การนิเทศภายใน

การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน

ชื่องานวิจัย            การประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา                              

                              โรงเรียนวัดโมคลาน

ผู้วิจัย                     นางสมภร   บูลภิบาล

ปีที่วิจัย                  2550

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

               

การประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนวัดโมคลาน ครั้งนี้       มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโครงการ  ประเมินปัจจัยเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ  ประเมินกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการ  และประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ  การประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)  แหล่ง ข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย  รายงานผลการพัฒนาการศึกษา (SAR)  แบบ ป.พ. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก ส.ม.ศ  บันทึกการประชุมครู   ผู้ปกครอง  และกรรมการสถานศึกษา   ผู้อำนวยการโรงเรียน  1 คน   ครู  19  คน   นักเรียน  30  คน  ผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย  แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  10  ฉบับ   แบบ ป.พ.   วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  SPSS for Windows  ผลการประเมินพบว่า

                1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ  ซึ่งประเมิน 3   ตัวชี้วัด     ผลการประเมิน   พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก  ซึ่งตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัว  มีดังนี้

                    1.1 สภาพปัญหาก่อนการดำเนินโครงการ  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                    1.2 ความจำเป็นและความต้องการของครูในการดำเนินโครงการ  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                    1.3 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ  ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ  องค์ประกอบต่างๆในรายละเอียดของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ   ซึ่งประเมิน  3       ตัวชี้วัด  ผลการประเมินพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก  ซึ่งตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัว  มีดังนี้

                    2.1 คุณลักษณะและความรู้ความสามารถทางวิชาการของผู้นิเทศ  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                    2.2 เจตคติของผู้รับการนิเทศที่มีต่อผู้บริหารและต่อโครงการนิเทศ  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                    2.3 ความเพียงพอ ความสะดวก และความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่  และบุคลากร  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                3. ด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการ  ซึ่งประเมิน 2  ตัวชี้วัด  ผลการประเมินพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก  ซึ่งตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัว  มีดังนี้

                    3.1 ความเหมาะสมของการบริหารกระบวนการนิเทศและกระบวนการในการดำเนินงาน  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                    3.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมการนิเทศภายใน  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                4. ด้านผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ  ซึ่งประเมิน   5  ตัวชี้วัด  ผลการประเมิน  พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก  ซึ่งตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัว  มีดังนี้

                    4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับร้อยละ 70  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา  พบว่า  วิชาคณิตศาสตร์  และวิชาภาษาต่างประเทศ   ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                    4.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี

                    4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                    4.4 ความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานตามโครงการ  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                    4.5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผล ประเมินผล  และการใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                5. ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดโมคลาน  ในภาพรวม  พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เผยแพร่นวัตกรรม คศ.3

คำสำคัญ (Tags)#การประเมินโครงการ#การนิเทศภายใน#เผยแพร่ผลงาน คศ.3

หมายเลขบันทึก: 237376, เขียน: 25 Jan 2009 @ 11:06 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 23:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 12, อ่าน: คลิก


ความเห็น (12)

เขียนเมื่อ 

เข้ามาแสดงความยินดีและชื่นชมในความรู้ความสามารถ

ผลการวิจัยเป็นสารสนเทศที่ดีหรับผู้บริหารในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการประเมินแบบ CIPP บ้างได้ไหมคะ

นางสาววิภาดา ขุนทองจันทร์
IP: xxx.24.24.251
เขียนเมื่อ 

เป็นงานวิจัยที่ดี อยากให้ผู้บริหาร

หรือผู้ที่คิดจะเป็นผู้บริหารในอนาคตได้อ่าน

และนำมาปรับใช้ในการบริหารงาน นำมาใช้ประเมินโครงการต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ

เพราะจะเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษา

เกิดผลดีต่อเด็กที่รักของเราทุกคน

ขอให้มีผลงานดีๆแบบนี้มาเสนอให้พวกเราอีกนะคะ

นายสำเริง อ้นทอง
IP: xxx.24.24.251
เขียนเมื่อ 

คิดว่าเป็นประโยชน์กับผมในฐานะที่เป็น ผอ.เป็นผู้บริหารโรงเรียนเล็กๆ และเป็นแบบอย่างในการแสวงหาความก้าวหน้าที่เกิดคุณค่ากับตัวเด็กนักเรียนด้วย

ขอบคุณที่แบ่งปัน

นายสำเริง อ้นทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตลับ

นายปณิธาน ณนคร
IP: xxx.24.24.251
เขียนเมื่อ 

เห็นผู้บริหารรุ่นใหม่ ที่ไฟกำลังคุโชน ก็รู้สึกดีใจแทนเด็กๆ ทุกคน ที่จะเกิดวัฒนธรรมใหม่ๆ ในการบริหาร จัดการความรู้ การประเมิณโครงการเป็นเรื่องที่ดีมากๆ สำหรับผู้บริหารมืออาชีพทุกคน

ขอบคุณที่สร้างคุณค่าให้วงการศึกษา

นายปณิธาน ณนคร

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะครับสำหรับการแบ่งปันสิ่งที่ดีดี ผมเชื่อว่าผลงานของพี่จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านรวมทั้งผมด้วยคับ จะได้นำไปเป็นแนวทางในการทำผลงานของตนเองบ้างคับ

รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง

เจน แป้นแก้ว
IP: xxx.175.160.117
เขียนเมื่อ 

โครงการนิเทศภายในโรงเรียน เป็นโครงการที่ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญในขณะนี้ ขอชื่นชม รองผู้อำนวยการ สมภร บูลภิบาล ที่นำผลงานมาเผยแพร่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับวงการศึกษาต่อไป

นายเจน แป้นแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนมะปราง

ประภารัตน์ เต็มเปี่ยม
IP: xxx.173.42.92
เขียนเมื่อ 

มีหลายคนที่ยังไม่กระจ่างชัดเรื่องการนิเทศภายใน หากแต่ได้มาอ่านและทำการศึกษาบทความจากด้านบนนี้ ถือว่าเป็นบมความที่ดี เพราะเขียนโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก สามารถที่จะให้โรงเรียนต่างๆแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กได้ไปปฏิบัติได้อย่างไม่ยากนัก

ขอบคุณสสำหรับบทความดีๆที่มีมาแบ่งปัน

นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม
IP: xxx.47.109.221
เขียนเมื่อ 

เป็นตัวอย่างที่ดี สำหรับผู้บริหารที่ทำโครงการนิเทศภายใน เนื่องจากโครงการนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนในโรงเรียน ถ้ามีโอกาสขออ่านการประเมินโครงการทั้งเล่มด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้ค่ะ

นางจินดา รัตนพันธ์
IP: xxx.42.85.52
เขียนเมื่อ 

ต้องขอชมเชยและปรบมือดังๆให้กับ ว่าที่ผู้บริหารมืออาชีพ ที่สามารถและอุตส่าห์ฝ่าฟันปัญหา อุปสรรค รอบด้านมาได้ถึงจุดนี้ ขออวยพรให้สัมฤทธิ์ผลดังตั้งใจ พี่มีความรู้น้อย

ดูตามข้อมูลที่ปรากฎ ความสอดคล้องตาม รูปแบบ CIPP Model สถิติ ประชากร เยี่ยมแล้ว

ถ้ามีข้อเสนอแนะดีๆฝากไว้บ้างก็จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะประเมินโครงการนิเทศภายในได้จ๊ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากที่เผยแพร่ผลงานเกี่ยวกับการประเมินโครงการนิเทศภายใน ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนากิจกรรมนิเทศภายในของโรงเรียนได้ มีประโยชน์มาก ขอบอก...

นิตยารัตน์ คงนาลึก
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

เป็นงานการประเมินโครงการที่มีความชัดเจนพอสมควรนะคะ

บางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้ CIPP MODEL เสมอไป อาจจะเป็นการประเมินเชิงระบบ

ก็ได้คุณค่าครบถ้วนและเพียงพอค่ะ

ก้องเกียรติร์ หิ้นจิ้ว
IP: xxx.172.199.250
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณนะครับที่นำผลงานที่มีประโยชน์มาเผยแพร่

เป็นประโยชน์ต่อผู้มีบทบาทในการบริหารโรงเรียนมาก

ยังไงก็ ผมขอฉบับเต็มเป็นตัวอย่างในการศึกษานะครับ