GotoKnow
 • เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ
GotoKnow

ความหมายของสถิติและข้อมูล

สถิติคืออะไร
               สถิติ หมายถึง   

 • ตัวเลขแทนปริมาณจำนวนข้อมูล หรือข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ๆ ที่คนโดยทั่วไปต้องการศึกษาหาความรู้ เช่นต้องการทราบปริมาณน้ำฝนที่ตกในกรุงเทพมหานครปี 2541 เป็นต้น
 • ค่าตัวเลขที่เกิดจากการคำนวณมาจากกลุ่มตัวอย่าง(Sample) หรือคิดมาจากนิยามทางคณิตศาสตร์ เช่นคำนวณหาค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน ค่าที่คำนวณได้เรียกว่าค่าสถิติ ( A Statistic) ส่วนค่าสถิติทั้งหลายเรียกว่า ค่าสถิติหลาย ๆ ค่า (Statistics)
 • วิชาการแขนงหนึ่งที่จัดเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ และเป็นทั้งวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และยังหมายรวมถึงระเบียบวิธีการสถิติอันประกอบไปด้วยขั้นตอน 4 ขั้นตอนที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ 1.การเก็บรวบรวมข้อมูล(Collection of Data) 2.การนำเสนอข้อมูล(Presentation of Data ) 3.การวิเคราะห์ข้อมูล (Analysis of Data) 4.การตีความหมายของข้อมูล (Interpretation of Data ) ข้อมูล(Data) หมายถึง รายละเอียดข้อเท็จจริงของสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรม และนามธรรมซึ่งตรงกับสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): สถิติคืออะไร
หมายเลขบันทึก: 233727
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 9
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (9)

สวยจังนักสถิติ

สถิติ คือ ตัวเลข ที่แทนค่าสิ่งนั้นๆ นะจ๊ะ

สถิติ สิ่งที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้

ขอบคุณ.....

สถิติ คือ ตัวเลขที่แทนค่าในสื่งนั้นๆ

ขอบคุนค่ะ

บ้า

ข้อมูลน้อยจัง

ได้คำตอบแล้วค่ะข้อสอบ 2 ข้อ ข้อ1.สถิติประกอบด้วย 4 ขั้นตอน อะไรบ้าง ข้อ2.สถิติที่ใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาแล้วสรุปผลไปยังประชากรคือ.. ขอบคุณมากค่ะ

ไม่ละเอียดเลยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย