แบบทดสอบ   โรงเรียนชุมชนวัดหนองค้อ  อบจ.ชลบุรี

เรื่อง คำบุพบท                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖        ปีการศึกษา ๒๕๕๑            เวลา   ๒๐   นาที/ชั่วโมง   ๑๐  คะแนน      

คำชี้แจง ใหันักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

             ๑. ข้อใด คือความหมาย ของคำบุพบท

                     ก.  คำชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        ข. คำนามชี้เฉพาะ  เช่น ผู้หญิงใส่เสื้อสีแดง

        ค. คำที่บอกหมวดหมู่ หรือสิ่งที่มีจำนวนมาก

       ง. คำที่บอกลักษณะ เช่น น้ำ   ขวด

๒. ข้อใด คือ คำบุพบท

          ก. เป็นคำทีใช้สดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือประโยค เพื่อบอกความเกี่ยวข้องและหน้าที่ของคำเหล่านั้น

       ข. คำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำ  มีคำว่า ด้วย โดย นำหน้าคำนาม คำสรรพนาม คำกริย หรือคำวิเศษณ์

       ค. คำชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

       ง. บอกหมวดหมู่ หรือสิ่งที่มีจำนวนมาก

๓. ข้อใด คือความหมายของคำ บุพบท

ก. เป็นคำทีใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือประโยค เพื่อบอกความเกี่ยวข้อและหน้าที่ของคำเหล่านั้น

ข. คำที่ทำหน้าที่เชื่อมคำ มีคำว่า ด้วย โดย นำหน้าคำนาม คำสรรพนาม คำกริยา หรือคำวิเศษณ์

ค. คำชนิดหนึ่งที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ง. บอกหมวดหมู่ หรือสิ่งที่มีจำนวนมาก

๔. คำบุพบท แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก. ๒  ประเภท คำบุพบทบอกสถานที่  คำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ

ข. ๓  ประเภท คำบุพบทบอกสถานที่  คำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ คำบุพบทบอกความหมายเกี่ยวข้อง

ค. ๔ ประเภท คำบุพบทบอกสถานที่  คำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ คำบุพบทบอกความหมายเกี่ยวข้อง คำบุพบทบอกการให้และบอกความประสงค์

ง. ๖ ประเภท คำบุพบทบอกสถานที่  คำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ คำบุพบทบอกความหมายเกี่ยวข้อง คำบุพบทบอกการให้และบอกความประสงค์ คำบุพบทบอกเวลา คำบุพบทบอกความเปรียบเทียบ

๕. ข้อใด เป็น คำบุพบทบอกสถานที่

               ก. บ้านฉันอยู่ใกล้โรงเรียน

               ข. หนังสือเล่มนี้เป็นของฉัน

                ค. สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชน

               ง. รถคันนั้นวิ่งเร็วกว่ารถคันนี้

๖. ข้อใด เป็น คำบุพบทบอกความหมายเกี่ยวข้อง

              ก. บ้านฉันอยู่ใกล้โรงเรียน

              ข. หนังสือเล่มนี้เป็นของฉัน

              ค. สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชน

             ง. รถคันนั้นวิ่งเร็วกว่ารถคันนี้

๗. ข้อใด เป็น คำบุพบทบอกความเป็นเจ้าของ

            ก. บ้านฉันอยู่ใกล้โรงเรียน

            ข. หนังสือเล่มนี้เป็นของฉัน

            ค. สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชน

            ง. รถคันนั้นวิ่งเร็วกว่ารถคันนี้

๘. ข้อใด เป็น คำบุพบทบอกการให้และบอกความประสงค์

            ก. แห่ง ของ

           ข. บน ใน ใต้

           ค. โดย ทั้ง ด้วย

           ง. สำหรับ กับ  แก่

๙. ข้อใด เป็น คำบุพบทบอกเวลา

          ก. เมื่อ ตั้งแต่ จน กระทั่ง

         ข. บน ใน ใต้

        ค. โดย ทั้ง ด้วย

         ง. สำหรับ กับ  แก่

๑๐. ข้อใด เป็น คำบุพบทบอกความเปรียบเทียบ

           ก. บ้านฉันอยู่ใกล้โรงเรีย

           ข. หนังสือเล่มนี้เป็นของฉัน

           ค. สวนลุมพินีเป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชน

           ง. รถคันนั้นวิ่งเร็วกว่ารถคันนี้

**********************************************