ความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมและเทคโนโลยี


นวัตกรรม

กำลังจะเรียบเรียงนวัตกรรม  ว่าสื่อการเรียนการสอนของตัวเองที่ทำไว้จะเข้าข่ายนวัตกรรม หรือเทคโนโลยีประเภทใด เผื่อจะได้ใช้ในการทำผลงานเลยไปค้นคว้ามา พอจะได้ความกระจ่างบ้างเลยนำมาเป็นความรู้ให้กับท่านที่กำลังสงสัยเหมือนกัน

นวัตกรรม

 

ความหมายของนวัตกรรม

 

ทอมัส  ฮิวช์(Hughes,  Thormas อ้างถึงใน  สุมิตา  บุญวาส  2546  :  78)  ให้ความหมายของนวัตกรรม (innovation)   ไว้ว่าเป็นการนำวิธีการใหม่ๆมาปฏิบัติ  หลังจากได้ผ่านการทดลองหรือได้รับการพัฒนามาเป็นขั้นๆแล้ว  โดยเริ่มมาตั้งแต่การคิดค้น(invention) พัฒนาการ(development)  ซึ่งอาจจะเป็นไปในรูปของโครงการทดลองปฏิบัติก่อน (pilot  project)  แล้วจึงนำไปปฏิบัติจริง   ซึ่งมีความแตกต่างไปจากการปฏิบัติเดิมที่เคยทำมา

               

ทอฟเฟอร์  (Toffler  อ้างในสุมิตา  บุญวาส  2546  :  78) ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า  นวัตกรรม  เป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องมือกล  และเทคนิคต่างๆ  ที่มี3ลักษณะประกอบกันได้แก่

1.       จะต้องเป็นการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่  (creative) และเป็นความคิดที่สามารถปฏิบัติได้  (feasible  idea)

2.       จะต้องสามารถนำไปใช้ได้ผลจริง  (practical  application)

3.       มีการเผยแพร่ออกสู่ชุมชน

 

ทิศนา  แขมมณี  (2528  :  418)  ได้ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า  นวัตกรรม  เป็นสิ่ง

ใหม่ที่ทำขึ้นซึ่งอาจจะอยู่ในรูปความคิด  หรือการกระทำหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ

                สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2546  :  2)  นวัตกรรม  (Innovation)  หมายถึง  วิธีการใหม่ๆ  ที่นำมาใช้  ซึ่งไม่เคยใช้ในหน่วยงานนั้นมาก่อน อาจเป็นวิธีการใหม่ที่ใช้เป็นครั้งแรก  หรืออาจเป็นวิธีการใหม่ที่เคยใช้ในหน่วยงานอื่นมาก่อน

               

สุมิตา  บุญวาส  (2546  :  78)นวัตกรรม  หมายถึง  การวิจัยหาวัสดุ  อุปกรณ์ และวิธีการใหม่ๆ  หรือการปรับปรุงของเก่าให้ได้สิ่งใหม่ที่มีประสิทธิภาพกว่าเดิม

                 

อำนวย  เดชชัยศรี  (2544  : 141)ให้ความหมายของนวัตกรรมไว้ว่า  นวัตกรรมคือ  ความใหม่และทันสมัยซึ่งถูกคนพบโดยสิ่งนั้นไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้เพิ่งจะมีเป็นครั้งแรก  อีกประการหนึ่งสิ่งที่ถูกค้นพบถูกเก็บซ่อนไว้โดยยังไม่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  เมื่อนำมาทดสอบหรือทดลองก็เป็นนวัตกรรม

                อัจฉรา  ส้มเขียวหวาน (2549)  ให้ความหมายของนวัตกรรมว่า  นวัตกรรมคือ  ความคิดหรือการปฏิบัติใหม่ๆที่ผิดแปลกไปจากสิ่งที่เคยปฏิบัติมาทั้งหมดหรือการเปลี่ยนแปลงบางส่วนจากสิ่งที่เคยปฏิบัติมาก่อนที่เกิดจากกระบวนการวิจัยที่ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานในปัจจุบัน เพื่อจะนำมาใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานต่างๆให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

 

ประเภทของนวัตกรรม

 

                ชัยยงค์  พรหมวงศ์  (อ้างถึงใน  สุมิตา  บุญวาส  2546  :  78)  นวัตกรรมมี  2  ประเภท  คือ

1.       นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด

2.       นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่บางส่วน  อาจเป็นของเก่าที่ใช้ไม่ได้ผลในอดีต  แต่นำมาปัดฝุ่น

ปรับปรุงใหม่หรือเป็นของปัจจุบันที่เราทำการปรับปรุงให้ดีขึ้น

 

สำนักงานการอุดมศึกษา  (2546  :  2)  นวัตกรรม  มี  6 ประเภท  คือ

1.       นวัตกรรมด้านระบบการศึกษา  เช่น  การศึกษารายบุคคล  ระบบการสอนทางไกล 

การสอนระบบเปิด  การศึกษานอกระบบโรงเรียน

2.       นวัตกรรมด้านหลักสูตรเช่นหลักสูตรแบบบูรณาการ  หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง

หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่

3.       นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน  เช่น  การสอนเป็นคณะ  ชุดการสอน  บทเรียน

โปรแกรม  ศูนย์การเรียน  การเรียนด้วยตนเอง  การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง  การสอนแบบ  คอนสทรัคทิวิสซึ่ม  การสอนแบบคอล์แลปบอราทอรี่(ร่วมมือกัน)

4.       นวัตกรรมด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี  เช่น  สไลด์  วีดีทัศน์  วิทยุ  โทรทัศน์ 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI)  การสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  หรือ  อินเทอร์เน็ต  (Web -  based  Instruction)  หรือ  e- learning

5.       นวัตกรรมด้านการประเมินผล  เช่น  การวัดผลแบบอิงกลุ่ม  อิงเกณฑ์  การวัดผล  ก่อน

เรียน  การวัดผลหลังเรียน  การวิเคราะห์ข้อสอบ

6.        นวัตกรรมด้านการบริหารการศึกษา  การใช้ทฤษฎีบริหารจัดการ  การใช้คอมพิวเตอร์

จัดเก็บข้อมูล

 

อำนวย  เดชชัยศรี  (2544  :  141) ได้กล่าวถึงนวัตกรรมมี  2  ลักษณะ

1.       นวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม

2.       นวัตกรรมที่เป็นนามธรรม

 

 

อัจฉรา  ส้มเขียวหวาน  (2549)  นวัตกรรมมี  2  ประเภท  คือ 

1.       นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด  ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อน  เพิ่งค้นพบขึ้น

2.       นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ผสมกับสิ่งเก่า  คือการนำเอาสิ่งเก่าที่ไม่ได้รับความนิยมมาทำ

การปรับปรุงให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมและเทคโนโลยี

 

สุมิตา  บุญวาส  (2546  :  78)  ได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีไว้ดังนี้ 

นวัตกรรมเป็นการวิจัยหาวัสดุ  อุปกรณ์  และวิธีการใหม่ๆ  หรือปรับปรุงของเก่าให้ได้สิ่งที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม  ส่วน  เทคโนโลยี  คือ  การนำเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชนืในการดำเนินงานต่างๆ  อย่างมีระบบ

 

อำนวย  เดชชัยศรี  (2544  :  141)  ได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีไว้ดังนี้

                นวัตกรรมเกิดจากแนวคิดและความรู้ใหม่ๆที่เกิดจากการคิดสร้างสรรค์  ส่วนเทคโนโลยีเกิดจากการนำนวัตกรรมมาพิสูจน์ตามขั้นตอนทางวิทยาศาสตร์  ผลผลิตจากการพิสูจน์ได้ถูกนำมาใช้อย่างมีระบบเพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพ

 

อัจฉรา  ส้มเขียวหวาน  (2006)  ได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างนวัตกรรมและเทคโนโลยีไว้ดังนี้

1.     นวัตกรรมเป็นแนวคิด  แนวปฏิบัติ  หรือการกระทำใหม่ๆจะเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ได้แต่เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ยอมรับจนกลายเป็น

แนวปฏิบัติ

2.       นวัตกรรมอยู่ในขั้นการเอาไปใช้ในกลุ่มย่อยเพียงบางส่วนไม่แพร่หลายแต่เทคโนโลยีอยู่ในขั้นการนำเอาไปปฏิบัติกันในชีวิตประจำวันจนกลายเป็นเรื่องธรรมดา

ที่มา  http://somkheawwan.multiply.com/journal/item/13/13

คำสำคัญ (Tags): #นวัตกรรม
หมายเลขบันทึก: 239867เขียนเมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2009 15:31 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 มิถุนายน 2012 12:00 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี