การประชุมคณะทำงานHRD ครั้งที่ 4

การประชุมคณะทำงานHRD ครั้งที่ 4
ผลการประชุมทีม HRD วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549

เรื่องที่ 1 แบบประเมินตนเองของทีม HRD คณะทำงานได้ช่วยกันปรับแบบประเมินเพื่อนำส่งศูนย์คุณภาพ

เรื่องที่ 2 แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล อาจารย์ชุมพล นัดสอนการทำแบบประเมินตนเอง
ในวันที่ 2 มีนาคม 2549 เวลา 09.00-16.00 น. 

                - พิจารณาแผนงานโครงการภายในที่ต้องการการสนับสนุนประกอบด้วย           

1. อบรม CPR ผู้รับผิดชอบ กลุ่มภารกิจบริการวิชาการ กำหนดการเดือน เมษายน 2549

2. อบรมสร้างเสริมประสิทธิภาพพนักงานธุรการ ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนาบุคลากร 

    กำหนดการ เดือนมิถุนายน 2549

3. อบรมเรื่องการป้องกันการติดเชื้อ ผู้รับผิดชอบ กลุ่มภารกิจ บริการวิชาการ กำหนดการ

    เดือน พฤษภาคม 2549

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยประเมินผลการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ กลุ่มภารกิจ

    บริการวิชาการ กำหนดการ เดือน มีนาคม 2549

5. โครงการพัฒนาความรู้ ด้านกฎหมาย จริยธรรม และระเบียบข้าราชการในการ

      ปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการ Knowledge Management ศูนย์คุณภาพกำหนดการ

     เดือนเมษายน   2549

7. ประชุมฟื้นฟูวิชาการทางการพยาบาล กลุ่มภารกิจ บริการวิชาการกำหนดการ

     เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2549

8. หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับหัวหน้าหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ งานพัฒนา

     บุคลากร กำหนดการวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2549

9. อบรมทักษะภาษาอังกฤษแบบ Conversation Group and Writing skill ผู้รับผิดชอบงาน

    พัฒนาบุคลากรกำหนดการ เดือน เมษายน 2549

 10. อบรมจริยธรรมในงานวิจัย ผู้รับผิดชอบ งานวิจัย กำหนดการเดือนมีนาคม 2549

11. อบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลผู้ป่วยสุราตามรูปแบบใหม่ ผู้รับผิดชอบทีมสหวิชาชีพ

      สุรากำหนดการเดือน มิถุนายน 2549

เรื่องที่ 3 การประเมินสมรรถนะ

                ให้ทุกคนทำแบบประเมินตนเองเพื่อหา Competency Gap เพื่อนำมาจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป โดยให้งานพัฒนาบุคลกร เตรียมเอกสารและแบบประเมินของหน่วยงานทั้งหมด ยกเว้นของกลุ่มภารกิจบริการวิชาการจัดเตรียมเอง เนื่องจากใช้แบบที่แตกต่างกัน

เรื่องที่ 4 การบันทึก การพัฒนาบุคลากร                       

                มอบให้จงกล อธิบายแบบบันทึกที่งาน IT ช่วยจัดทำให้เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปกรอกตามแบบบันทึกโดยให้ทุกคนที่ได้รับการพัฒนาลงจำนวนชั่วโมงของการพัฒนาแต่ละครั้ง และงาน IT จะเป็นผู้ประมวลผล

 เรื่องที่ 5 การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรใหม่

                คณะทำงาน HRD ได้ทำแบบฟอร์มการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่บรรจุใหม่/เปลี่ยนตำแหน่งงาน/ปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ ( HRD 001) ให้ทุกหน่วยงานมีการประเมินผลบุคลากรใหม่ส่งมายังงานทรัพยากรบุคคลเมื่อทดลองงาน ครบ 6 เดือน โดยมีแบบฟอร์มดังนี้                                      

                                                                                                       (HRD 001)
แบบฟอร์มการเตรียมความพร้อมบุคลากรที่บรรจุใหม่/เปลี่ยนตำแหน่งงาน/ปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ

ชื่อผู้รับการประเมิน….............................................................................................

ตำแหน่ง............................................................................................................หน่วย...............................................................................................................

เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่งหรือหน้าที่ใหม่เมื่อ ...................................................................................................................

ปฏิบัติงานภายใต้การดูแลของ...................................................................................................................

การเตรียมความพร้อมที่ได้ดำเนินการไปแล้ว (ทำเครื่องหมาย /  หน้าข้อที่ปฏิบัติแล้ว)

...............1. ปฐมนิเทศ                                         

...............2. จัดพี่เลี้ยงในการสอนงาน             

 ..............3. ให้ความรู้งานที่รับผิดชอบ

 ..............4. มอบหมายหน้าที่ให้รับผิดชอบ

...............5. ส่งไป อบรม/ประชุม/ สัมมนา ที่เกี่ยวข้องกับงาน

...............6. ติดตามประเมินผลเป็นระยะ

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
รายการการประเมิน
ดี
พอใช้
ปรับปรุง

1. ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

2. ความสามารถในการปฏิบัติงาน

3. ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง

4. ความรับผิดชอบ (พิจารณาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

โดย เต็มใจ มุ่งมั่นทำงานให้สำเร็จลุล่วง และยอมรับผลที่เกิดจากการทำงาน)

5. ความร่วมมือ (พิจารณาจากความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

    เหมาะสม อันเป็นผลทำให้งานลุล่วงไปด้วยดี)

6. สภาพการมาปฏิบัติงาน

 (พิจารณาจากการตรงต่อเวลา การลาหยุดงาน การขาดงาน)

7. การวางแผน (พิจารณาจากความสามารถในการคาดการณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล

    กำหนดเป้าหมายและวิธีปฏิบัติงานให้เหมาะสม)

8. ความคิดริเริ่ม (พิจารณาจากความสามารถในการคิดริเริ่ม ปรับปรุงงานให้เกิด

     ผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกว่าเดิม

9. การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

10. การเสียสละและอุทิศเวลาให้ราชการ

ผลการประเมินโดยรวม (..........) ผ่าน  ( ...........)ไม่ผ่าน  

                                            ผู้ประเมิน………………

                                           วันที่ ...............

เรื่องที่ 6 การไปประชุม อบรม/สัมมนา ภายนอกสถาบัน

                เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมประชุม/สัมมนาแล้วให้ส่งสรุปผลการประชุม/อบรม/สัมมนา/ มายังงานพัฒนาบุคลากร เพื่อให้งานพัฒนาบุคลากรนำลงเผยแพร่ใน Weblog ต่อไป ตามแบบฟอร์ม HRD 002 ดังนี้

                                                                                               HRD 002

สรุปผลการประชุม/อบรม/สัมมนา
ประชุม/อบรม/สัมมนาเรื่อง..........................................................................
วันที่.................................................................ถึงวันที่................................
หน่วยงานที่จัด............................................................................................
ผู้เข้ารับการประชุม/อบรม/สัมมนา.....................................คน
1..............................................................................................................
2.....................................................................................................................
3......................................................................................................................
4..........................................................................................................
งบประมาณที่ใช้
ค่าลงทะเบียน..........................................................................................................บาท
ค่าที่พัก...................................................................................................................บาท
ค่าพาหนะเดินทาง...................................................................................................บาท
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ..........................................................................................................บาท
รวมเป็นเงิน.............................................................................................................บาท
นำเสนอโดยวิธี          1. ออกอากาศทางโทรทัศน์วงจรปิด
2. บรรยายในห้องประชุม
                   3. บรรยายในหน่วยงาน
สรุปเนื้อหาที่ผู้เข้ารับการประชุม/อบรม/สัมมนาส่งมายังงานพัฒนาบุคลากร เพื่อนำลง Weblog
ลงชื่อ....................…....................
(......................................)
ผู้เสนอรายงานการประชุม
                                         สุภาริณีย์ สายแสงทอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานถ่ายทอดเทคโนโลยีความเห็น (0)