ผู้นำ คิดอย่างไร

 คิดให้ครบ คิดให้จบ คิดให้บูรณาการ

   เราจะเลือก คิด อย่างไรดี ต้อง

        แด( Dare=กล้า)จะคิด เพราะ แดจังกึม จบไปแล้ว

  เป้าหมาย เกณฑ์ ตัวชี้วัด ผลสัมฤทธิ์

 ๑. คิดอย่างองค์รวม ( Holistic Thinking)

 ๒. คิดอย่างสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

 ๓. คิดแก้ปัญหา (Problem Solving Thinking)

 ๔. คิดอนาคต (Futuristic Thinking)

 ๕. คิดแบบบูรณาการ (Integrative Thinking)

 ๖. คิดเชิงกลยุทธ์ ( Strategic Thinking)

 ๗. คิดเชิงมโนทัศน์ (Conceptual Thinking)

 ๘. คิดเปรียบเทียบ ( Comparative Thinking)

 ๙. คิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking)

 ๑๐.คิดสังเคราะห์ (Synthetic Thinking)

 ๑๑.คิดวิพากษ์ (Critical Thinking)

 ๑๒.คิดเชิงประยุกต์ (Applicative Thinking)

 ๑๓.คิดเชิงพัฒนา (Developmental Thinking)

 คิด ก่อน ทำ และ คิดก่อน  ตัดสินใจ  " มองให้รอบ มองให้ครอบ-คลุม" 

 จะคิดอย่างไร ลองเลือกเอาครับ แต่

 "อย่า เพียง แต่ คิด หรือ หา เกณฑ์ ตัวชี้วัด เพื่อเข้าข้าง ตนเอง"

 อย่า สนใจ แค่ องค์กู

 ดูองค์การด้วย ครับ

JJ