# เครือข่ายบริหารจัดการงานวิจัย

ใช้กระบวนการจัดการความรู้  ซึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ได้จัดการความรู้ภายในมหาวิทยาลัยให้กับหน่วยงานภายใน

หลายหน่วยงาน : คณะทุกคณะ  โรงเรียนสาธิต

 # เป็นวิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม"(21เมษายน 2549)

# ประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิจัย "มหาวิทยาลัยราชภัฏกับการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและภูมิภาค" 7 มิถุนายน 2549 

                                    วิทยากร  : รศ.ศรีศักร  วัลลิโภดม

                                                   รศ.ดร.พีระเดช  ทองอำไพ

                                                    ผศ.พัชริน  ดำรงกิตติกุล

                                                    คุณพูลทรัพย์  สวนเมือง ตุลาพันธ์

# เป็นวิทยากร "การจัดการความรู้เพื่อความเป็นเลิศขององค์การบริหารส่วนตำบล" (20 มิถุนายน 2549)