ชื่องานวิจัย            การประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา                              

                              โรงเรียนวัดโมคลาน

ผู้วิจัย                     นางสมภร   บูลภิบาล

ปีที่วิจัย                  2550

 

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

               

การประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนวัดโมคลาน ครั้งนี้       มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินบริบทของโครงการ  ประเมินปัจจัยเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ  ประเมินกระบวนการในการดำเนินงานตามโครงการ  และประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ  การประเมินใช้รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (CIPP Model)  แหล่ง ข้อมูลและผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย  รายงานผลการพัฒนาการศึกษา (SAR)  แบบ ป.พ. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจาก ส.ม.ศ  บันทึกการประชุมครู   ผู้ปกครอง  และกรรมการสถานศึกษา   ผู้อำนวยการโรงเรียน  1 คน   ครู  19  คน   นักเรียน  30  คน  ผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประกอบด้วย  แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  10  ฉบับ   แบบ ป.พ.   วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  SPSS for Windows  ผลการประเมินพบว่า

                1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ  ซึ่งประเมิน 3   ตัวชี้วัด     ผลการประเมิน   พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับมาก  ซึ่งตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัว  มีดังนี้

                    1.1 สภาพปัญหาก่อนการดำเนินโครงการ  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                    1.2 ความจำเป็นและความต้องการของครูในการดำเนินโครงการ  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                    1.3 ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ของโครงการ  ความเหมาะสมและความสอดคล้องของ  องค์ประกอบต่างๆในรายละเอียดของโครงการ ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการ   ซึ่งประเมิน  3       ตัวชี้วัด  ผลการประเมินพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก  ซึ่งตัวชี้วัดทั้ง 3 ตัว  มีดังนี้

                    2.1 คุณลักษณะและความรู้ความสามารถทางวิชาการของผู้นิเทศ  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                    2.2 เจตคติของผู้รับการนิเทศที่มีต่อผู้บริหารและต่อโครงการนิเทศ  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                    2.3 ความเพียงพอ ความสะดวก และความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่  และบุคลากร  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                3. ด้านกระบวนการดำเนินงานโครงการ  ซึ่งประเมิน 2  ตัวชี้วัด  ผลการประเมินพบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก  ซึ่งตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัว  มีดังนี้

                    3.1 ความเหมาะสมของการบริหารกระบวนการนิเทศและกระบวนการในการดำเนินงาน  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                    3.2 ความเหมาะสมของกิจกรรมการนิเทศภายใน  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                4. ด้านผลผลิตที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ  ซึ่งประเมิน   5  ตัวชี้วัด  ผลการประเมิน  พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก  ซึ่งตัวชี้วัดทั้ง 5 ตัว  มีดังนี้

                    4.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ในภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับร้อยละ 70  แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายวิชา  พบว่า  วิชาคณิตศาสตร์  และวิชาภาษาต่างประเทศ   ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

                    4.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับดี

                    4.3 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                    4.4 ความพึงพอใจของครูต่อการดำเนินงานตามโครงการ  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                    4.5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  การวัดผล ประเมินผล  และการใช้การวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก

                5. ผลการประเมินโครงการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนวัดโมคลาน  ในภาพรวม  พบว่าผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับมาก