คนดีสหเวช Happy Soul : 26 นางสาวนารีรัตน์ เหลี่ยมจุ้ย

26 นางสาวนารีรัตน์ เหลี่ยมจุ้ย

โครงการสหเวชสร้างสุข
สุขขีเมื่อได้พบคนดีสหเวช  :  Happy  Soul

คนดีสหเวชคนที่  26  ขอแนะนำ  ตัวเองค่ะ  
ชื่อนางสาวนารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย   ชื่อเล่น  จุ้ยค่ะ 

  Dsc00502

นางสาวนารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย

 • เริ่มมาปฏิบัติงานที่คณะสหเวชศาสตร์  เมื่อวันที่  13  สิงหาคม  2551
 • ตำแหน่ง  นักวิชาการศึกษา
 • ความดีที่ตั้งใจทำตลอดชีวิต
  - รักษาศีลข้อ 1 งดเว้นการฆ่าสัตว์
  - รักษาศีลข้อ 2 งดเว้นการลักทรัพย์
  - รักษาศีลข้อ 3 งดเว้นการประพฤติผิดในกาม 

  - รักษาศีลข้อ 5 งดเว้นจาการดื่มสุราเมรัย  ของมึนเมา
  - รักษาศีล 5 ในวันเกิดของทุกปี  ตลอดชีวิต

   

                                  นารีรัตน์  เหลี่ยมจุ้ย
                                  13  ม.ค. 52

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานกิจการนิสิตความเห็น (0)