิจและเรื่องที่จะเล่าในเวที
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2549
29 พฤษภาคม 2549
1.       DM       ประเด็น  การวางแผนการจำหน่าย  
2.      HIV      ประเด็น  การคัดกรองการรักษาผู้ป่วยHIV (แห่งละ   1 คน)
3.       CVA      ประเด็น การวางแผนจำหน่าย (3 คน)
4.       ระบบยา  ประเด็น ระบบการติดตามอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา(1คน)
5.    RM   ประเด็น การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกด้านClinic (2คน)
6.       HRD   ประเด็น การวิเคราะห์ training need (3 คน)
7.    EMS   ประเด็น การเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน (2 คน)
8.    LSC   ประเด็น การประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย (2 คน)
9.       HHC   ประเด็น ระบบการส่งต่อการดูแลต่อเนื่องสู่ชุมชนภายใน CUP  (3 คน)
30 พฤษภาคม 2549
1.   DM       ประเด็น  และกระบวนการดูแลรักษา (แห่งละ 3 คน)
       2.  HIV      ประเด็น  การสร้างเครือข่ายในชุมชน (แห่งละ 2 คน ผู้ติดเชื้อ 1 และจนท.1 คน)
3.       CVA      ประเด็น การเสริมสร้างพลังอำนาจcare Giver (แห่งละ 3   คน)
4.       ระบบยา  ประเด็น High alert drug (1 คน)
5.       RM   ประเด็น การค้นหาความเสี่ยงเชิงรุกด้าน Non-Clinic (2 คน)
6.       HRD   ประเด็น Competency  ( 3 คน)
7.       EMS   ประเด็น การจัดทีมปฏิบัติงานEMS (2คน)
8.       LSC   ประเด็น การประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มดี(2คน)
9.       HHC   ประเด็น ระบบการส่งต่อการดูแลต่อเนื่องสู่ชุมชนภายใน CUP  (3 คน)็นStakHo็น
็นStakHo็น

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายเรียนรู้ระดับจังหวัดความเห็น (0)