ข้อเท็จจริงในการกำหนดสถานะบุคคลของครอบครัววิลัยพร ครอบครัวไร้รัฐแห่งปากเกร็ด


เป็นส่วนส่วนหนึ่งของ คือ บทวิเคราะห์สถานะบุคคลทางกฎหมายของบุคคลในครอบครัววิลัยพร(ส่วนที่สอง) ในรายงานข้อเท็จจริงของกรณีศึกษาครอบครัววิลัยพร ที่ถูกนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะทางกฎหมายและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 ธค.49 อาคารรัฐสภา รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลโดยนางสาวชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง อดีตคณะอนุกรรมการศึกษาปัญหาข้อเท็จจริงของคนไร้สถานะทางกฎหมายฯ

-----------------------------------------------------------------------------

2. ข้อเท็จจริงอันเป็นจุดเกาะเกี่ยวในการกำหนดและสถานะบุคคลตามกฎหมายของครอบครัววิลัยพร

-----------------------------------------------------

2.1.  ข้อเท็จจริงอันเป็นจุดเกาะเกี่ยวในการกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมาย

----------------------------------------------------

 

ชื่อ นายบุญแก้ว                  นามสกุล วิลัยพร                เชื้อชาติ  ไทย                     

เกิดเมื่อวันที่    25  มกราคม  พ.ศ. 2502      อายุ    47  ปี

สถานที่เกิด           หมู่บ้านบ่อตุ้ม  อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน  โดยหมอตำแยในหมู่บ้าน

จากบิดา                ชื่อ  จำชื่อบิดาไม่ได้เนื่องจากบิดาเสียชีวิตตั้งแต่เด็ก แต่จำข้อเท็จจริงได้ว่า บิดารับราชการ เป็นทหาร มียศเป็นจ่า  นามสกุล  วิลัยพร       สัญชาติ   ไทย

จากมารดา           ชื่อ  นางเหลียน    นามสกุล   จำไม่ได้     สัญชาติ   ไทย  

ปัจจุบันไม่ทราบว่ามารดายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ และยังอาศัยอยู่ที่ บ้านบ่อตุ้ม อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน  อันเป็นภูมิลำเนาเกิด ของนายบุญแก้วอยู่หรือไม่ เนื่องจากนายบุญแก้วขาด การติดต่อกับมารดา มาเป็นเวลากว่า 28 ปี

มีพี่น้องร่วมบิดา-มารดา   รวม 4 คน คือ 

1. นายบุญแก้ว  วิลัยพร       (เป็นบุตรชายคนโต)

2. นายเพชร  วิลัยพร

3.นายพัชร หรือ นายพัตร   วิลัยพร               

4. นายพัน  วิลัยพร

ปัจจุบันไม่ทราบว่าพี่น้องทั้งหมดยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ และจะยังอาศัยอยู่ที่ บ้านบ่อตุ้ม อำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน  อันเป็นภูมิลำเนาเกิด ของนายบุญแก้วอยู่หรือไม่ เนื่องจาก นายบุญแก้วขาดการติดต่อกับพี่น้องทั้งหมดมาเป็นเวลากว่า 28 ปี แล้วเช่นกัน

ประวัติการศึกษา

ชั้นประถมปีที่ 1 -4  ณ โรงเรียนบ้านบ่อตุ้ม อำเภอสันติสุข   จังหวัดน่าน

ประวัติอื่นๆ

นายบุญแก้ว  เคยถูกตัดสินจำคุกโทษฐานมีวัตถุระเบิดไว้ใน ครอบครอง  เป็นเวลา  9 เดือน   และถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ รวมระยะเวลาที่ถูกฝากขังในการสู้คดีจนได้รับการปล่อยตัว เป็นเวลากว่า 12 เดือน  โดยได้รับการปล่อยตัวในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2535  

ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่   บ้านไม่มีเลขที่ (ตรงข้ามอดีตสถานีบริการน้ำมันปตท.) ซอย 37/80  หมู่ 3 ตำบลบางพูด 

ถนนสุขาประชาสรรค์ 2    อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

ประกอบอาชีพ     รับจ้างทั่วไป และ เก็บของเก่า

พยานเอกสารและพยานบุคคล ที่ปรากฎ     

1.ความน่าจะเป็นของการมีชื่อในฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎรไทย เนื่องจาก นายบุญแก้ว  วิลัยพร เคยมีชื่อในทะเบียนบ้านที่เคยอยู่อาศัย ณ บ้านบ่อตุ้ม อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน และ เคยได้รับการถ่าย บัตรประจำตัวประชาชน ณ  ที่ว่าการอำเภอสันติสุข  จังหวัดน่าน

2. ความน่าจะเป็นของการมีชื่อในฐานข้อมูลของผู้ต้องขังของเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ในช่วงประมาณ

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2534  จนถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2535 โทษฐานมีวัตถุระเบิดในครอบครอง

3. ความน่าจะเป็นของการมีพยานบุคคลที่ยืนยันการเกิด ความเป็นแม่-ลูก หรือ ความเป็น พี่-น้อง

ของนายบุญแก้วและครอบครัววิลัยพร และการอยู่อาศัยของนายบุญแก้ว  วิลัยพรที่หมู่บ้านบ่อตุ้ม อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ในช่วง ปี พ.ศ. 2502  จนถึงประมาณ ปี พ.ศ. 2520-2521

4. พยานบุคคลที่ยืนยันการมีตัวตน และ การอยู่อาศัยของนายบุญแก้ว วิลัยพร ที่หมู่บ้าน โมกเจ็ดต้น

ตำบลบ้านโมกเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ในช่วง ปี พ.ศ. 2531-2532  จนถึง ปีพ.ศ. 2536 คือ นายกูด  ดีแก และครอบครัวดีแก

5. พยานบุคคลที่ยืนยันการมีตัวตน และ การอยู่อาศัยของนายบุญแก้ว วิลัยพร ในช่วงที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ ถนนสุขาประชาสรรค์2  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในช่วง ปีพ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาศัยอยู่ที่ บ้านไม่มีเลขที่ (ตรงข้ามอดีต สถานีบริการน้ำมันปตท.) ซอย 37/80  หมู่ 3 ตำบลบางพูด  ถนนสุขาประชาสรรค์ 2    อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  คือ นายจำนงค์  คมสันต์ อาศัยอยู่ที่ 52/27 หมู่ 4 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ( ตามเอกสารแสดงตัว คือ ใบอนุญาตขับขี่ ชนิดที่ 3 เลขที่ นบ.00256/49  ท.822304 ออกให้โดยกรมการขนส่ง เมื่อวันที่ 26 พย. 2549  หมดอายุ 25 พย. 2552)

----------------------------------------------------

 

ชื่อ   นางไพรินทร์             นามสกุล  วิลัยพร              เชื้อชาติ ลาว       

เกิดเมื่อวันที่         -  -   พ.ศ. 2512       อายุ    37   ปี 

สถานที่เกิด           บ้านปากตม   ตาแสงพระแคม   เมืองแก่นท้าว   แขวงไชยบุรี  ประเทศลาว[1]  โดยหมอตำแยในหมู่บ้าน 

จากบิดา                 ชื่อ          นายกาบิน   ไม่มีนามสกุล     สัญชาติ           ลาว

                                ปัจจุบันไม่ทราบว่ามีชีวิตอยู่หรือไม่ แต่หากมีชีวิตอยู่เชื่อว่าอาศัยอยู่ที่ ประเทศลาว

จากมารดา            ชื่อ          นางบัวลี   ไม่มีนามสกุล        สัญชาติ          ลาว

                                ปัจจุบันไม่ทราบว่ามีชีวิตอยู่หรือไม่ แต่หากมีชีวิตอยู่เชื่อว่าอาศัยอยู่ที่ ประเทศลาว

เข้าเมืองไทยเมื่อ                 ประมาณ ปี 2529

เส้นทางที่เข้าไทย                เดินเท้าข้ามแม่น้ำโขง - แม่น้ำเหียง   ทางเขตอำเภอนากะเส็ง  จังหวัดเลย

เข้ามาอาศัยอยู่ที่                  อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย อาศัยอยู่กับพี่สาว ซึ่งได้แต่งงานกับคนสัญชาติไทย 

ประวัติการศึกษา                ไม่เคยได้เข้าเรียนหนังสือทั้งในประเทศลาว และ ประเทศไทย

สถานภาพ                             สมรส  โดยได้แต่งงานอยู่กินฉันท์สามี ภรรยา กับคนสัญชาติไทย ครั้งที่ 1  คือ กับนายบุญแก้ว  วิลัยพร  ณ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย นับตั้งแต่ปี พ.ศ.  2529 – 2541 และ พ.ศ. 2544 – จนถึงปัจจุบัน โดยได้ให้กำเนิดบุตรกับนายบุญแก้ว  วิลัยพร จำนวน 2 คน คือ 1. นางสาวไพรัตน์  วิลัยพร  2. นายสงคราม  วิลัยพร

                                                                สมรสโดยการแต่งงานอยู่กินฉันท์สามี ภรรยา กับคนสัญชาติไทย ครั้งที่ 2  คือ กับนายปัทม์  สายสวรรค์  ณ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในช่วงประมาณ ปีพ.ศ.2541 จนถึง พ.ศ. 2544 โดยได้ให้กำเนิดบุตรกับนายปัทม์ สายสวรรค์ จำนวน 1 คน คือ เด็กชายภาณุพงศ์  วิลัยพร  หรือ สายสวรรค์

ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่              บ้านเลขที่ 52/6  หมู่ 3  ตำบลบางพูด  ถนนสุขาประชาสรรค์2   อำเภอปากเกร็ด 

                             จังหวัดนนทบุรี     

ประกอบอาชีพ                    ขายอาหาร

พยานเอกสารและพยานบุคคล ที่ปรากฎ     

1.ความน่าจะเป็นของการมีชื่อในฐานข้อมูลของทะเบียนราษฎรลาว คือ แม้ว่า นางไพรินทร์ จะออกจาก ประเทศลาวและเข้ามาในประเทศไทย ตั้งแต่ประมาณ ปี พ.ศ.2528 – 2529  ซึ่งในขณะนั้น นางไพรินทร์   ยังไม่เคยได้รับเอกสารแสดงตัวบุคคลที่ออกให้โดยทางการลาว และ นางไพรินทร์ ไม่ทราบว่าก่อนที่จะออกจาก ประเทศลาวนั้น ตนมีชื่ออยู่นทะเบียนราษฎรลาวหรือยัง

แต่เมื่อครั้งที่นางไพรินทร์ พาบุตรทั้งสองคน ที่เกิดจากนายบุญแก้ว วิลัยพร กลับไปเยี่ยมบ้านที่ บ้านปากตม   ตาแสงพระแคม   เมืองแก่นท้าว   แขวงไชยบุรี  ประเทศลาว ในช่วงปี พ.ศ. 2534-2535  เนื่องจากนายบุญแก้ว ถูกต้องโทษจำคุกอยู่ในเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์  ทางญาติที่บ้านปากตม ชักชวนให้ นางไพรินทร์ พาลูกไปเพิ่มชื่อ ลูกในทะเบียนราษฎรลาว ซึ่งอาจทำให้เชื่อได้ว่าคนในครอบครัวของ นางไพรินทร์ มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎรของประเทศลาว

2. ความน่าจะเป็นของการมีพยานบุคคลที่ยืนยันการเกิด ความเป็นแม่-ลูก หรือ ความเป็น พี่-น้อง และ การอยู่อาศัยของนางไพรินทร์ กับ ครอบครัว  ณ บ้านปากตม ตาแสงพระแคม   เมืองแก่นท้าว   แขวงไชยบุรี  ประเทศลาว ในช่วงปี พ.ศ. 2512 – 2535   

3. พยานบุคคลที่ยืนยันการมีตัวตน และ การอยู่อาศัย  และ การสมรสอยู่กินฉันท์สามี  – ภรรยา

กับนายบุญแก้ว  วิลัยพร  และการให้กำเนิดบุตรกับนายบุญแก้วทั้ง 2 คน  ของนางไพรินทร์ ที่หมู่บ้าน โมกเจ็ดต้น  ตำบลบ้านโมกเจ็ดต้น อำเภอ บ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ในช่วง ปี พ.ศ. 2531-2532  จนถึง ปีพ.ศ. 2536  คือ นายกูด  ดีแก และครอบครัวดีแก ตลอดจน กำนันวันดี ซึ่งดำรงตำแหน่งกำนันในขณะที่บุตรทั้งสอง เกิด 

4. พยานบุคคลที่ยืนยันการมีตัวตน และ การอยู่อาศัย และ การสมรสอยู่กินฉันท์สามี  – ภรรยา กับนาย

บุญแก้ว  วิลัยพร และ กับนายปัทม์  สายสวรรค์ ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2544   และ การให้กำเนิดบุตรกับนายปัทม์  สายสวรรค์ จำนวน 1 คน คือ เด็กชายภาณุพงศ์  ในช่วงที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ ถนนสุขาประชาสรรค์2  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในช่วง ปีพ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 52/6  หมู่ 3 ตำบลบางพูด  ถนนสุขาประชาสรรค์ 2    อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  คือ นายจำนงค์  คมสันต์ อาศัยอยู่ที่ 52/27 หมู่ 4 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ( ตามเอกสารแสดงตัว คือ ใบอนุญาตขับขี่ ชนิดที่ 3 เลขที่ นบ.00256/49  ท.822304 ออกให้โดยกรมการขนส่ง เมื่อวันที่ 26 พย. 2549  หมดอายุ 25 พย. 2552)

                5. พยานเอกสาร แสดงความเป็นมารดาของไพรินทร์  ที่มีต่อ นางสาวไพรัตน์  และนายสงคราม ดังที่ปรากฎในสมุดพก และ ทะเบียนนักเรียนของโรงเรียนวัดโพธิ์ต้นอ้อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่บุตรคนโตทั้งสอง เคยเข้าเรียน

6. พยานเอกสาร แสดงความเป็นมารดาของไพรินทร์  ที่มีต่อเด็กชายภาณุพงศ์  วิลัยพร ดังที่ปรากฎในสมุดบันทึกแม่และเด็ก ของโรงพยาบาลปากเกร็ด  นนทบุรี และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

 

ชื่อ นางสาวไพรัตน์     นามสกุล  วิลัยพร                    เชื้อชาติ ไทย (บิดา)  - ลาว (มารดา)

----------------------------------------------------

 

 2.1. 3ข้อเท็จจริงอันเป็นจุดเกาะเกี่ยวในการกำหนดสถานะบุคคลตามกฎหมายของนางสาวไพรัตน์  วิลัยพร  (บุตรคนที่ 1 )

 ----------------------------------------------------

 

เกิดเมื่อวันที่ 25  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533                       อายุ  16  ปี

สถานที่เกิด          บ้านเลขที่ 44  หมู่ 2  บ้านโมกเจ็ดต้น  ตำบลบ้านโมก  อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ทำคลอดโดยนายบุญแก้ว  วิลัยพร ผู้เป็นบิดา และยังไม่เคยมีการแจ้งเกิดต่อทางราชการ 

มีปรากฎพยานบุคคลผู้รู้เห็นการเกิด  คือ  นายกูด  ดีแก  และ นายลี   ดีแก  เจ้าของบ้านที่นายสงครามเกิด

และครอบครัวได้พักอาศัยอยู่  กำนันวันดี  (จำนามสกุลไม่ได้)ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกำนัน ของตำบล บ้านโมก เจ็ดต้น ขณะที่นายสงครามเกิด  นอกจากนี้ยังรวมถึงเพื่อนบ้าน และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ที่หมู่บ้านโมกเจ็ดต้น

จากบิดา                 ชื่อ          นายบุญแก้ว  วิลัยพร      เชื้อชาติ ไทย          สัญชาติ                  ไทย( ตามที่บิดากล่าวอ้าง)

จากมารดา            ชื่อ          นางไพรินทร์   ไม่ทราบนามสกุลเดิม         สัญชาติ                   ไม่ปรากฎ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2540-2545                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 5  ณ โรงเรียนวัดโพธิ์บ้านอ้อย ( ทองดีวิทยานุสรณ์ )  อำเภอปากเกร็ด                  จังหวัดนนทบุรี

สถานภาพสมรส                 อยู่กินฉันท์สามี – ภรรยา กับนายมนู  พุ่มฉัตร  บุคคลสัญชาติไทย ประกอบอาชีพเก็บของเก่า โดยยังไม่ได้ทำการจดทะเบียนสมรส  และ มีบุตรด้วยกันแล้ว 1 คน คือ เด็กหญิงพลอยรัตน์  พุ่มฉัตร  ซึ่งได้รับการแจ้งเกิด และ เพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร สำหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย (ทร. 14 ) จากสัญชาติไทยที่ได้รับตามหลักสืบสายโลหิต จากบิดาเรียบร้อยแล้ว [2]

ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่             บ้านไม่มีเลขที่ (ตรงข้ามอดีตสถานีบริการน้ำมันปตท.) ซอย 37/80  หมู่ 3 ตำบลบางพูด  ถนนสุขาประชาสรรค์ 2    อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี

ประกอบอาชีพ                     เก็บของเก่า  และ รับจ้างทั่วไป

พยานเอกสารและพยานบุคคล ที่ปรากฎ     

1.  พยานเอกสารแสดงการมีตัวตน และ การเข้าเรียนหนังสือของนางสาวไพรินทร์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2540 -2545  ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ต้นอ้อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

2. ความน่าจะเป็นของการมีข้อมูลในฐานข้อมูลการตั้งครรภ์ และ การเกิดของบุตรสาว คือ เด็กหญิงพลอยรัตน์  พุ่มฉัตร ในโรงพยาบาลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ ในสูติบัตร

3. ความน่าจะเป็นของการมีชื่อในฐานทะเบียนราษฎรไทยในข้อมูลการเป็นมารดา ของ เด็กหญิงพลอยรัตน์  พุ่มฉัตร

4. พยานบุคคลที่ยืนยันการมีตัวตน การเกิด  และ ความสัมพันธ์ พ่อแม่ - ลูก กับนายบุญแก้ว  วิลัยพร ผู้เป็นบิดา และ นางไพรินทร์ วิลัยพร ผู้เป็นมารดา ที่หมู่บ้าน โมกเจ็ดต้น  ตำบลบ้านโมกเจ็ดต้น อำเภอ บ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ในช่วง ปี พ.ศ. 2531-2532  จนถึง ปีพ.ศ. 2536  คือ นายกูด  ดีแก และครอบครัวดีแก ตลอดจน กำนันวันดี ซึ่งดำรงตำแหน่งกำนันในขณะที่นางสาวไพรัตน์  วิลัยพร เกิด  

4. พยานบุคคลที่ยืนยันการมีตัวตน และ การอยู่อาศัย และ การสมรสอยู่กินฉันท์สามี  – ภรรยา กับนาย

มนู  พุ่มฉตร  ในช่วงปี พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน    และ  การให้กำเนิดบุตรกับมนู  พุ่มฉตร  จำนวน 1 คน คือ เด็กหญิงพลอยรัตน์  พุ่มฉัตร   ในช่วงที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ ถนนสุขาประชาสรรค์2  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในช่วง ปีพ.ศ. 2540 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งอาศัยอยู่ที่ บ้านเลขที่ 52/6  หมู่ 3 ตำบลบางพูด  ถนนสุขาประชาสรรค์ 2    อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  คือ นายจำนงค์  คมสั

หมายเลขบันทึก: 227076เขียนเมื่อ 3 ธันวาคม 2008 13:49 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 พฤษภาคม 2012 21:47 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)

สวัสดีครับ รัฐจะต้องมาดูแลจัดการให้จริงจัง แวะมาเยี่ยมครับ

ขอบคุณมากครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี