ลำดับการได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO และ HA & HPH ของสถาบันบำราศฯ มีดังนี้ค่ะ

         ISO

         เริ่มเข้าสู่กระบวนการโดยโรงพยาบาลบำราศนราดูร (ในสมัยนั้น) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 : 1994 ในเดือนตุลาคม 2542 จากนั้นมีการตั้ง QMR ซึ่งได้แก่ พญ.ศิริวรรณ สิริกวิน มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่บุคลากร, อบรมผู้เยี่ยมสำรวจคุณภาพภายใน (Internal Quality Auditor), อบรมการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ ISO, ตั้งทีมงานในการดำเนินการเพื่อการรับรอง และจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 • 2 - 3 ตุลาคม 2543  - เชิญผู้รับรองคุณภาพจากบริษัท WIT International มา Pre Audit ซึ่งมีใบร้องขอให้ปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (CAR) จำนวน 19 ใบ โรงพยาบาลได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและสามารถดำเนินการแก้ไขป้องกันได้สำเร็จ
 • 16 - 17 ตุลาคม 2543  - ทำการ Audit จริงซึ่งโรงพยาบาลสามารถผ่านการประเมินและได้รับรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 : 1994
 • สำหรับการ Surveillance Audit โดยบุคคลภายนอก ซึ่งโรงพยาบาลยังใช้บริการของบริษัท WIT International มาทำการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ซึ่งต้องดำเนินการทุกปีๆ ละครั้ง (ภายในระยะเวลาประมาณไม่เกิน 13 เดือน) มีดังนี้

             ครั้งที่ 1 - 27 พฤศจิการยน 2544

             ครั้งที่ 2 - 27 ธันวาคม 2545 

             ครั้งที่ 3 - 30 มกราคม 2547

             ครั้งที่ 4 - 15 กุมภาพันธ์ 2548

        ในการ Surveillance Audit ปี 2545 มาตรฐาน ISO ได้เปลี่ยนจาก ISO 9002 : 1994 เป็น ISO 9001 : 2000 ซึ่งเราก็สามารถผ่านการประเมินและได้รับการรับรองตามมาตรฐานใหม่ด้วย

         HA

        โรงพยาบาลบำราศนราดูร ได้แสดงความจำนงเข้าร่วม HA ในปี พ.ศ. 2544 และดำเนินการตามระบบ เริ่มมีกระบวนการเยี่ยมให้คำปรึกษาเข้ม (ICV : Intensive Consultation Visit) ดังนี้

 • 4 ตุลาคม 2544 ICV ครั้งแรกโดยผู้เยี่ยมสำรวจ จำนวน 2 ท่าน (หลังจาก ICV ครั้งแรกแล้ว  รู้สึกว่าเรายังตั้งตัวไม่ติด จึงเว้นวรรคนานกว่าจะมีครั้งที่ 2)
 • 25 - 26 มีนาคม 2547 ICV ครั้งที่ 2 โดยผู้เยี่ยมสำรวจ จำนวน 3 ท่าน (นพ.สุรชัย, อ.ผ่องพรรณ และ อ.ปรมินทร์)
 • 29 - 30 มิถุนายน 2548 ICV ครั้งที่ 3 โดยผู้เยี่ยมสำรวจ จำนวน 3 ท่าน (นพ.สุรชัย, อ.ผ่องพรรณ และ อ.ปรมินทร์)

         จากนั้นเราได้มาใช้ระบบที่ปรึกษา โดยเชิญ อ.ปรมินทร์ เป็นที่ปรึกษา จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 - 15 สิงหาคม 2548
 • ครั้งที่ 2 - 10 ตุลาคม 2548
 • ครั้งที่ 3 - 23 พฤศจิกายน 2548

        ในการประเมินเพื่อการรับรอง สถาบันได้ดำเนินการทั้งการประเมินจากองค์กรวิชาชีพในหน่วยงานเฉพาะและจาก พรพ. ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

        การเยี่ยมประเมินโดยองค์กรวิชาชีพ

 • 26 มกราคม 2549 - เยี่ยมประเมินกลุ่มงานเภสัชกรรม โดยคณะกรรมการสมาคมเภสัชกรรม
 • 20 กุมภาพันธ์ 2549 - เยี่ยมประเมินกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โดยคณะกรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์

        การเยี่ยมประเมินโดย พรพ.

 • 27 - 28 มกราคม 2549  ตรวจเวชระเบียน โดยผู้เยี่ยมสำรวจ จำนวน 1 ท่าน
 • 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2549   เยี่ยมประเมินเพื่อรับรอง โดยผู้เยี่ยมสำรวจ จำนวน 6 ท่าน
 • 22 กุมภาพันธ์ 2549      Focus Survey โดยผู้เยี่ยมสำรวจ จำนวน 3 ท่าน

        เราผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ (HA : Hospital Accreditation) และโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (HPH : Health Promoting Hospital) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2549 และได้รับประกาศนียบัตรรับรอง  HA & HPH เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549