ลำดับการได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO และ HA & HPH สถาบันบำราศฯ

คำว่า "ทีม" หมายถึง 1 + 1 มากกว่า 2 ถ้าองค์กรไหนมีความรักใคร่กลมเกลียว, สามัคคี และมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน องค์กรนั้นจะมีพลังในการทำงานมากยิ่งขึ้นด้วย

         ลำดับการได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO และ HA & HPH ของสถาบันบำราศฯ มีดังนี้ค่ะ

         ISO

         เริ่มเข้าสู่กระบวนการโดยโรงพยาบาลบำราศนราดูร (ในสมัยนั้น) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 : 1994 ในเดือนตุลาคม 2542 จากนั้นมีการตั้ง QMR ซึ่งได้แก่ พญ.ศิริวรรณ สิริกวิน มีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่บุคลากร, อบรมผู้เยี่ยมสำรวจคุณภาพภายใน (Internal Quality Auditor), อบรมการจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ ISO, ตั้งทีมงานในการดำเนินการเพื่อการรับรอง และจัดทำเอกสารในระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 • 2 - 3 ตุลาคม 2543  - เชิญผู้รับรองคุณภาพจากบริษัท WIT International มา Pre Audit ซึ่งมีใบร้องขอให้ปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (CAR) จำนวน 19 ใบ โรงพยาบาลได้ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและสามารถดำเนินการแก้ไขป้องกันได้สำเร็จ
 • 16 - 17 ตุลาคม 2543  - ทำการ Audit จริงซึ่งโรงพยาบาลสามารถผ่านการประเมินและได้รับรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 : 1994
 • สำหรับการ Surveillance Audit โดยบุคคลภายนอก ซึ่งโรงพยาบาลยังใช้บริการของบริษัท WIT International มาทำการตรวจประเมินเพื่อรักษาระบบ ซึ่งต้องดำเนินการทุกปีๆ ละครั้ง (ภายในระยะเวลาประมาณไม่เกิน 13 เดือน) มีดังนี้

             ครั้งที่ 1 - 27 พฤศจิการยน 2544

             ครั้งที่ 2 - 27 ธันวาคม 2545 

             ครั้งที่ 3 - 30 มกราคม 2547

             ครั้งที่ 4 - 15 กุมภาพันธ์ 2548

        ในการ Surveillance Audit ปี 2545 มาตรฐาน ISO ได้เปลี่ยนจาก ISO 9002 : 1994 เป็น ISO 9001 : 2000 ซึ่งเราก็สามารถผ่านการประเมินและได้รับการรับรองตามมาตรฐานใหม่ด้วย

         HA

        โรงพยาบาลบำราศนราดูร ได้แสดงความจำนงเข้าร่วม HA ในปี พ.ศ. 2544 และดำเนินการตามระบบ เริ่มมีกระบวนการเยี่ยมให้คำปรึกษาเข้ม (ICV : Intensive Consultation Visit) ดังนี้

 • 4 ตุลาคม 2544 ICV ครั้งแรกโดยผู้เยี่ยมสำรวจ จำนวน 2 ท่าน (หลังจาก ICV ครั้งแรกแล้ว  รู้สึกว่าเรายังตั้งตัวไม่ติด จึงเว้นวรรคนานกว่าจะมีครั้งที่ 2)
 • 25 - 26 มีนาคม 2547 ICV ครั้งที่ 2 โดยผู้เยี่ยมสำรวจ จำนวน 3 ท่าน (นพ.สุรชัย, อ.ผ่องพรรณ และ อ.ปรมินทร์)
 • 29 - 30 มิถุนายน 2548 ICV ครั้งที่ 3 โดยผู้เยี่ยมสำรวจ จำนวน 3 ท่าน (นพ.สุรชัย, อ.ผ่องพรรณ และ อ.ปรมินทร์)

         จากนั้นเราได้มาใช้ระบบที่ปรึกษา โดยเชิญ อ.ปรมินทร์ เป็นที่ปรึกษา จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 - 15 สิงหาคม 2548
 • ครั้งที่ 2 - 10 ตุลาคม 2548
 • ครั้งที่ 3 - 23 พฤศจิกายน 2548

        ในการประเมินเพื่อการรับรอง สถาบันได้ดำเนินการทั้งการประเมินจากองค์กรวิชาชีพในหน่วยงานเฉพาะและจาก พรพ. ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

        การเยี่ยมประเมินโดยองค์กรวิชาชีพ

 • 26 มกราคม 2549 - เยี่ยมประเมินกลุ่มงานเภสัชกรรม โดยคณะกรรมการสมาคมเภสัชกรรม
 • 20 กุมภาพันธ์ 2549 - เยี่ยมประเมินกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โดยคณะกรรมการสมาคมเทคนิคการแพทย์

        การเยี่ยมประเมินโดย พรพ.

 • 27 - 28 มกราคม 2549  ตรวจเวชระเบียน โดยผู้เยี่ยมสำรวจ จำนวน 1 ท่าน
 • 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2549   เยี่ยมประเมินเพื่อรับรอง โดยผู้เยี่ยมสำรวจ จำนวน 6 ท่าน
 • 22 กุมภาพันธ์ 2549      Focus Survey โดยผู้เยี่ยมสำรวจ จำนวน 3 ท่าน

        เราผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลคุณภาพ (HA : Hospital Accreditation) และโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพ (HPH : Health Promoting Hospital) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2549 และได้รับประกาศนียบัตรรับรอง  HA & HPH เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2549

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพความเห็น (3)

Ping
IP: xxx.144.160.243
เขียนเมื่อ 

ขอเพิ่มเติมในส่วน HPH ดังนี้ค่ะ

ปี2542ได้รับเลือกเป็น HPHต้นแบบของกรมควบคุมโรคติดต่อ

ปี2543 แต่งตั้งคณะทำงาน HPH, (19 ธค.43) work shopทำแผน  HPH,จัดตั้งชมรมแอโรบิค

ปี2544 ส่งพยาบาลอบรมอาชีวอนามัย,จัดทำโครงการสำรวจปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย,เริ่มสำรวจพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร,เพิ่มรายการตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง(ในการตรวจประจำปี)

ปี2545 จัดทำสมุดสุขภาพประจำตัวจนท.,เริ่มการประกวดสุขภาพจนท.

27-29 พย.45 รณรงค์สร้างเสริมสุขภาพประจำปีคร้งที่ 1

ปี 2546 โครงการ "กายหายไข้ ใจหายทุกข์",โครงการปอดสะอาดปราศจากนิโครติน

 26-28 พย.46 รณรงค์สร้างเสริมสุขภาพประจำปีคร้งที่ 2

19 พย.46ทีมผู้ประเมินHPHจากกรมอนามัย ศึกษาดูงานที่บำราศฯ

กพ.2547 กองวิศวกรรมฯสำรวจสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 7 ระบบในสถาบัน

ปี2548 โครงการทำนำหนักให้มาตรฐานเพื่อเส้นทางสู่สุขภาพดี

24-26 มค.2548 รณรงค์สร้างเสริมสุขภาพประจำปีคร้งที่ 3

20 ธค.48 ผู้เยี่ยมสำรวจ 3 ท่านจากกรมอนามัยมาเยี่ยมประเมินด้านHPH

mom
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 

          ขอขอบคุณ ping ที่ช่วยเพิ่มเติมในส่วนของ HPH นะคะ ในบันทึกเขียนว่า "เราได้รับการรับรองทั้ง HA & HPH" แต่ลำดับขั้นตอนที่เขียนนั้น เน้นเฉพาะลำดับของ HA เป็นหลักจริงๆ พอ ping เพิ่มเติมให้ ก็ช่วยให้สมบูรณ์ครบถ้วน แสดงให้เห็นว่า สุภาษิต "สองหัวดีกว่าหัวเดียว" ยังใช้ได้เสมอ และทำให้คิดถึงพลังของคำว่า "ทีม" ตอนที่เราอบรม OD หมายถึง 1 + 1 จะมากกว่า 2 ถ้าองค์กรไหนมีความรักใคร่กลมเกลียว, สามัคคี และมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน องค์กรนั้นจะมีพลังในการทำงานมากยิ่งขึ้นด้วย

IP: xxx.144.160.243
เขียนเมื่อ 
yes   we  can   do  it.