Kroosup.com
นาย ศุภชัย ครูศุภ ดอท คอม หาญชัย

ความสำคัญและประเภทของหนังสือสำหรับเด็ก


หลักและวิธีการสร้างหนังสือสำหรับเด็ก

ความสำคัญของหนังสือสำหรับเด็ก

                             หนังสือสำหรับเด็กเป็นหนังสือที่ผลิตขึ้นเพื่อให้เด็กอ่าน  ส่วนประกอบต่างๆของหนังสือ ต้องเหมาะสมกับความรู้และวัยของเด็ก กล่าวคือหนังสือสำหรับเด็ก  หมายถึง  หนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อให้เด็กได้อ่านและเรียนรู้จากเนื้อหาสาระที่มุ่งให้ความรู้หรือความเพลิดเพลิน  เพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการอ่านและเกิดนิสัยรักการอ่าน

                                   จุดมุ่งหมาย

                                          1.  ช่วยให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน

                                          2.  ช่วยสร้างจิตนาการ  และความคิดสร้างสรรค์

                                          3.  ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ทางด้านภาษาของเด็ก

                                          4.  ช่วยปลูกฝังคุณธรรมเจตคติและแบบอย่างที่ดี

                                          5.  ช่วยเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียน

                                   ประเภทของหนังสือสำหรับเด็ก

                                          ประเภทของหนังสือสำหรับเด็ก  ถ้าครูผู้สอนจะผลิตหนังสื่อสำหรับเด็กขึ้นมาใช้เองจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องรู้ว่าประเภทของหนังสือสำหรับเด็กมีอะไรบ้าง  จะได้สร้างหนังสือได้ตามวัตถุ ประสงค์ในการสร้างหนังสือนั้นๆ

ประเภทหนังสือสำหรับเด็กว่า มี  2  ประเภท

                      1.  หนังสือเรียนหรือแบบเรียน  หมายถึง  หนังสือที่กระทรวง ศึกษาธิการ  กำหนดให้ใช้สำหรับการเรียนมีสาระตรงตามที่ระบุไว้ในหลักสูตรอย่างถูกต้อง  อาจมีลักษณะเป็นหนังสือเล่มเดียวตามกลุ่มรายวิชา  เป็นแผ่นหรือเป็นชุด  คือมีหลายเล่ม  หลายชนิดอยู่ในชุดเดียวกันก็ได้  และอาจมีแบบฝึกหัดประกอบด้วย  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติให้เกิดทักษะและแตกฉานในบทเรียน  สำหรับรายวิชาที่เน้นทักษะการปฏิบัติ  มีชื่อเรียกต่างกัน  เช่น  แบบเรียน  หนังสือเรียน  แบบสอนอ่าน  หนังสืออ่าน  และหนังสือประกอบการเรียน  เป็นต้น

                      2.  หนังสือเสริมประสบการณ์  หมายถึง  หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้ใช้ในโรงเรียนได้  ผู้เรียนและผู้สอนใช้ประกอบการเรียนการสอน  แต่มิใช่กำหนดเป็นหนังสือเรียนหรือแบบเรียน  เป็นหนังสือเพื่อการศึกษาความรู้ด้วยตนเอง  เพื่อความเพลิดเพลินซาบซึ้งในคุณค่าภาษา  เพื่อเสริมสร้างทักษะและนิสัยรักการอ่าน  หรือเพื่อให้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนตามหลักสูตรให้กว้างขวางขึ้น  จำแนกออกเป็น  หนังสืออ่านนอกเวลา  หนังสืออ่านประกอบ  หนังสืออ่านเพิ่มเติม  หนังสือส่งเสริมการอ่านและหนังสืออ้างอิง

                             2.1  หนังสืออ่านนอกเวลา  หมายถึง  หนังสือที่กระทรวงศึกษาธิการ  กำหนดให้ใช้ในการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลังสูตร  นอกเหนือจากหนังสือเรียน  สำหรับให้ผู้อ่านนอกเวลาเรียนโดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตร

                             2.2  หนังสืออ่านประกอบ  หมายถึง  หนังสือที่ใช้เสริมหรือเพิ่มเติมประกอบในสาขาวิชาที่เรียน  เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้มีโอกาสรู้จักและคุ้นเคยกับงานเขียนต่างๆ  ได้แนวคิดที่หลากหลายและทันสมัยก้าวหน้า

                             2.3  หนังสืออ่านเพิ่มเติม  หมายถึง  หนังสือที่มีสาระอ้างหลักสูตร  เพื่อช่วยให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  นอกจากนั้นยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเองคามความเหมาะสมกับวัย  และความสามารถในการอ่านเพื่อการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล

                             2.4  หนังสือส่งเสริมการอ่าน  หมายถึง  หนังสือที่จัดทำขึ้นมีจุดประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้ผู้อ่านเกิดทักษะในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านยิ่งขั้น  อาจเป็นหนังสือประเภทสารคดี  นวนิยาย  นิทาน  ฯลฯ  ที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีงาม  ให้ความรู้มีคติและสาระประโยชน์

                             2.5  หนังสืออ้างอิง  หมายถึง  หนังสือที่ใช้ศึกษาค้นคว้าอ้างอิง  เกี่ยวกับเนื้อหาการเรียนทางวิชาการที่บางเรื่องมีรายละเอียดไม่เพียงพอ  ผู้เรียนก็จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเอง  จากหนังสืออ้างอิง  เช่น  พจนานุกรม  สารนุกรม  วิทยานิพนธ์

 

หมายเลขบันทึก: 230054เขียนเมื่อ 17 ธันวาคม 2008 00:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มิถุนายน 2012 03:13 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (11)

ไม่ได้เรื่องเลย

ตรงประเด็นใช้ได้

เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ที่เริ่มหรือมือใหม่ ขอชื่นชม ไม่คิดว่าไม่ได้เรื่องตรงไหน อย่างไร

ข้อมูลใช้ได้ แต่จะนำไปใช้ยังไง ไม่มีอ้างอิง ใครเขียนก็ไม่รู้

ไม่เห็นมี ข้อมูลที่จะ หาเลย

-ข้อมูลที่ต้องการหาม่ายเหนมีเลยอ๊ (โม้กันป่าวเนี๊ยะ) จะดีกว่านี้ถ้าลงข้อมูลเยอะๆเเต่ต้องม่านยาวมากเกินไป (เเบบว่า''สั้นๆเเต่ได้จัยความ''ด้ายป่าวล่ะ)

ไม่มีข้อมุลจะหาเลย

ก้องไข่เขียวจึงยิงคน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี