การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียนโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย

 

สภาพปัจจุบันปัญหา

                จากการสำรวจข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2550  ของโรงเรียนบ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา พบว่านักเรียนร้อยละ 20 มีปัญหาการทำผิดระเบียบวินัยโรงเรียน เช่น  แต่งกายไม่ถูกระเบียบ  ไม่ส่งการบ้าน  ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผล  ออกนอกบริเวณโรงเรียนโดยไม้ขออนุญาต  ติดสารเสพติด  ทะเลาะวิวาท  พูดจาไม่สุภาพ  เป็นต้น

          ดังนั้น  โรงเรียนจึงจำเป็นต้องหาวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย

 

วิธีการดำเนินงาน  How to

1.  จัดกิจกรรมหน้าเสาธง

2.  จัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ

3.  จัดกิจกรรมลูกเสือ

4.  จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน

5.  จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมและในชุมชน

6.  ยกย่องเชิดชูเกรียตินักเรียนตัวอย่าง

7.  กิจกรรมโฮมรูม

8.  การให้ความร่วมมือระหว่างบ้านกับโรงเรียน

9.  การปฐมนิเทศนักเรียน

10.  การกำหนดระเบียบข้อบังคับของโรงเรียน

การจัดกิจกรรมหน้าเสาธง

 

1.  ศึกษาสภาพปัญหา วางแผนกำหนดรูปแบบการดำเนินงาน

2.  ประชุมคณะครู  บุคลากร  กำหนดกิจกรรม  แต่งตั้งครูเวรประจำวัน

3.  แต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนให้รับผิดชอบกิจกรรมของแต่ละฝ่ายงานในแต่ละวัน

4.  แบ่งเขตพื้นที่บริการรับผิดชอบการรักษาความสะอาดบริเวณโรงเรียนของนักเรีนทุกชั้น

5.  จัดกิจกรรม  เคารพธงชาติ  สวดมนต์  กล่าวคำปฏิญาณและร้องเพลงมาร์ชโรงเรียน

6.  คณะกรรมการนักเรียน  นำเสนอกิจกรรมหน้าเสาธง

-  กิจกรรมวิชาการ  ภาษาไทย  อังกฤษ  วันละคำ สุภาษิต คำพังเพย ข่าวเหตุการณ์

-  กิจกรรมฝ่ายอาคารสถานที่ การรายงานการทำความสะอาดเขตบริการ

-  กิจกรรมฝ่ายปกครอง รายงานการรักษาระเบียบวินัยนักเรียนประจำวัน

-  กิจกรรมนักเรียน รายงานเสนอแนะกิจกรรมข้อบกพร่องประจำวัน

 

7.  กิจกรรมยกย่องเชิดชู นักเรียนดีเด่น หรือนักเรียนที่ทำความดี โดยมอบเกียรติบัตร รางวัล            คำยก ย่องชมเชย

8.  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ/ด้านคุณธรรม โดย ครูเวร/ผู้อำนวยการ/วิทยากรภายนอก

9. สำรวจสถิติการมาเรียนและบันทึกกิจกรรมหน้าเสาธงโดยครูเวร/ตรวจโดยผู้อำนวยการโรงเรียน

10. ประเมินผล  รายงานผล

11. ปรับปรุงเสนอแนะแก้ไขในที่ประชุมครู

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารงานโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags)#ed km

หมายเลขบันทึก: 226082, เขียน: 28 Nov 2008 @ 16:23 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 16:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)