ประกันคุณภาพ ทำให้เกิดการพัฒนาจริงหรือ

 ทีมงานศูนย์บริการวิชาการได้มีการ "ลปรร ภายในกันเอง" เนื่องจากบางท่านได้เข้าร่วมประชุมกับทางมหาวิทยาลัย เพื่อ "จัดทำคำรับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี ๒๕๔๙" ซึ่งผ่านมาแล้ว ๒ ไตรมาส

เพื่อให้ เกิดความเชื่อมโยงกับ "การประเมินที่จะต้องรายงาน ต่อหน่วยเหนืออีกหลายๆหน่วย" จึงต้องมีการ "รวมตัว เพื่อทำให้เกิดความกระจ่าง และ เพื่อมอบหมายกันภายในให้ชัดเจน"

 เช้าวันนี้ ที่ประชุมคณบดี จะการ "เสนอชื่อ ผู้ประเมิน คุณภาพภายนอก" ดังนั้น เพื่อให้เกิดความกระจ่าง JJ จะขอลอง "เล่า ตามประสบการณ์ ที่ได้มีโอกาสทำงานด้าน การประกันคุณภาพ เพื่อการพัฒนา" หลังจากที่เสร็จภาระกิจการประชุม "คณบดี" เช้านี้ครับ

 และ ขอลองตั้ง กระทู้ ว่า

 " การประกันคุณภาพ ทำให้เกิดการพัฒนาจริงหรือ"

 เพื่อให้เกิดการ "แลก เปลี่ยน ประสบการณ์ ต่อไป"

JJ