การจัดประชุมปฏิบัติการ KM ในวันที่ 5-7 เมษายน 2549  โดยผู้เข้าประชุมได้แก่ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้ฟังเรื่องเล่าจากประสบการณ์

จากอาจารย์ที่เล่าเรื่อง  รู้สึกมีความประทับใจมาก และได้รับความรู้ด้านบริหารจัดการงานวิจัย

มากยิ่งขึ้น  เพื่อจะได้นำไปประยุกต์ในสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครราชสีมาให้มีคุณภาพต่อไป